VII-A-Tez ve Araştırmaların Yayınlanması Ne Demektir?
B-Medya Yayını ve Bilimsel Yayın Arasında Ne Fark Vardır?
C-Bilimsel Olamayan Yada Gerçeklere Dayanmayan Kontrolsüz Medya Yayınları ve Siyaseti, Hangi Çevresel, Toplumsal Tufanlara ve Sonuçlara Mal Olmuştur?
D-Bugünkü Medyanın Topluma Yararlı Olması İçin Hangi Kriter ve Kuralları Önerirsiniz?
C.7
A-
Tez ve araştırmaların yayınlanması demek; çalışmayı yapan kişinin elde ettiği bilgiyi, öğretmesi ve paylaşması; çalışmasından yararlanılması için topluma ve insanlığa sunması demektir. Yani tezini ve araştırmasını gazete, kitap, makale, radyo, televizyon, bilgisayar, ağ gibi araçlar aracılığı ile tüm insanların hizmetine sunması demektir.
B- Medya yayını, gerçek olsun veya olmasın her türlü bilgiyi yayınlar. Ancak bilimsel yayınlar, bilimsel yöntem ve teknikler kullanılarak elde edilen veya bilime ters düşmeyen, gerçeğe dayalı bilgileri yayınlar
C- Bilimsel olmayan ya da gerçeklere dayanmayan kontrolsüz medya yayınları;
—Toplumun değer yargılarını zayıflatmış, batılılaştırma götürmüş, kendi öz varlığımızı, benliğimizi sorunlarımızı unutturup onların yaşantılarını toplumumuza özendirmiştir.
—Toplumu, “benmerkezciliğe”, menfaate ve çıkarcılığa yöneltmiştir.
—Taraf olduğu siyaset ve siyasetçilerin propagandasını yaparak toplumda kutuplaşmalara yol açmış ve toplumu birbirine düşürmüştür.
—Toplumun dikkatini farklı yönlere çekerek, ülkenin gerçek sorunlarından ve gerçeklerden uzaklaştırmıştır. Bu tür yayınlarla toplumu oyalamıştır. Bu tür yayınlar daha çok cahil insanları derinden etkilemektedir. Çünkü gerçek dışı medya yayınlarına karşı aydın kimselerin karnı toktur.
D Yapılan medya yayınları kontrollü olmalıdır. En önemlisi tarafsız ve toplumu aydınlatmaya yönelik olmalıdır. Tarafsız olmazsa başkalarının çıkarına hizmet eder. Yayınlar daha çok bilimsel olmalıdır. Gerçek dışı, doğruluğu kanıtlanmayan yayınlara kesinlikle izin verilmemelidir. Halka gerçek bilgi sunmalıdır. Topluma zararlı olabilecek yayınlar yapan kanallara yayın yasağı getirilmelidir.
Şehmuz YILMAZ
C.7
A-
Tez ve araştırmaların yazar izniyle internette yayınlanmasıdır.
B- Medya yayınlarının yasalar dışında herhangi bir bağlayıcılığı yoktur. Bilimsel yayınların yasaların bağlayıcılığı yanında yönetmelikler, bilimsel yayın kriterleri gibi bağlayıcı unsurları vardır.
C- Medyanın kontrolsüz siyaseti terör olaylarının hortlamasına ve yıllarca bir çok insanımızın hayatına mal olmuştur. Halen medyanın gerçekleri görmemezlikten gelip dürüst ve ilkeli yayın yerine yalan yanlış yayınlara devam etmektedir.
D- Dürüst, ilkeli yayıncılık kendilerine kriter olarak kabul etmeleri gerekir.Mustafa DEMİRAYDIN.
C.7
A- Bilimsel kriterler dahilinde bilimsel yeterlilik beceri ve yetenekleri ispatlamak için veya yapılan araştırmanın sonucunu bilim alemine bildirmek amacıyla bunların yazılı olarak bir yayın organında yayınlanmasına denir
B-Medya yayını: Bilimsel veya bilimsel olmayan çalışmaların görsel, işitsel veye görsel+işitsel yollarla yayınlanmasıdır.Bilimsel yayın ise sadece bilimsel niteliği kanıtlanmış olan çalışmaların bilimsel yayın kriterleri dahilinde bilimsel nitelik taşıyan yayın organlarında yayınlanmasıdır.
C-Medya organlarında yayınlanan fakat her hangi bir bilimsel nitelik taşımayan yayınlar tahmine dayalı bilgiler olduğu için toplumda bir ikileme ahlak çöküntüsüne insanların beyninin yalan yanlış bilgilerle dolmasına neden olmaktadır. İnsanlar medya kaynaklarına körü körüne inandığı için çok kötü durumlarla karşılaşmıştır. Haksız tere suçlamalar, yanılgılar, siyasi çöküntüler bu durumlar arasında sayılabilinir.
D-Günümüz medyasının topluma yararlı olabilmesi için toplumu aydınlatıcı bilgi verici ve doğru bilgilendirmesi, ahlaklı bir basın ilkesi doğrultusunda yayın yapması kriterleri getirilmelidir. Melek AYDIN
C.7
A- Yapılan bir yüksek lisans tezi doktora çalışması ya da farklı bir bilimsel araştırmanın bilimsel bir yayın kurumunda yayınlanmasıdır.
B-Medya yayını: Bilimsel veya bilimsel olmayan çalışmaları yayınlayan yazılı veya sözlü bir yayın kurumudur.
Bilimsel yayın: Sadece bilimsel olan yani bilimsel olarak kanıtlanmış olan çalışmaları bilimsel yayın kuralarına uygun olan yayın organıdır.
C-Medya organlarında yayınlanan fakat her hangi bir bilimsel nitelik taşımayan yayınlar tahmin ve tamamen kulaktan duyma bilgiler olduğu için toplumda bir ikileme ve ahlak çöküntüsüne neden olmaktadır. İnsanların beyninin yalan yanlış bilgilerle doldurup insanları ön yargılı davranmaya sevk eder.Toplumda dinsel,ırksal,bölgesel ayırımlara neden olur.Anarşinin kol gezdiği güvenliğin olmadığı bir toplum ortaya çıkarır.
D- Günümüz medyasının topluma yararlı olabilmesi için toplumu aydınlatıcı bilgi verici ve doğru bilgilendirmesi, ahlaklı basın ilkesi doğrultusunda yayın yapmalıdır. Tüm farklılıkları bir zenginlik olduğunu topluma doğru bir şekilde anlatmalı toplumsal menfaatleri bireysel çıkarlardan üstün tutmalıdır.Ahmet GÜNGEN
C.7
A-Yapılan bir bilimsel tez çalışması yada bilimsel araştırmanın bilimse bir yayın kurumunda yayınlanmasıdır.
B-Medya yayını: Bilimsel veya bilimsel olmayan çalışmaları yayınlanmasıdır.
Bilimsel yayın: Sadece bilimsel olan yani bilimsel olarak kanıtlanmış olan çalışmaları bilimsel yayın kriterleri dahilinde yayınlanmasıdır.
C-Medya organlarında yayınlanan fakat her hangi bir bilimsel nitelik taşımayan yayınlar tahmin ve tamamen kulaktan duyma bilgiler olduğu için toplumda bir ikileme ve ahlak çöküntüsüne neden olmaktadır. İnsanların beyninin yalan yanlış bilgilerle doldurup insanları ön yargılı davranmaya sevk eder.
D-Günümüz medyasının topluma yararlı olabilmesi için toplumu aydınlatıcı bilgi verici ve doğru bilgilendirmesi, ahlaklı basın ilkesi doğrultusunda yayın yapmalıdır.Mehmet FİDAN
C.7
A- Tezlerin ve araştırmaların çeşitli kontrollerden geçtikten sonra, bilimsel bilginin kolay paylaşılabilmesi için, bilimsel geçerliliği olan, ulusal ve uluslar arası hakemli dergilerde ve tez merkezlerinde insanların istifadesine sunulmasıdır.
B-Medya çıkar amaçlı bir yayın politikası benimsemiştir. Medyada çıkan bir bilginin gerçek olup olmaması önemli değildir. Bunun nedeni medya yayınlarının ciddi bir kontrol mekanizmasının olmamasıdır. Bilimsel yayında ise bilginin uzmanlarına inceletilip uygun olduğu olurunu aldıktan sonra çeşitli şekillerde yayınlanması vardır. Yani rastgele bilimsel yayın yapılamamakta fakat her türlü faydasız bilgi medyada yayınlanabilmektedir.
C-Medya yayını çoğunlukla kapitalist bir anlayışa sahiptir. Hatta bazen kendi menfaati için medya kuruluşları bütün toplumu heba etmektedir. Eğitim kurumları medyanın verdiği zararları telafi edememektedir. Medyada çıkan faydasız programlar insanların zamanını, zihinlerini heba etmektedir. Herhangi bir konuda çıkan bir habere karşı insanlar gerçekmiş gibi hemen inanıvermektedirler. Bu da medyanın dilediği gibi toplumu manipüle etmesini sağlıyor.
D-1-Öncelikle medyanın toplumun değerleri ile barışması lazım.
2-Medyanın ciddi bir denetim mekanizmasına tabi olması gerekir.
3-Medyada çıkan gerçek dışı bir haberin bağlayıcı bir cezasının olması gerekir.Bilal EREN
C.7
A-Yapılan tez ve araştırmaları insan kitlelerine duyurmak için yayın kurumunun kriterlerine uygun bir şekilde uzman kişiler tarafından incelenerek yayınlanması işidir.
B-Medya yayınları bilimsel yayınlara göre daha kontrolsüz olan fikirleri karıştıran bir konumdayken bilimsel yayınlar bilimsel insanları tarafından kontrollü bir şekilde bilimsellik açısından değerlendirilebilir. Tüm medya kaynaklı bilgiler bilimsel değildir.
C-Toplumda ahlaki bir çöküşe sebep olmakla birlikte ülkenin sırlarını deşifre, dedikodu insanları birbirine yanlış tanıtıp onları birbirilerine karşı tahrik etmesi, yaptığı reklamlarla insanları israfa, yaptığı dizilerle insanları ekrana kilitlemesi gibi sosyal, toplumsal ve ekonomik tufanlar sayılabilir.
D-insanlar arasındaki nifakı kaldıracak sağlıklı bir iletişimi sağlayacak ve sürekli haksızlıklara karşı duran medya olması gerekiyor. Emrullah ULUDAĞ
C.7
A- Tezin belli incelemelerden geçip doğruluğu ispatlandıktan sonra yararlanılmak üzere bilim dünyasına ve ilgili kurumlara sunulmasıdır.
B- İki yayınında hitap ettikleri kitleler farklıdır. Genellikle herkes medya yayınını takip eder ama bilimsel yayını takip etmez.
C- Bu durum halkı kandırmaktan başka bir şey değildir. Böyle yayınlar yaparak halk arasında bir gruplaşmaya hatta çatışmalara neden olmaktadırlar.
D- Bu yayınları denetleyen kurumların ilk olarak toplumun gerilemesine neden olan programları yayından kaldırması gerekiyor. Gerçeğe dayalı olmayan yayın sahiplerini meslekten ihraç etmeli.Gülnur TÜFEKÇİ
C.7
A-Tez ve araştırmaların yayınlanması;bilinen veya bilinmeyen bir konu üzerinde araştırma,bu araştırma sonucunda materyal ve dökomanlarla ispatı sağlamak açıklılığı en iyi şekilde izah etmeyi sağlayan çalışmalardır.
B-Medya yayını gerçekliği tartışılan yani belli bir amaç güdmeden tamamen farklı amaçlar için yapılan çalışmalardır.Bilimsel yayınlar ise ispata dayalı ve menfaat gerektirmeksizin amacı ülkenin menfaati uğruna olan çalışmalardır.Bilimsel yayınlar çok daha kaliteli ve seviyeli olarak ele alınır.
C- Bilimsel olamayan ve gerçeklere dayanmayan çalışmalar,çalışmanın amacında uzak hareketle farklı amaçlar için yapılan çalışmalardır bunu sonucunda toplum arasında çarpıklıklara yol açar örnek olarak bilimsel gerçeği yansıtmayan bir açıklama toplumu yanlış yönlendirebilir ama gerçeği ele alan çalışmalar ise toplumun menfaatine olacağından herhangi bir aksilik çıkmayacaktır.
D- Bugünkü medyanın topluma faydalı olabilmesi için,çalışmaları yürüten birim veya kuruluşun belirteceği kriterler ve şartlara uygun bir şekilde hareket etmeli ve medyanın ortaya çıkaracağı olumlu veya olumsuz özelliklere ve medyanın küçümsenecek bir birim olmadığı bilinci uyandırılmalıdır.Deniz GEÇER

C.7
A-Üniversitelerde öğrencilerin veya öğretim üyelerinin hazırlayıp bazen bir sınav kurulu önünde savundukları bilimsel eserdir.
B-Medya yayını genellikle halkın gündelik gelişmelerden haberdar olabilmesini amaçlar. Bununla beraber medyada yayınlanan bilgiler genel-geçer bilgiler değildir, söylenti ve farazi duyumlara dayandırılarak yayınlanabilir. Bilimsel yayınlar ise uzun süren deneme-yanılma, gözlem ve verileri elde etme sonucunda hazırlanarak insanlığın yararına sunulan ve her yerde geçerli olan bilgilerden oluşur.
C-Birçok ülkede olduğu gibi maalesef bizim ülkemizde de hükümetler ve devletler üstü gizli güçler bulunmaktadır. Bu gizli güçler her alanda kendi menfaatlerini gözettiği için ve medya da bu menfaatlerine en fazla fayda sağlayacak organlardan biri olduğundan ülkemiz sürekli bir kaos ortamına sürüklenmektedir. Çünkü kurtlar en iyi puslu havalarda avlanır. Medyaya yapılan gerçekdışı müdahaleler ve medyanın her zaman ki ürkek tavrı ülkeyi uçurumun kenarına sürüklemiştir
D-Medya sürekli kendi çıkarını ve can güvenliğini gözeterek gerçekdışı yayınlarla bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra durumun değişebilmesi için öncelikle günümüzde ki medya patronlarının ortadan kaldırılması gereklidir. Sağlam temellere dayalı, bilimsel bilgilerle döşenen ve emniyet güçleri tarafından kontrolün hiçbir zaman elden bırakılmadığı yeni bir medya sistemi kurulmalıdır.Güler ÖMEROĞLU
C.7

A-Bilim insanlarının yaptıkları tez ve araştırma konularının bilimsel nitelikte ve ilimsel kurallar çerçevesinde yayın kuruluşları vasıtası ile çalışmasını insanoğluna sunması demektir.
B-Her bilimsel yayın medya yayını olabilir fakat her medya yayını bilimsel yayın değildir ve doğruluğunun bir kesinliği yoktur.
Bilimsel yayın bilimsel gerçeklere dayanır. Fakat medya yayınlarının doğruluğu tartışmalı olabilir.
C- Bilimsel olmayan yanlış ve yalan, dolanlar ile hazırlanmış ve topluma sunulmuşsa toplumu yanlış bilgilendirmeye ve bu yanlış bilgilerin fillere dönüşeceği noktalarda toplumsal tufanlara sebep olacağı aşikârdır.
D-Medyanın topluma yararlı olması ancak sıkı denetim kuralları ile gerçekleşebilir. İlk koşulun objektif olması ve tüm yayın kurumlarına, yayının ülkece güven duyulan bir haber ajansı tarafından güvenilir kişilerce verilmesi ve her medya yayının içeriğinin aynı olması durumu sağlanmalıdır. Yorum farklılıkları olabilir ama temel haber kaynağının değinmek istediği ana düşünce aynı olmalıdır.Hamdullah ARSLANARGUN
C.7
A-Bilim dünyasına sunulması demektir.
B-Medya yayını her zaman doğrudur denilemez. Ama bilimsel yayın çeşitli incelemeler, gözlemler, deneyler yapılarak, elde belirli veriler bulunarak yapılan yayındır. Bazı medya yayınları da doğrudur fakat bazıları reytingler uğruna ne yanlışa nede doğruya önem vermezken, medya yayını ne kadar güvenilir olabilir.
C- İnsanları karşı karşıya getirmiştir. Çözüm üretmediği gibi, daha çok sorunlara yol açmıştır.
D-Doğru kaynaklar kullanılmalı, maddi hevesler bir kenara itilerek, gerçekçi yayınlar yapılmalıdır.Havva ÇINAR
C.7
A- Yapılan çalışmaların belli kurallar ve kriterler çerçevesinde bilim camiasına tanıtılmasıdır.
B- Medya yayınları belli kurallar olmayıp gerçek olamayan olayları yayınlar.Bilimsel yayınlar ise araştırmalar yapılarak yapılmış olup belli kuralları vardır.
C-Kontrolsüz medya yayınları toplumlar arsında fikir ayrıcalığına ve çatışmalara neden olmuştur
D- Bilgilerin doğruluğunu kesin olarak kanıtladıktan sonra topluma sunmalıdır ki toplum insanı bundan yararlanabilsin.İdris KAVAL
C.7
A- Yapılmış olan bilimsel çalışmaların bilim alemine tanıtılması amacıyla, isteyen herkesin ulaşabileceği internet, dergi, kitap vb. yayın organlarından herhangi birinde yayınlanmasıdır.
B-Medya yayını genellikle halkın gündelik gelişmelerden haberdar olabilmesini amaçlar. Bununla beraber medyada yayınlanan bilgiler genel-geçer bilgiler değildir, söylenti ve farazi duyumlara dayandırılarak yayınlanabilir. Bilimsel yayınlar ise uzun süren deneme-yanılma, gözlem ve verileri elde etme sonucunda hazırlanarak insanlığın yararına sunulan ve her yerde geçerli olan bilgilerden oluşur.
C-Birçok ülkede olduğu gibi maalesef bizim ülkemizde de hükümetler ve devletler üstü gizli güçler bulunmaktadır. Bu gizli güçler her alanda kendi menfaatlerini gözettiği için ve medya da bu menfaatlerine en fazla fayda sağlayacak organlardan biri olduğundan ülkemiz sürekli bir kaos ortamına sürüklenmektedir. Çünkü kurtlar en iyi puslu havalarda avlanır. Medyaya yapılan gerçekdışı müdahaleler ve medyanın her zaman ki ürkek tavrı ülkeyi uçurumun kenarına sürüklemiştir.
D-Sistemin kökten değişmesi gereklidir. Medya sürekli kendi çıkarını ve can güvenliğini gözeterek gerçekdışı yayınlarla bugüne kadar gelmiştir. Bundan sonra durumun değişebilmesi için öncelikle günümüzde ki medya patronlarının ortadan kaldırılması gereklidir. Sağlam temellere dayalı, bilimsel bilgilerle döşenen ve emniyet güçleri tarafından kontrolün hiçbir zaman elden bırakılmadığı yeni bir medya sistemi kurulmalıdır.İsmail ACAR
C.7
A-Tez ve araştırmaların yayınlanması onların bilimsel standartlar doğrultusunda yazılı, görsel vb. şekillerde sunulabilir hale getirilmeleridir.
B-Medya yayını görsel, işitsel ve dergi şeklinde olup içerik günceldir ve bireysel çıkarları içerir. Çünkü medya devlete bağlı olabildiği gibi sermaye sahiplerinin de olabilir. Bu da medyanın güvenilirliğini azaltır. Oysa bilimsel yayınlar uzun araştırma, deney ve kontrollerden sonra doğruluğu ortaya konulur . Bilimsel yayın bilim camiası tarafında ortaya koyulup doğruluğu uluslararası düzeyde olabilir.
C-Özellikle ülkemizde medya halk üstünde büyük bir erg’tir. Medyanın yazdığı , çizdiği ve söylediği halk tarafından sorgulanmadan kabullenilmekte ve toplumda geri dönüşümsüz yaralar açılmaktadır.Bunu şöyle örneklendirebiliriz; yakın tarihte medyamız yayınlarında hormonlu gıdalardan bahsetmiş ama açık bir ifade ile halka izah etmemiştir. Bu durum halkın tarıma büyük bir antipatisinin oluşmasına sağlamıştır. Oysa sorun hormondan değil kullanılan kimyasal ilaçların sebzeler üzerinde kalıntı bırakmasından kaynaklanmaktadır.
D-Medyanın bugün adına topluma yaralı olması pek kolay değildir. Kapitalizmin zirve yaptığı bu dönemde medyanın bilimsel olması demek koskoca bir sistemin yok edilmesi demektir.Şöyle , insanoğlu yaşam tarzı ile zaten doğaya aykırıdır kaldı ki ürettiği teknolojilerle doğanın dengesini bozmuş ve toplumların yaşam alanlarına ve doğadan karşılanan ihtiyaçlarına büyük zararlar vermiştir.Bu durumda medyanın bilimsel olması tarihin yeniden yazılması demektir.Bu konuda çözüm bugün adına gerçekleşmesi zor gibi görünmektedir.Mehmet MÜNİR
C.7
A-Yapılan çalışmanın bilimsel kriterler doğrultusunda bilim dünyasına tanıtılmasıdır. Bu araştırmalardan herkesin faydalanmasıdır.
B-Medya yayını görsel ve işitsel olarak verilen yayındır. Medya yayınında kurallar ve kriterler yoktur. Dolayısıyla güvenirliliği yoktur. Günümüzde medya yayınlarında yalan ve yanlışlar diz boyudur. Üstelik insanlığa faydadan çok zara getirmiştir. Bilimsel yayınların ise belli kural ve kriterleri vardır. Bu yayınlarda yalan yoktur yanlışlar olsa dahi fark edilir ve düzeltilir. Bu çalışmalar araştırılır ve emek verilir ve insanlığa doğaya kısacası dünyaya hizmet eder.
C-Bilimsel olmayan medya, insanları yanlış yönlendirebilir. Günümüzde medyanın insanlarımızı oldukça kötü etkilediği görülmektedir. Özellikle yalan ve yanlış haberler toplum üzerinde çok etkilidir. Örneğin son zamanlarda ülkede olan köken tartışmaları bunun en açık örneğidir. Günümüzde medya çok güçlü ve etkilidir. Bu nedenle ülkemizde dizginler medyanın elinde insanları istediği yöne çevirebilir. Son zamanlarda ise kültürel değerlerimizden uzaklaşıp asimile olmaktayız. Medya zorla batı kültürünü enjekte etmekte olup yozlaşmamıza neden olmaktadır.
D-alan ve yanlış haberlere yer verilmemelidir. Belli kural ve kriterler getirilmelidir. Özellikle toplumun hassas olduğu konularda oldukça dikkatli davranmalıdır. Bunun yanında kalitesiz ve kültürel değerlerimizi hiçe sayan programlar kaldırılmalı ve bunun yerine kaliteli ve düzgün programlar getirilmelidir.Metin ERTAŞ
C.7

A- Bir tezin yayınlanması demek ilk etapta onun iyi bir çalışma olduğu anlamına gelir bence. Biliyoruz ki yayınlanacak çalışma belirli aşamalardan geçer ve bunun sonucunda kriterlere uygunsa yayın hakkı kazanır.
bunun yanında yayınlanan bu iyi alışmanın paylaşımı söz konusudur. Yani bir çalışma yayınlanmışsa bu çalışmadan çok sayıda kişi faydalanma imkanı bulur. Amacına bu şekilde belki de daha yaklaşmış olur çalışma. Özellikle bir çalışmanın öneri kısmının bu anlamda büyük öneme sahip olduğunu düşünüyorum.
Başka bir açıdan bakacak olursak literatürlere resmi anlamda yeni bilgiler daha eklenmiş olur bu sayede.
B-Günümüzde medya yayını daha çok insana hitap etmektedir; İşsiz, ev hanımı,çoban,doktor,araştırmacı…vs. Ancak bilimsel yayın bu anlamda daha dar bir kesime hitap etmektedir. Yani günlük hayatla daha çok iç içedir medya yayını.
Bir başka fark da şudur; medya yayını, bilimsel yayına göre görselliğe daha çok değinmektedir. Belki de sebepten dolayı daha geniş bir topluluğa hitap ediyordur. Çünkü bilimsel yayında düz yazı ve en fazla olabilecek görsellik tablolar, bilimsel görselliklerdir.
Ayrıca bilimsel yayın akademik anlamda özellik taşımakta olu daha resmi bir yayın türüdür. Bir medya yayınının oluşabileceği süreden daha fazla sürmektedir bilimsel yayının olabilmesi.
C-D- Bu durum geniş bir kitleye sahip olan takipçilerinin etki altında kalmasına sebep olur başta. Örneğin üçüncü sayfa haberleri olan haberlerin (cinayet gibi) aynı konuya meyilli olanları cesaretlendiriyor diye düşünüyorum. Ben bu gibi haberlerin direkt yayınlanmasından yana değilim. Kimi böyle etki altında kalıp aynı şeyleri yapma yönünde cesaret bulurken kimi de korkuyla yaşamak zorunda kalıyor. Kısacası bu durum insanımızın psikolojisini bozmaktadır diye düşünüyorum.
Bunun dışında bazı yalan yanlış haberlerde yine toplumun kafasında soru işaretleri bırakmaktadır. Bu gibi durumlar halkın yanlış bilgilendirilmesine sebep oluyor ve bence bu büyük bir yıkımdır şu çağlarda. Özellikle bazı kurumların yayınlarının bu doğrultuda olduğunu düşünüyorum ve olabildiğince kaçınıyorum,kaçınılması gerektiğini düşünüyorum.
Ayrıca böyle kontrolsüz medya yayınlarının ülke ekonomisini de olumsuz yönde etkilediğini düşünüyorum. Nihayetinde belli meblağlar harcanıyor hem de topluma faydası olmayacak şeyler için. Bu zarar değil de nedir acaba?
Bu gibi olumsuzlukların önünü kapatmak adına bence ilk etapta yayın kurumlarının bilimsellik adına kalitesi arttırılmalı. Sonra da halk bu konuda bilinçlendirilmelidir. Halk örneğin şu şekilde bilinçlendirilebilir; eğitim seviyesini arttırarak bilimselliğin önemi vurgulanarak.Ş.Sümeyye SUBAY
C.7
A- Bir tezin veya araştırmanın basılı veya internet yoluyla diğer bilim adamlarının incelemesine olanak sağlamak için yayımlanmasıdır.
B-Bilimsel yayının amacı bilimsel bilgiyi paylaşarak geliştirmektir. Medya yayını ise bilimsel olsun veya olmasın her türlü bilgiyi paylaşarak bundan çıkar sağlamaktır.
C-Kendi öz değer yargılarından uzaklaşmış, bireyci bir toplum yaratmıştır. Çevreye ve doğaya zararının farkında olmayan, günübirlik düşünen bir toplum ve siyasetinde hoşgörü yoksunluğu olan sadece iktidardakinin doğru düşünebildiği mantığının olduğu bir anlayışı hakim kılıyor.
D-En önemlisi yapılacak yayınların ticari kaygıdan çok eğitim amaçlı olarak kullanılması olacaktır. Talat BOZKURT
C.7
A-Tez ve araştırmalar tamamlandıktan sonra alanındaki uzmanlar tarafından incelenip daha sonra yayınlanırlar, böylece bu çalışma bilimsellik kazanmış olur ve insanların faydalanabileceği bir şekilde hizmete sunulmuş olur.
B-Medya yayını kendi çıkarları gözetiminde ve belli bir kural ve sınırlamanın pek olmadığı yayın şekli olup, bilimsel yayınlar ise belli kuralların olduğu ve bunların juri/hakem ler tarafından kontrol edildikten sonra yayına geçmesidir. Bilimsel yayınlar daha çok toplumun menfaatlerine hitap eder.
C-Bilimsellik taşımayan ve kontrolsüz yapılan medya yayınları bugün ki gibi sadece kendi düşünce ve idolleri ne ise ona hizmet etmek için yapılan yayınlar olup bu insanların medya ya olan güvenini sarsmaktadır.
D-Topluma yararlı bir medya sisteminin olabilmesi için önce medya kurumunun kendi düşünce tarzıyla hareket etme sisteminden vazgeçmelidir. Daha fazla bilimselliğe ve doğa kapsamlı yayınlara yer verilmelidir.
Ali Murat KESER

C.7
A-
B-Bilimsel yayın gerçeklere, gerçek verilere, pozitif bilime dayanır. Medya yayınları çoğunlukla, yüzeysel değerlendirmelere menfaat ve çıkar duygularına ve dışarıdan verilen talimatlara göre şekillenen bir muhtevaya sahiptir.
C-Bilimsel olmayan medya yayınları insanlar arasında kin, nefret ve haset tohumlarını saçar. İnsanların zararlı örgütlenmelerine, birbirleriyle kavgalı olmalarına ve farklı çıkar gruplarının emellerine alet olmalarına yol açar.
D-Medya her zaman ülkede yaşayan insanların çoğunluğunun iradesini yansıtmalı. Ülkenin, diğer dünya ülkeleri arasında itibarını korumanın titizliğini kabul eder. Kendi ülkesinin her yönden gelişmesi için ülke insanlarını aydınlatmayı prensip edinir. Ülke içinde birliğin ve huzurun sağlanmasını ve devamını, en önemli hedefi kabul eder.Dilvin ALKAN