GELİŞİM PSİKOLOLJİSİ  DEĞERLENDİRME SORULARI

1.  Betimsel araştırmanın amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

A. Davranışları özetlemek,

B.  Davranışları sınıflamak,

C.  Davranışsal olayları belirlemek,

D. Davranışın ön belirleyicilerini saptamak

E.  Davranışı tanımlamak

2.  Öğrencilerin X dersinde devamlılık davranışlarını veya bu davranışla ilgili özel­liklerini belirlemek için aşağıdakilerden hangi araç öncelikle kullanılmalıdır?

A. Gözlem

B. Mülakat

C. Testler

D. Anket

E. Olay incelemesi

3.  Konuşurken sakız çiğnemek hangi tür davranıştır?

A. Duyuşsal davranış

B. Bilişsel davranış

C. İç güdüsel davranış

D. Psiko-motor davranış

E. Refleks

4.  "Öğrenci ödevlerinde konu seçiminin Öğrenci veya öğretmen tarafından yapıl­masının ödev başarısına etkisini incelemek ne tür bir araştırmadır?

A. Betimsel

B. Deneysel

C. İstatistiksel

D. Tarama

E. Gözlem

5.  Yukarıdaki araştırmada bağımsız değişken hangisidir?

1.       Konu seçimi

2.       Öğrenci ödevi

3.       Ödev başarısı

4.       Öğretmenin seçimi

5.   Öğrencinin seçimi

A.1 ve 2       B.1 ve 3        C. 2 ve 3 D. 3 ve 4      E.4 ve 5

 

6.    Yukarıdaki araştırmada bağımlı değişken hangisidir?

A. Konu seçimi

B. Öğrenci Ödevi

C. Ödev başarısı

D. Öğretmenin seçimi

E. Öğrencinin seçimi

7.   Araştırmalarda elde edilen bulgulara ve/veya temel ilke ve kuramlara dayanarak, davranışları önceden tahmin etmeye ne denir?

A. Betimleme

B. Açıklama

C. Yordama

D. Kontrol

E. Gözlem

8.   Aşağıdakilerden hangisinde,öğretmen-Öğrenci-iletişiminde ters yönde bir ilişki
ortaya koyan iki değişken vardır?

A. Öğretmenin azarlamaları karşısında öğrencinin derse dikkatinin artması

B. Öğretmenin azarlamaları karşısında öğrencinin derse dikkatinin azalması

C. Öğretmenin ödülleri karşısında Öğrencinin derse dikkatinin artması

D. Öğrencinin derse devamı karşısında öğretmenin ilgisinin artması

E. Öğretmenin ödülleri azaldıkça, Öğrencinin derse ilgisinin azalması

9-    Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelişim görevlerini etkilemede rol oynamaz?

A. Büyüme

B. Olgunlaşma

C. Çevre

D. Çevrenin ve bireyin beklentileri

E. Beden ağırlığı

10.  Aşağıdaki ifadelerden hangisi gelişim ilkeleri ile uyuşmamaktadır?

A. Kalıtım gelişimdeki en önemli etmendir.

B. Gelişim sürekli bir oluşumdur.

C. Gelişim bir bütünlük içerisinde gerçekleşir.

D. Gelişim aşamalar halinde gerçekleşir.

E. Gelişim ardışık ve düzenli bir ilerleme ile olur.

11.  "Kişiye has özellikler kümesi" olarak tanımlanan kavramı, aşağıdaki seçenekler­
den hangisi karşılamaktadır?

A. Genotip

B. Bireysel ayrılıklar

C. Fenotip

D. Büyüme

E. Gelişim

12.  "Organizmadan beklenen işlevleri yerine getirilebilecek fizyolojik güç ve yapıya
ulaşma," durumunu ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A. Büyüme

B. Olgunlaşma

C. Öğrenme

D. Hazır bulunuşluk

E. Kalıtım

13. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi gelişim için olumsuz çevre faktörü kapsamın­da değerlendirilemez?

A. Annenin hamileyken geçirdiği hastalıklar

B. Tek yönlü beslenme

C. Yoğun stres koşulları

D. Çevre kirliliği

E. Çocuğun cinsiyeti

14.  I.    Anadilini ve sembolik düşünceyi kazanır.

II.           Eğitim öğretim faaliyeti ön plandadır.

III.   Fiziksel gelişimin yoğun olduğu embriyo ve fetüs dönemlerini kapsar,

IV.     Düşünmek için düşünür ve ideali arar.

V.       Önemli sorumluluklar yüklenmiş ve kültürel değerleri benimsemiştir.

Gelişim dönemleri ile ilgili yukarıdaki yargılar aşağıdaki seçeneklerden hangi­sinde gelişim dönemleri sırası dikkate alınarak verilmiştir?

A. I,II.III.IV.V

B. III,I, II, IV,V

C. I,IV,V,III,II

D. İ,IV,V,II,III

E. I,V,II,IV,III

15.  I.    Akranlarıyla birlikte olumlu ilişkiler geliştirip, çeşitli etkinliklerde bulunur.

II.   Değerleri ve ahlak sistemi gelişir,

III.         Fiziki çevredeki değişime göre vücut ısısını korur.

IV.    Cinsel kimliğin devamlılığını kabul eder.

V.       Gençlere rehberlik ederler.

Gelişim görevleri itibariyle yukarıda belirtilmiş olan yargılar, aşağıdaki seçenek­lerden hangisinde gelişim dönemleri sırası dikkate alınarak verilmiştir?

A.  I,II,III,IV,V

B.  III,II,I,IV,V

C.  II,|V,I,II,V

D.  ll,IV,l,lfl,V

E.  lll,lf,V,l,IV16.  Çocuğun kol ve bacakları ile tüm organlarını kullanmasında güç ve hız kazanması ve beden organları arasında eşgüdüm sağlanması hangi tür gelişimi ta­nımlamaktadır?

A.  Devinsel gelişim

B.  Toplumsal gelişim

C.  Bilişsel gelişim

D.  Törel gelişim

E.  Bedensel gelişim

17.  Devinsel gelişimin toplumsal gelişim üzerindeki etkisi nasıl olur?

A.  Çocuğun devinimi daha çok nesneyi öğrenmesini sağlar.

B.  Toplumsal ve devinsel gelişim bağlantısı kurulamaz

C.  Toplumsal gelişim devinsel gelişimi etkiler

D.  Devinsel gelişim bireyin Özerkliğini artırır

E.  Devinsel gelişim ile çocuk daha fazla bireyle İletişime girer.

18. Okuma ve yazmaya yeni başlayan öğrencilerin devinsel gelişimlerine uygunolarak öğretmen nasıl bir yaklaşım benimsemelidir?

A.   Öğrencilere çok fazla ödev vererek harf egzersizleri yapmalarını sağlama­
lıdır.

B.   Başarılı öğrencileri ödüllendirmeli, başarısız öğrencileri cezalandırmalıdır.

C.   Öğrencilere ince devinimi gerektiren ödevler vermelidir.

D.   Yazı ve çizgi gibi kaba devinsel etkinliklere uzun süre ayırmalıdır.

E.   Rekabetçi bir tutum benimsemelidir.

19. Sınıfında okuma yazmayı daha yavaş gerçekleştiren bir öğrencisi için öğretmenÖncelikle çocuğun hangi gelişiminin yaşına uygun gitmediğini düşünebilir?

A.   Bilişsel gelişimi

B.   Bedensel gelişimi

C.   Toplumsal gelişimi

D.   Devinsel gelişimi

E.   Cinsel gelişimi

20. İlköğretim döneminde erkek ve kız çocuklarının devinsel gelişimi açısından fark­lılıkları nelerdir?

A.   Erkeklerin atletik yetenekleri kızların ritmik becerileri ön plana çıkar.

B.   Erkekler ve kızlar arasında kaba devinim açısından fark yoktur.

C.   Kızların kaba devinimleri erkeklerden daha ileridir.

D.   Erkelerin ince devinimleri kızlardan daha ileridir.

E.   Kızlar devinim açısından daha başarılıdır.

 

21. Erken ve geç olgunlaşmanın kız ve erkek ergenlerde görülen yansımalarından hangisi doğrudur?

A.   Geç olgunlaşan kızlar daha güvensizdir.

B.   Geç olgunlaşan erkekler daha güvenlidir.

C.   Erken olgunlaşan erkekler daha güvenlidir.

D.   Erken olgunlaşan kızlar daha güvenlidir

E.   Geç olgunlaşan erkekler daha güvenlidir.

22. Ergenlik döneminde hızlanan cinsel gelişimin kişilik üzerindeki etkisi nasıl olu­şur?

A.   Kişilik gelişimi ve cinsel gelişim arasında ilişki yoktur.

B.   Cinsel gelişim kadınlık ve erkeklik rollerini belirginleştirir.

C.   Cinsel gelişim erkek ergenlerin kendilerini daha güçlü hissetmelerine yol
açar.

D.   Cinsel gelişim kız çocuklarının yetersizlik duygusu yaşamasına yol açar.

E.   Kız ve erkek ergenlerin benlik imajlarını etkiler.

      

23. Ergenlik döneminde kız çocuklarının kendilerinden yaşça büyük erkek ergenler­le ilgilenmelerinin nedeni nedir?

A.   Kız çocukları ergenliğe erkek çocuklarından daha önce girerler.

B.   Yaşı büyük erkek ergenler daha çekicidir.

C.   Kızlar kendilerinden büyük erkekleri ararlar.

D.   Kızların birlikte olacakları erkeklerin kendilerinden daha büyük olması bir
toplumsal değerdir.

E.   Erkek ergenler daha güçlü olduklarını göstermek isterler.

24. İlköğretim döneminde kız ve erkek çocuklar arasında bedensel gelişim açısın­dan nasıl bir fark vardır?

A.   İlköğretim boyunca kızlar daha uzundur.

B.   ilköğretim döneminde erkekler daha uzundur.

C.   Kız çocukları bilişsel gelişim açısından ileridir.

D.   Kız çocukları ilköğretimin sonunda erkek çocuklara oranla daha uzun olur­lar.

E.   Aralarında bir farklılık yoktur.

25. Zihinsel gelişim bağlamında "kritik dönem" nasıl açıklanır?

A.   Cinsiyet ayrımını fark ettiği dönem.

B.   Soyut düşünmenin en üst düzeye ulaştığı dönem.

C.   Çocuk kimliğinden yetişkin kimliğine geçilen dönem.

D.   Öğrenme üzerinde çevresel uyarıcıların en çok etkili olduğu dönem.

E.   Bireyin kendini kabullendiği dönem.

26. İki yaşındaki bir çocuk salıncakta yardımsız sallanmak istemekte, kendisini tut­maya çalışan annenin ellerini itmektedir. Çocuğun bu davranışı hangi gelişimsel özellikle açıklanabilir?

A.   Yatkınlık

B.   Özerklik

C.   Üretkenlik

D.   Özdeşim

E.   Merak

27. Aşağıdakilerden hangisi sezgisel işlem dönemini açıklamada yanlış bir ifadedir?

A.   4-7 yaş dönemini kapsar

B.   Bilgi ve anlayışlarından emin değildir

C.   Sınıflama ve sıralamada güçlük yaşarlar

D.   Sezgilere dayalı olarak düşünebilirler

E.   Fiziksel yer değiştirmenin sayısal eşitliği etkilemediğini öğrenir

28. Aşağıdakilerden hangisi Piaget'in tanımladığı "İşlem Öncesi Dönemin en önemli özelliğidir?

A.   Bu döneme operasyon-öncesi devre adı verilir.

B.   İç temsil süreçleri gelişimini sürdürür.

C.   Bir sembol ile temsil ettiği nesne arasında ilişki kurmaya başlar.

D.   Oyun yaşamını zenginleşir.

E.   Henüz korunum ilkesini kavramamıştır.

29. İlköğretim beşinci sınıftaki Ayşe ile onun beş yaşındaki kardeşi Ahmet'in bilişsel gelişim dönemleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Zeynep                    Ali

A.   Somut işlemler   İşlem öncesi

B.   Soyut işlemler,   Somut işlemler

C.   Soyut işlemler,   işlem öncesi

D.   Somut işlemler,  Duyusal motor

E.   İşlem öncesi,      Duyusal motor

30. Erikson'uri gelişim kuramına göre, ergenlik döneminde sürekli yüksek beklenti­lerle karşılaşan gencin Üzerinde, bu beklentinin nasıl bir etki yapması beklenir?

A.   Zihinsel süreçlerinin çok hızlı gelişmesi

B.  Cinsel kimlik arayışında karmaşa yaşaması

C.   Olumsuz bir kimlik belirlenmesi

D.   Temel güven duygusu gelişiminin engellenmesi

E.   Toplumsal rolleri konusunda karmaşa yaşanması

 

31. Piage' ye göre, somut işlemler dönemi 7-11 yaş, soyut işlemler dönemi ise 12 yaş ve sonrasını kapsamaktadır, Buna göre, aşağıdaki öğretmen davranışların­ dan hangisi, ilköğretim üçüncü sınıf düzeyine uygun değildir?

A.   Dünyanın, ekseni etrafında döndüğünü öğretmek için, içinden şiş geçirilmiş
portakaldan yararlanmak

B.   Paraları tanırken, kullanılmakta olan metal ve kağıt paralarla nelerin satın
alınabileceğini göstermek

C.   Mikropların dokunmakla nasıl bulaştığını göstermek için, eline tebeşir tozu
sürüp öğrencileriyle tokalaşmak

D.   Caddede karşıdan karşıya güvenli geçişi öğretmek için, bu eylemi drama
ile canlandırmak

E.   Uzay yolculuğunu anlatmak için, öğrencilerden, kendilerini sınıf yerine bir
uzay kapsülündeymiş gibi düşünmelerini istemek

32. Bir öğretmen, sınıf arkadaşları kadar hızlı yazamayan Öğrencisine, "Senin de yakında çok hızlı okuyabileceğini biliyorum. Matematik işlemlerinde çok başarı­lısın. Bunu da yapabilirsin" demiştir. Erikson'un "Psikososyal Gelişim Kuramı'na göre, öğretmen bu sözleriyle hangi gelişimsel soruna (kriz) çözüm bulmaya ça­lışmaktadır?

A.   Başarıya karşı aşağılık duygusu

B.   Kimliğe karşı rol karmaşası

C.  Özerkliğe karşı utanç ve kuşku

D.   Girişkenliğe karşı suçluluk

E.   Üretkenliğe karşı durgunluk

33. "Çocuk gelişim sürecinin belirli dönemlerinde, belli tür öğrenmeleri daha yoğun gerçekleştirir" ifadesinde gelişimle ilgili aşağıdaki kavramlardan hangisi açıklan­maktadır?

A.   Büyüme

B.   Yaş

C.   Kritik dönem

D.   Zaman

E.   Gelişme

34.  Plage'ye göre bilişsel gelişimin son aşaması hangi dönemde tamamlanır?

A.   Üniversiteye giriş yılları

B.   11. yaşın sonu

C.   Okula başlama yılları

D.   Ergenliğin sonu

E.   Yaşlılık dönemi


35. Boş zamanlarında sinemaya gitmekten hoşlanan Ali, çok beğendiği bir aktör gi­bi giyinmekte, bir gün kendisinin de ünlü bir sinema oyuncusu olacağını hayal etmektedir. Ali'nin bu durumu aşağıdakilerden hangisine uygun düşmektedir?

A.   Pekiştirme

B.   Uyma

C.   Yansıtma

D.   Özdeşim kurma

E.   Kimlik kazanma

 

36. Babası öğretmen, annesi hemşire olan Ayşe, çocukluğundan bu yana tiyatro sa­natçısı olmayı düşlemektedir. Ayşe'nin ebeveynleri ise ısrarla Ayşe'yi kendi mesleklerine  yönlendirmeye çabalamaktadırlar. Anne ve babasını üzmekten çekinen Ayşe'nin bu durum karşısında hangi mesleğe yöneleceğine bir türlü karar verememiş olması, Erikson'a göre aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir?

A.   Kimlik edinme

B.   Kimlik karmaşası

C.   Kimlik bozulması

D.   Kimlik değişmesi

E.   Kimlik kayması

37. Ahmet bey 32 yaşını geçmiş, meslek sahibi olmuş bir yetişkindir. Evlenip bir yu­va kurmayı çok istediği halde, karşı cins ile yakın ilişkiler kurma konusunda zor­lanmakta, bu nedenle isteğini bir türlü gerçekleştirememektedir. Erikson'un psiko-sosyal gelişim kuramına göre, Ahmet Bey'in bu sorunu aşağıdaki gelişim karmaşalarından hangisiyle ilişkilidir?

A.   Güvene karşı-güvensizlik

B.   Özerkliğe karşı-kuşku ve utanç

C.   Girişkenliğe karşı suçluluk

D.   Yakınlığa karşı-yalıtılmışlık

E.   Üretkenliğe karşı-durgunluk

38. Erikson'a göre aşağıdakilerden hangisi ergenlik döneminde kazanılması gereken gelişimsel özelliklerden birisi değildir?

A.   Kendine ilişkin olumlu bir ben duygusu geliştirme

B.   Aileden duygusal bağımsızlık kazanma

C.   Ahlaki yargılarını karşılıklı beklentilere göre oluşturma

D.   Cinsiyetine uygun sosyal roller geliştirme

E.   Belirlediği toplumsal rolleri gerçekleştirebilecek kararlar oluşturma

 

 

 

 

 

39. İki buçuk yaşında bir çocuğun yemek yerken üstünü başını kirletmesinden hoş­lanmayan Anne, çocuğun kendi başına yemesine izin vermemekte, çocuğun kendi başına yeme ısrarı karşısında ise cezaya başvurmaktadır. Çocuğun yap­mak istediği bir davranışı yapmasına izin vermeyen ve kimi davranışlarından dolayı çocuğunu cezalandıran anne'nin bu durumu Erikson'a göre çocukta ne türden bir kimlik özelliğinin yerleşmesine neden olabilir?

A.   Güvensizlik

B.   Kuşku ve utanç

C.   Suçluluk

D.   Yetersizlik

E.   Kimlik krizi

40. Ayşe arkadaşlarının davranışlarına ilişkin ahlaki yargılarında, arkadaşlarının yaptıkları bir davranış kendi çıkarına uygun ise, bu davranışın doğru olduğunu, kendi çıkarına uygun değilse yanlış olduğunu düşünmektedir. Ayşe'nin bu tür­ den bir ahlaki yargıda bulunması, Kohlberg'e göre onun hangi ahlaki gelişim ev­resinde olduğunu göstermektedir?

A.   Gelenek öncesi düzeyin boyun eğme evresi

B.   Gelenek öncesi düzeyin bireyselcilik evresi

C.   Geleneksel düzeyin üçüncü evresi

D.  Geleneksel düzeyin dördüncü evresi

E.   Gelenek ötesi düzeyin birinci evresi

41. Ahmet bey toplumsal normlara ve yasalara saygılı bir vatandaş olmakla birlikte, toplum yararına olmadığına inandığı  düzenlemelere karşı çıkmaktan çekinme­mekte, bu nedenle cezai kovuşturmalara uğramasına rağmen evrensel ilkelere
ters düşen yasalara karşı çıkmaktan vazgeçmemektedir. Kohlberg'in ahlak ge­
lişim kuramına göre, ahlak gelişimi açısından Ahmet bey'in içinde bulunduğu dönem aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Gelenek öncesi düzey

B.   Geleneksel düzeyin birinci evresi

C.   Geleneksel düzeyin ikinci evresi

D.   Gelenek ötesi düzeyin birinci evresi

E.   Gelenek ötesi düzeyin ikinci evresi

 

42. Aşırı derecede düzenli, katı görüşlü, inatçı ve dik kafalı bir insan olan Mehmet bey, zengin bir fabrikatör olmasına rağmen ailesine ve çevresine karşı çok cim­ri davranmaktadır.Freud'a göre Mehmet beyin bu türden kişilik özellikleri göster­mesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Oral dönemde ana-babası tarafından yeterince sevgi görmemiş olması

B.   Oral dönemde ana-babası tarafından yeterince beslenememiş olması

C.  Anal dönemde katı ve baskıcı bir tuvalet eğitimine maruz kalması

D.   Fallik dönemdeki karmaşaları çözümleyememiş olması

E.   Gizil dönemde kendi cinsiyetine uygun bir rol geliştirememiş olması

 

43. Öğrenmeyi türe özgü ve doğuştan gelme davranışlardan ayırmak gerekir. Çün­  

A.   Bir organizmaya ancak genetik donanımının elverdiği davranışları öğrete­  biliriz.    

B.   Her organizma türü (bazen de soyu) her davranışı yapmak üzere hazırlan­
mıştır.

C.   Öğrenme; büyüme ve değişmenin bir sonucudur.

D.   İçgüdüsel uyum,türe özgü kalıplaşmış refleks zincirlerine bağlı değildir.

E.   Öğrenme yoluyla uyumda geniş oranda bireysel ve kültürel farklılıklar orta­
ya çıkmaz,

44. Aşağıdaki beynin bölümlerinden (Lob'larında. hangisi; ıkıntı veren duygular içinbir kapama şalteri ya da sinirsel termostat gibi hoş olmayan duyguları düzenle­mektedir?

A.   Sağ prefrontal Lob

B.   Sol prefrontal Lob

C.   Temporal Lob

D.  Parietal Lob

E.   Oksipital Lob

45. Beyin anormalleşmesi yüzünden ………… lobunun bir kısmı ameli­yatla alınmış olan bir adamın karısı; ameliyat sonrasında kocasının kişiliğinde büyük değişiklikler olduğunu, daha zor sinirlenen ve çok daha şefkatli birisi ha­line geldiğini anlatmıştır.

Yukarıda boş bırakılan yere, aşağıdaki ifadelerden hangisi gelmelidir?

A.   Sağ prefrontal Lob

B.   Sol prefrontal Lob

C.   Temporal Lob

D.   Parietal Lob

E.   Oksipital Lob

46. Zekanın, bilincin (şuurun), algının (idrakin), iradenin merkezi aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Korteks

B.   Beyincik

C.   Beyin

D.   Hipotalamus

E.   Orta beyin

47. Halk arasında kırışık bir kumaşı andırması ve kıvrım kıvrım bir görünüm sergi­lemesi nedeniyle kendisine kabuk ya da zar denilen ancak insan davranışlarını kontrol ettiği de bilinen beynin bu kısmına ne ad verilmektedir?

A.   Limbik

B.   Medulla Sipinalis

C.   Amigdala

D.   Cortex

E.   Medulla Oblangata

48. Sınıfta hayal gücü yüksek olanlar ile renk ve şekilleri diğer öğrencilere göre fark­
lı algılayan öğrencilerin sinir sistemlerinin hangi bölümü daha iyi gelişmiştir?

A.   Beyinleri daha iyi gelişmiştir.

B.   Kodeksleri daha İyi gelişmiştir.

C.   Orta beyinleri daha iyi gelişmiştir.

D.   Beyinlerinin sağ kısmı (sol lob daha iyi gelişmiştir.

E.   Beyinlerinin sol kısmı (sağ lob daha iyi gelişmiştir.

49. "Klasik Koşullanma" kuramının eğitim açısından sonuçları içerisinde yer alma­
yan seçenek aşağıdaki yargılardan hangisidir?

A.   Öğrenme en basit anlamda bir uyaran-tepki eşleşmesidir

B.   Davranış kazanma tekrar ve pekiştirme olgusuyla doğru orantılıdır

C.   Öğrenmede koşulsuz uyaranların bulunabileceği bilinmelidir

D.   Tekrarla genellenen öğrenme ürünleri yeni öğrenmeleri güçleştirmektedir.

E.   Öğrenme etkinlikleri herkes için sevimli ve haz verici olmayabilir

50. "Hastane ortamında iki beyaz önlüklü hemşirenin, uzun boylu olanı çocuklara sadece iğne yapıyor. Kısa boylu olanı ise onların beslenme ve bakımıyla uğra­şıyor, Önceleri, beyaz önlüklerinden çağrışım yaparak hemşirelerden korkan
çocuklar, zamanla uzun boylu hemşireyi görünce eski davranışlarını sürdürür­ken, kısa boylu hemşireye sevecen davranışlar göstermişler." Bu durum aşağı­daki kavramlardan hangisiyle açıklanabilir?

A. Genelleme          B. Ayırt etme        C. Pekiştirme

D. Sönme            E. Edim

51. Aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi, öğrenmede bilimsel yöntemlerle ölçülemeye­ceğini ileri sürerek içsel yaşantıları kabul etmemektedir?

A.   Davranışçı yaklaşım

B.   Bilişsel yaklaşım

C.  Sosyal öğrenme yaklaşımı

D.   İnsancıl yaklaşım

E.   Nöro-biyolojik yaklaşım

52. "Önceleri süt ve sütten yapılmış yiyecekleri severek yiyen Tekin, bir gün bilme­yerek bozulmuş bir bardak süt içer, midesi bulanır ve çok rahatsız olacak bir ya­şantı geçirir. Bu olaydan sonra Tekin, daha önceleri çok sevdiği süt ve süt ürün­lerinden nefret eder ve bir daha süt ve süt ürünlerinden tatmaz."

Tekin'in bu davranışı aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A. Pekiştirme          B. Sönme            C. Geri gelme  D. Genelleme    E. Ayırt etme

 

 

 

53. Aşağıdaki yargılardan hangisi pekiştireçlerin öğrenmedeki yeri ve önemini en iyi anlatmaktadır?

A.   Pekiştirecin etkisi, seçilen pekiştireç yöntemi ve zamanın uygunluğu ile ya­
kından ilgilidir

B.   Öğrenmede pekiştireçlerin geciktirilmesi motivasyonu artırır

C.   Aralıklı pekiştireçler genellikle sürekli pekiştireçler kadar etkili değildir

D.   Pekiştireçlerin niteliğinin belirlenmesinde öğreticinin arzusu önemlidir

E.   Sabit oranlı ve sabit aralıklı pekiştireçler, öğrenmede diğerlerine göre daha
etkilidir

54. Aşağıdaki yargılardan hangisi ödül ve cezanın davranış üzerindeki etkisini açık­
lamada yanlıştır?

A.   Hoşa giden uyarıcı davranışın tekrarını artırır

B.   Hoşa gitmeyen uyarıcının çekilmesi davranışın tekrarını azaltır

C.   Hoşa giden uyarıcının çekilmesi davranışı zayıflatır

D.   Hoşa gitmeyen uyarıcının verilmesi davranışın tekrarını azaltır

E.   Pekiştireçler İstendik davranışları artırmada yada istenmeyen davranışları
söndürmede güçlü araçlardır

55. Kumar oynamaya düşkün olan birinin bu tutkusu aşağıdaki pekiştireç tarifelerin­den hangisi ile açıklanabilir?

A.   Sabit oranlı pekiştireç

B.   Sabit aralıklı pekiştireç

C.   Değişken aralıklı pekiştireç

D.   Sürekli pekiştireç

E.   Değişken oranlı pekiştireç

56. Altını ıslattığı için ağlayan çocuğun annesi yanına yaklaştığında ağlamayı bırak­ması aşağıdaki kavramlardan hangisi ile açıklanabilir?

A.   Gözlem yoluyla öğrenme

B.   Modelden öğrenme

C.   Klasik koşullanma yoluyla öğrenme

D.   Edimsel koşullanma yoluyla öğrenme

E.   Bilişsel öğrenme

57.  Sosyal öğrenme kuramı hangi kuramın eksikliğini ortaya koyarak çıkmıştır?

A. Davranışçı          B. Bilişsel            C. Psikanaliz

D. İnsancıl            E. Bilgi işleme

58.  İstenilen davranışı gösteren öğrencinin ödüllendirilmesi diğer öğrenciler için na­sıl bir işlev görür?

A.   Dolaylı öğrenme

B.   Dolaylı pekiştireç

C.   Dolaylı duygusallık

D.   Olumlu pekiştireç

E.  Olumsuz pekiştireç

 

59. Bireyin yapması gereken aktivite ile kendi kapasitesini karşılaştırarak duruma göre karar vermesi hangi kavramla açıklanır?

A.   Genelleme

B.   Ayırt etme

C.   Duygusal durum

D.   Öz-yeterliiik

E.   Yükleme

60. Modelin anlaşılır, saygın ve tutarlı olması öğrenme süreçlerinden hangi aşama ile ilgilidir?

A.   Güdüleme

B.   Dikkat süreci

C-    Davranış oluşturma

D.   Hatırda tutma

E.   Pekiştirme

61. Sosyal öğrenme kuramına göre öğretmenin temel görevi ne olmalıdır?  -

A.   İyi bir model

B.   Rehber

C.   Yönlendirici

D.   Denetleyici

E.   Hepsi

62. Aşağıdakilerden hangisi Sosyal öğrenmede karşılıklı belirleyicilik ilkesinin Öğesi değildir?

A.   Birey

B.   Toplum

C.   Davranış

D.   Çevre

E.   Cinsiyet

63. Öğrenmeyi 'potansiyel gelişim alanı (Zone of proximal devlopment)' kavramı île açıklayan psikolog kimdir?

A.   Rotter

B.   Bandura

C.   Vygotsky

D.   Dewey

E.   Pavlow

64. Sosyal öğrenme kavramını ilk defa kullanan psikolog kimdir?

A. Rotter               
B. Bandura            
C. Vygotsky
D.
Dewey

E. Rogers

 

65. Aşağıdaki ifadelerden hangisi sosyal öğrenme kuramının ilkelerinden değildir?

A.   Öğrenilen davranış hemen gösterilmeyebilir.

B.   Öğrenme her zaman pekiştirece bağlıdır.

C.   İnsan uyarıcıya karşı tepki veren pasif bir organizma değildir.

D.   Öğrenmede gözlem önemlidir.

E.   Öğrenmede mode! alma Önemlidir.

66. Sosyal öğrenme kuramına göre davranış değiştirmenin oluşumunu sağlayan te­mel öğe nedir?

A.   Bireyin düşünce ve değerlendirmesi

B.   Pekiştireç

C.  Ödül

D.   Ceza

E.   Bireyin tepkileri

67. Sınıfta bir öğrencinin beslenmesini, beslenmesi olmayan öğrenci ile paylaşma­sını gören öğretmen beslenmesini paylaşan Öğrenciye sınıfın tümü duyacak şekilde teşekkür etmesi, diğer öğrenciler için nasıl işler?

a.   Dolaylı öğrenme

b.   Dolaylı pekiştireç

c.   Dolaylı duygusallık

d.   Olumlu pekiştireç

e.    Dolaysız pekiştireç

68. İlkokula başlayan bir çocuğun ilk günler annesi ile sınıfta oturması ve belli bir sü­re sonra annesini istememesi durumu sosyal Öğrenme kuramının hangi kavra­mı ile açıklanabilir?

a.   Dolaylı öğrenme

b.   Dolaylı pekiştireç

c.   Dolaylı duygusallık

d.   Olumlu pekiştireç

e.   Olumsuz pekiştireç

69. Aynı şehirde yaşayan bireylerin bu şehiri farklı yorumlamaları ve farklı tepkiler göstermelerini Gestalt kurama göre açıklayan ifade, aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Davranış yalnızca fiziksel çevre tarafından belirlenmektedir.

B.   Davranış yalnızca psikolojik çevre tarafından belirlenmektedir.

C.   Davranış fiziksel ve psikolojik çevre tarafından belirlenmektedir.

D.   Davranış psikolojik çevreden çok, fiziksel çevre tarafından belirlenmektedir.

E.   Davranış fiziksel çevreden çok, psikolojik çevre tarafından belirlenmektedir.

 

70. Uyarıcı genellemesi ile transfer karşılaştırıldığında, aşağıdakilerden hangi ifade doğrudur?

A.   Uyarıcı genellemesinde  anlamsal benzerlikler dikkate  alınmadığı  için,
transferden farklıdır.

B.   Transfer, uyarıcı genellemesinden farklı olarak, uyarıcı alanındaki değişikliklerden etkilenmez.

C.   Uyarıcı genellemesi ve transfer aynı türden olan uyarıcıya karşı daha önce
kazanılan tepkilerin verilmesidir.

D.   Uyarıcı genellemesi ve transferde problemler arasındaki benzerlikler esas­
tır.

E.   Uyarıcı genellemesi ve transfer birbirinin yerine kullanılabilen kavramlardır.

71. "Bireyi anlayabilmek için, ilkönce tüm durumu görmek gerekmektedir. Şöyle ki,Gestalt terapi sürecinde, öğrenciyi ailesinden, okulundan, doğal çevreden soyutlayıp, ona yardım edilemez." (  )

Yukarıdaki ifadede aşağıdakilerden hangi kuramın etkisi görülmektedir?

A.   Alan kuramı

B.   Sosyal öğrenme kuramı

C.   Davranışçı kuram

D.   Psikanalitik kuram

E.   Varoluşçu kuram

72. Newton'un, ağacın altındayken başına düşen elma olayından yararlanarak yer
çekimini bulması, aşağıdakilerden hangi öğrenmeye örnek olarak gösterilebilir?

A.   Edimsel koşullama yoluyla öğrenmeye

B.   Araştırma yoluyla öğrenmeye

C.   Deneme-yanılma yoluyla Öğrenmeye

D.   Gözlem yoluyla öğrenmeye

E.   Kavrama yoluyla öğrenmeye

73. Bir sınıfta okuyan öğrencilerin kızlar ve erkekler şeklinde gruplandırılması, aşa­ğıdaki algı yasalarından hangisine örnek olarak verilebilir?

A.   Basitlik

B.   Yakınlık

C.   Benzerlik

D.   Tamamlama

E.   Süreklilik

74. Gerek Gestalt kuram gerekse Sosyal öğrenme kuramının önem verdikleri kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Taklit etmek

B.   Model almak

C.   Gözlem yapmak

D.   Sembolleştirmek

E.   İçten denetimli olmak

 

75. Merve öğretmenini dinlerken, dikkatini önünde oturan arkadaşlarının kendi aralarında yaptığı konuşma çeker. Onun için artık, zemin aşağıdakilerden hangisi­dir?

A.   Dinlediği ders

B.   Arkadaşlarının konuşması

C.   Öğrenme isteği

D.   Zaman

E.   Sınıftaki diğer arkadaşları

 

 

 

76. Nil öğretmenin dersin sonunda "Herhangi bir sorunuz var mı?" sorusunu sorma­
sı, hangi algı yasasını dikkate aldığını göstermektedir?

A.   Basitlik

B.   Yakınlık

C.   Benzerlik

D.   Tamamlama

E.   Süreklilik

77. Aşağıdaki kavramlardan hangisi İnsancıl yaklaşımın temelini oluşturmaktadır?

A.   Beklenti

B.   İçgörü

C.   Pekiştireç

D.   Benlik

E.   İçgüdü

78. İnsancıl yaklaşıma göre, öğretmenin saldırganlık, gerçeği çarpıtma gibi davra­nış bozukluklarını önleyebilmesi için, aşağıdakilerden hangisini yapması gere­kir?

A.   Olumlu davranışları örnek göstermek .

B.   Güvenli bir ortam oluşturmak

C.   Ödüller vermek

D.   Görmezden gelmek

E.   Cezalar vermek

79. "Kendini gerçekleştirmek" aşağıdakilerden hangi yaklaşımın anahtar kavramı­dır?

A.   İnsancıl yaklaşım

B.   Davranışçı yaklaşım

C.   Psikanalitik yaklaşım

D.   Bilişsel yaklaşım

E.   Sosyal öğrenme yaklaşımı

 

80. Didem annesine, öğretmeninin kendisi ve sınıf arkadaşlarının ilgi, istek ve ge­reksinmelerini dikkate aldığını ve bu yönde yardımcı olmaya çalıştığını anlat­maktadır. Sizce öğretmen, aşağıdaki yaklaşımlardan hangisine uygun davran­
maktadır?

A.   Öğrenmeyi temel alan yaklaşıma

B.   Davranışçı yaklaşıma

C.   Öğretmeni temel alan yaklaşıma

D.   insancıl yaklaşıma

E.   Bilişsel yaklaşıma

81. İnsancıl eğitim anlayışını benimsemiş bir öğretmenin, aşağıdaki davranışların­ dan hangisi bu anlayışa uygun değildir?

A.   Öğrencilerin bireysel gereksinmelerine uygun ve güvenli bir ortam sağla­maktadır.

B.   Öğrencilerin kendisi ve arkadaşlarıyla sağlıklı bir etkileşim içine girmeleri­ne özen göstermektedir.

C.   Öğrenciler için en yararlı olan hedefleri belirlemektedir.

D.   Öğrencilerin ilgi, değer ve hedeflerini belirlemelerine yardımcı olmaktadır.

E.   Öğrencilerin özgür ve öğrenmede etkin olmalarını sağlamaktadır.

82. Mehmet Can'ın kendisiyle ailesi ve arkadaşlarının ilişkileri sonucunda, kendi benliğini algılayışını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A.   Ben

B.   Öz ben

C.   Benlik yapısı

D.   Gerçek ben

E.   Fenomenal benlik

83. Aşağıdaki kavramlardan hangisi insancıl yaklaşıma ait değildir?

A.   Empati

B.   Öz yeterlik

C.   Saygı

D.   İçtenlik

E.   Dürüstlük

84. Okurken cümlenin sonuna gelindiğinde cümlenin başını hatırlamamıza yardım­cı olan hangi bellek türüdür?

A.   Çalışan bellek

B.   Duyusal bellek

C.   Kısa süreli bellek

D.   Uzun süreli bellek

E.   Episodik bellek


85. Doğum günü, evlilik töreni gibi olaylar hangi bellek türünde saklanır?

A.   Açıklayıcı bellek

B.   Anlamsal bellek

C.   Anisal bellek

D.   İşlemsel bellek

E.   Çalışan bellek

 

86. Bir sürücünün vites değiştirmek istediğinde düşünmeden ayağının debriyaja git­mesi ve vitesi değiştirmesi öğrenmede hangi bilişsel sürecin sonucudur?

A.   Otomatikleştirme

B.   Anlamlandırma

C.   Algılama

D.   Dikkat
E.  Kodlama

87. Kısa süreli belleğin kapasitesini artırmada aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır.

A.   Kodlama

B.   Gruplandırma

C.   Anlamlandırma

D.   Tekrarlama

E.   Hiçbiri

88. Bir işin nasıl yapılacağı ile ilgili bilgiler hangi bellekte saklanır?

A.   Anısal bellek

B.   Anlamsal bellek

C.   Episodik bellek

D.   İşler bellek

E.   Kısa süreli bellek

89. Uyarıcılar Üzerinde bilinçli olarak odaklaşma sürecine ne denir?

A. Algılama        B. Dikkat    C. Hatırlama        D. Kodlama         E. İlgi

90. Bilgiyi anlamlı kılmaya ve uzun süreli bellekte ilişkili bir şemanın içine yerleştir­me işlemine ne ad verilir?

A.  Algılama

B.  Dikkat

C.  Hatırlama

D.  Kodlama

E.  Yerleştirme


    Yanıt Anahtarı

1.D

2. A

3. C

4. B

5. E
6. C
7. C
8.  B

9.  E

10. A
11.
C

12. B

13. E

14. B

15. C

16. A

17. E

18. D
19. D

20.  A

21.  C

22.  E

23.  A

24.  D

25.  B

26.  B

27.  E

28.  C

29.  A

30.  C

31.  E

32.  A

33.  D

34.  D

35.  D

36.  B

37.  D

38.  C

39.  B

40.  B

41.  E

42.  C

43.  A

44.  B

45.  A

46.  C

47.  D

48.  E

49.  D

50.  B

51.  A

52.  D

53.  A

54.  B

55.  E

56.  C

57.  A

58.  B

59.  D

60.  B

61.   A

62.   B

63.   C

64.   B

65.   B

66.   A

67.   B

68.  C

69.   E

70.   B

71.   A

72.   E

73.   C

74.   E

75.   A

76.   D

77.   D

78.   B

79.  A

80.   D

81.   C

82.  E

83.  B

84.  B

85.  C

86.  A

87.  A

88.  B

89.  B

90.  D