ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ II        FEN TEKNOLOJİ VE TOPLUM DERS NOTU 2006-2007.

FEN, TEKNOLOJİ VE TOPLUM-YÖNETİM İLE İLGİLİ BAZI BEYİN NADASI (FIRTINASI) ÖDEV, SORU VE ETKİNLİKLERİ
 
2005-2006
- 2006-2007)


ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ I   DERS NOTU  Doç. Dr. Nasip DEMİRKUŞ (Ocak 2006-2007)

ÖĞRETİM YÖNTEMİ:Fert ve toplumda belirlenen amaçları ve istenen davranışları gerçekleştirmek için eğitim ilkelerine bağlı olarak izlenen en kısa, doğru ve güvenilir yoldur.Yöntem, Konu, Etkinlik, Araç-Gereç ve Öğretim İlişkisi Bilmek öğretmek için yeterli değildir. Öğretim yöntemleri ve teknik yönden yeterli bilgiye sahip olmayan öğretmenlerin başarılı olması beklenemez. Yöntem, konu, etkinlik, araç-gereç ve öğretim ilişkisi kurulurken şu kriterler dikkate alınmalıdır: Öğrencinin eğitim seviyesine uygun olarak, olanaklar ölçüsünde çok sayıda duyu organına hitap eden, öğrencileri özgün ve orijinal (yaratıcı) düşünceye sevk eden ve konuya katılımını teşvik eden yöntem(ler) uygulanmalıdır.
Öğretim Yöntemlerini Öğrenmenin-Kavramanın Hedefi;
Öğrencide hangi bilgiyi, hangi hedefe, hangi yöntem ve yöntemlerle ne zaman aktaracağını dost doğru uygulamayı refleks ve alışkanlık haine getirmektir.

Öğretim Yöntemlerinin Hedeflerine Ulaşmasının Temel Kural ve Aşamaları;
I-
Doğru bilgilere sahip olmak (Doğru Bilgi)
II-Doğru bilgiyi doğru yöntem ve yöntemlerle eşleştirmek (Doğru Eşleştirme)
III-Doğru  yöntem ve bilgi eşleşmesini en verimli aktarılacağı ortamları seçmek
(Doğru Sınıf)
IV-Bilgiyi en verimli aktaracak kişi/leri, araç/ları ve zamanı doğru seçmek ve harmanlamak. (Doğru Kişi , Araç ve Zaman )

ÖĞRETİM YÖNTEMLERDEN EN YAYGIN KULLANILANLARDAN BAZILARININ TANIMLARI AŞAĞIDA VERİLMİŞTİR:

A- X Yöntemi Nedir? 

B- En İdeal Hangi Koşullarda/alanlarda Uyglanır, Örneklendiriniz.
C-Yöntemin Kazanım ve Yararları tüm yöntemlere uygulanacak.
    Ör:Promlem çözme yöntemi; bilinmeyen benzer olay, olgu ve hallere karşı; zihinsel, düşünsel ve bedensel bağışıklık,beceri, yeti ve yetenekleri geliştirir.


1-Anlatım Yöntemi
Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu yöntemdir. Bu yöntemle konu; rapor, hikaye-tasvir etme ve açıklama şeklinde işlenir.  
2-Soru – Cevap Yöntemi
Bu yöntemde kullanılan başlıca soru tipleri; birleştirici, ayirıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası türdendir.  Soru tipi ne olursa olsun doğru sorulması ve amaca hizmet eden soru tipinin seçilmesi ve öğrenciyi düşünceye sevk etmesi gerekir. Bu yöntemin amaçlarından bir diğeri ise  kavratılmak istenen bilgiye öğrencilerin zihnen angaje olmasını sağlamanın yanı sıra, harekete geçirmeye çalışan bir yöntemdir. Bu yöntemde öğrencilerin yanlış da olsa düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları  büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı az olan öğrencileri teşvik etmek ve diğer öğrencilerinde derse katılımını sağlamak bu yöntemin amaçları arasındadır.
3-Güdüleme yöntemi:
Öğrencilerin düşünce istikametlerini güdülerle, teşviklerle ve gayrete getirme yoluyla, harekete geçirmeye çalışan bir yöntemdir. Bu yöntemde öğrencilerin yanlışta olsa düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı az olan öğrencileri teşvik etmek ve diğer öğrencilerin de derse katılımını sağlamak bu yöntemin amaçları arasındadır.

 Öğretmenlere Sınıfta Öğrencileri Konuya Teşvik İçin Önemli Bazı Taktikler:

1-Öğrencinin dikkatini uyanık tutmak ve dikkatini dağıtacak davranışlardan uzak durulmalıdır  (Beyin nadası;  öğrencilerin   haz  duygularını okşamakta ve 5 duyuya hitabeden; teknolojik araç ve gereçleri kullanarak, ör; fıkra, atasözü şiir, kısa metrajlı dinlendirici, düşündürücü, öğretici ve eğlendirici filmlerden  veya yetenekli öğrencilerden yararlanmak gibi) .  
2- Pratik hayatta çoğu fert, toplumun bir öğrencisidir. Toplumdaki kurallar, toplumu bir    öğretmen niteliğine büründürür. Belki de en büyük öğretmen toplumlar ve onların kurallarıdır
3-Öğrenciyi motive edici bir taktik uygulama.
4-Hak ettiği hususlarda taktir etmek  ve onurlandırmak,
5-Bazı kritik noktalarda olayın tahlilinde keyif verici neticeler çıkarma.
6-Öğrencilerin olayı özümsemesine yönelik tekrarlar yapılmalı.
7-Dağınık kavramdan sentez etme yeteneği geliştirilmeye yönelik etkinlikler yaptırmak (Demirkuş 2003). Ayrıca dönüt ve değerlendirme çalışmalarına yer verilmelidir.
  Öğretmenlere Sınıfta Öğrencileri Konuyu Kavrama ve Çalışmalarına  Katkı  İçin Bazı Taktikler:        
1.derecede önemli olan kavramlar, Ör. Kanunlar; yerçekimi kanunun      
2..derecede önemli olan yorumlar, Ör:.Kanunların uygulama alanları: roketin fırlatılması       Ör.2.hücre organellerinin şekli ve görevleri; mitokondri      
3.Önemli bilgiler ve kurallar. Ör. Bilimsel yöntemler ve ahlak ölçütleri      
4.Derecede dolgu bilgi ve teorilerdir Ör. Evrim teorisi ve uygulama alanları      
5. Diğer Önemli ayrıntılar
 

4- Gözlem Yöntemi;Doğadaki varlık(ları), olgu(ları), olay(ları) vb.; doğrudan doğruya veya görsel araçlar yoluyla planlı bir şekilde incelemek ve izlemektir. Programlı gözlemler, öğrencilerin zihnindeki bilgileri doğru genelleştirip ve hızlı sonuçlara ulaşılmasını sağlar. 
A-Makroskobik Gözlem Yöntemi:Teleskop... vb. aletlerle yapılan gözlem şeklidir.
B-Mikroskobik Gözlem Yöntemi: Mikroskop, lup vb. aletler kullanılan yapılan gözlemler.
C-Doğal Gözlem Yöntemi :Doğrudan çıplak gözle yapılan gözlemler
I-Direkt Gözlem Yöntemi : Çıplak gözle yapılan gözlemdir.
  
II-Dolaylı Gözlem Yöntem:Teknolojik araçlar kullanılarak yapılan gözlemdir.
 

5-
Deney Yöntemi;Doğada bilinmeyeni bulmak, ilke - varsayımları sınamak ve gerçeği görmek için yapılan planlı ve kontrollü çalışmalardır. Bu yöntemin amacı doğa olaylarına karşı deneyim kazandırmak, soyut kavramları somutlaştırmak, bilgi ve bilimsel süreçleri geliştirmek, deneysel el becerileri kazandırmak, fen bilimlerine ve deneysel yönteme ilişkin olumlu tutumlar geliştirerek, gerekirse bir olayı öğrenmek veya bir konuda bilgi edinmek için bağımsız olarak deney yapmaya yönlendirmektir  Deneylerle Öğretimin Amaçları Şunlardır;  
1-Doğa olaylarına karşı deneyim kazanmak
2- Soyut kavramları somutlaştırmak,
3-Bilgi ve bilimsel süreçleri geliştirmek, deneysel el becerileri kazandırmak
4-Fen Bilimlerine ve deneysel yönteme ilişkin olumlu tutumlar geliştirmek, gerekirse bir olayı öğrenmek veya birçok bilgiyi edinmek için bağımsız, olarak konuyla ilgili deney düzenekleri hazırlamak ve gözlem yapmaktır.

 6- Sunu ve Gösteri (Demostrasyon=kısıtlı sunu) Yöntemi
Sunu:CD' den ve PowerPoint Sunusunda sunum anlamını taşır.
Bir konu veya olayın öğrencilerin karşısında öğretmen tarafından açıklanarak ve gösterilerek öğretilmesidir. Bu yöntemde, öğretmen; deney, gösteri vb. etkinliği yapar, öğrenci bakarak ve izleyerek öğrenmeye çalışır. Bu yöntem genellikle olanakların kısıtlı olması halinde ve tehlikeli deneylerin yapılmasında uygulanır. Ör: sunu kamerası altında canlı bir varlığı (böcek)incelemek.

7-Sınıflandırma Yöntemi ; Doğadaki varlık, olay, olgu, kavram vb. ilgili bilgilerin yakınlık derecesine veya belirli amaca hizmet için bazı özelliklerine göre gruplandırılması yöntemidir. Bu yöntemdeki amaç; doğadaki karmaşık varlık-bilgileri  kolay anlaşılabilir ve öğrenilebilir hale getirmektir. Ayrıca öğrencilerde karmaşık  bilgileri düzenleme yeteneğini geliştirir. Örnek 1.Pazarda satılan malların sınıflandırılması istenebilir. Örnek 2. Öğrencilerden “bitki büyümesi” ile ilgili kavramları söylemeleri istenir. Sonra bu kavramlar tahtaya yazdırılır. Sınıflandırma yöntemi kullanılarak ( kavramların birbirine yakınlık-ilişki dereceleri ve kapsamları dikkate alınarak ) anlam çözümleme tabloları kavram ağları ve kavram haritaları oluşturulur. Bu yöntem şimdiye kadar pratikte diğer yöntemlerle birlikte kullanıldığı halde literatürde tek başına bir yöntem olarak önerilmemiştir.  

8-
Tümevarım Yöntemi Herhangi bir şey hakkında  ( varlık, olay, olgu, bilgi vb.) edinilen bilgilerin benzer özelliklerini ilişkilendirip genellemelere varma sürecidir. Bu yöntemde bilgiler arasındaki ilişki özelden genele doğrudur. Örneğin genleşme kanunu (maddeler ısıtılınca hacimleri artar).             Kısaca: Bir konuyla ilgili alt ünitelerin ortak özelliklerinden hareketle varılan  veya yapılan genellemelerdir. Ör1.Ata sözleri, vecize ve deneyimler genelmelerin ürünüdür. Ama  hepsi tam doğru değildir; Ak akçe kara gün içindir  (ak günler), delikli demir çıktı mertlik bozuldu (korkak saflaştı).  Ör.2: tür, cins, familya, takım…alem piramidine doğru gidildikçe yapılan işlemler genellemedir.  Yani ortak özelliklerin aşamalı  sentez üründür.  
  

9-Tümdengelim Yöntemi;
Bir genellemeden (kanun, kuram, geniş kapsamlı kavram, atasözü, vecize … vb.) özgün özellikten hareketle özele doğru analiz sürecidir. Tümevarımın tersidir. Bu yöntemde bilgiler arasındaki ilişki genelden özele doğrudur. Örneğin maddeler ısıtılınca hacimleri genleşir. Demir de bir maddedir,   ısıtılınca genleşir. (1,2, 8).             Ör1. Ata sözlerin analiz edilmesi ve açıklanması. Ör.2:  Alem kavramından  özgün özelliklere dayalı olarak; sınıf takım familya,….. tür ve tür altı kategorilere doğru yapılan analizdir. Yani genel kavramlardan, özgün özelliklerden hareket edilerek yapılan analizlerdir .

10-Problem Çözme Yöntemi ;
  Bir şüphe veya belirsizlikten doğan herhangi bir şeye problem adı verilmektedir.
Bu yöntemde uygulanan yol aşağıda  gösterildiği gibidir.
a) Problemin durumu belirlenir.
b) Problem basitleştirme, idealleştirme ve sınama gibi süreçlerle tanımlanır. 

c) Probleme olası çözüm yolları aranır. En olası çözüm hipotezleştirilir.
d) Çözüm yolu sınanır.
e) Sınama doğru çözüme götürürse hipotez doğrulandığı için genelleme olarak kişinin bilgi hazinesine eklenir. Çözüm yolu doğru çözüme götürdüğü için kişinin problem çözme yeteneği geliştirilir.
f) Sınama doğru çözüme götürmezse, geriye dönülerek probleme olası çözüm yollarını sınama etkinlikleri gözden geçirilir, seçilen diğer bir hipotez tekrar sınanır.  

11- Ortak Çalışma Yöntemi;
İki öğrencinin işbirliği halinde çalışmasıdır. Grup çalışmasının en basit biçimidir. Ortak çalışma özellikle tekrar ve toplama ödevlerinde, konuşma ve yazı ifadesinin geliştirilmesinde metin hazırlamasında ve imla yazmada uygulanabilir
 
12- Grup Tartışma Yöntemi Duruma göre bütün sınıf öğrencilerinin ya da bir kısmının katılımını sağlayan yöntemdir. Bu yöntemde, bir yanda grup üyelerinin tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre işlemeleri mümkün olurken, diğer taraftan problemi çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkar. Tartışmada esas olan; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini ifade etme çabasıdır.

13-Simülasyon (Benzetim)Yöntemi:Örneğin uçak pilotları ve astronotlar uçaklara ve uzay araçlarına binmeden önce bire bir büyüklüğündeki sanal ortamlar geliştirilerek uygulama ve denemeler yaptırılır. Bu durum kimya laboratuarlarında uygulanabilir. Hata yapılmadığı taktirde simülasyon ortamı yapılabilir.I.Görsel ve Şekilsel Simülasyon YöntemiII.Davrnışsal ve Anlamsal Simülasyon Yöntemi III.Mekanik+Diğer Simülasyon Yöntemleri  

14-Gözlem ve  Deney Yöntemi:Doğaya ilişkin bilgilerimizi genel olarak gözlemlerimizle edinerek zihnimizde işleyerek özelleşmelere ve genellemelere varırız. Eğer yanlış gözlem sonucu yanlış genellemelere varmışsak aynı olgu ve varlıkları tekrar gözlem yapma ihtiyacı duyarız.      
Deney:
Doğadaki hadiseleri taklit etmek, belirli amaçlara ulaşmak için, belli bir konuyu kavratmak için kurulan belirli düzeneklerle çeşitli bilgi edinerek, uygulayarak neticelere ulaşmaktır.       Doğa bilginleri ve bilim insanları ya da eğiticiler doğayla ilgili bilgileri ve kuramları doğru biçimde kurmak için deney ve gözlemlere başvururlar. Bu amaçla doğayla ilgili bilgiler ya da doğal alanda var olan bilgileri modelleri okullara taşıyarak öğrencilere vermeye çalışırlar. Çeşitli medyatik araç ve gereçlerle (bilgisayar, maket, slayt, resim, şekil vb.) öğretim yöntemleriyle aktarmaya çalışırlar. Kısaca gözlem ve deneyler yaparak ve yaşayarak öğrenim yapılır. Laboratuardaki deneysel yaklaşım ise deneyelim görelim düşüncesidir.  

15-
Doğa ve Çevre Gezileri Yöntemi; Çevredeki göl, nehir, hayvanat bahçesi, teknolojik araç ve gereçler, müzeler, kurum ve kuruluşlar gibi yerlere planlı geziler düzenlenir.Doğa ve Çevre Gezileri Düzenlenirken Uyulması Gereken Kurallar Şunlardır:
  I-Gidilecek yer önceden öğretmen tarafından görülmelidir. Gerekli kişi kurum ve kuruluşlardan yazılı izin alınmalıdır.
-Gezi, tarih ve saati belirlemelidir. 
-Öğrenci velisi ve okul idaresi haberdar edilmeli, yazılı izin alınmalıdır.
-Öğrencilerin yeme içme, sağlık ve tuvalet gereksinimleri düşünülerek herşey ayarlanmalıdır.
-Gezi için; ilk yardım malzemeleri ve uygulayıcısı-yardımcısı belirlenmeli, Alo ambulans, Polis İmdat telefonları not edilmeli yakın yerleşim alanları hakkında bilgi edinilmeli.  
II-Gezi öncesi gezi ile ilgili tartışma açılmalı görüşülecek şeylerin önemi gezinin amacı etkinliklerin biçimi ve gezide dikkat edilmesi gereken hususlar kurallar sınıfta kararlaştırılarak gerekirse yazılı bir plan yapılmalıdır.
 III-Gezi sırasında disipline uyum, gezi planına uyum sağlanır.
IV-Her öğrencinin gözlemlere katılması sağlanır, ve plan dahilinde hareket edilir.  
V-Döndükten sonra gözlem ve inceleme sonucu edinilen bilgiler tartışılır, gerekirse bu konuyla ilgili kişisel grup yada sınıftan gezi ve inceleme raporu istenir ve incelenir. 

16
-Rol Oynama(Drama) Yöntemi: Bu yöntemde bir fikir,durum,sorun ya da olay bir grup önünde dramatize edilir.Grubun üyeleri yalnızca dinlemek ya da tartışmak yerine olayın nasıl oluştuğunu izlerler ve konunun ayrıntısına inerler.Rol oynama yöntemi özel bir değere sahiptir.Çünkü ,bu yöntemde öğrenciler başka bir kimliğe bürünürler. Psikolojik terapide psikodrama, okul ya da mesleki rehberlikte sosyodrama olarak kullanılan rol oynama yönteminde dramatizazyon  ve  rol yapma esastır.

17-Örnek Olay İncelenmesi (Case study) Yöntemi:Örnek olay incelemesi öğrencilerin sorunlu bir olaya aktif olarak katılmalarını gerektiren bir yöntemdir.Sorunlu olay gerçek ya da hayali olabilir.Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir rapor üzerinde çalışan öğrenciler,olayı öğrenir, verileri analiz eder,sorunu değerlendirirler.Tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler getirirler.Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konu örnek biçiminde sınıfa getirilebilir.Öğrenciler tartışarak öğrenme imkanına kavuştukları için bu yöntemden oldukça hoşlanmaktadırlar.  

18- Anlam Çözümleme Tabloları :
Anlam çözümleme tablosu öğrencilerle etkinlik olarak işlenir. İki boyutlu bir tablodur. Belli başlı basamakları şu şekildedir:
1-Ders kitabından konu seçilir.
2-Konu tahtaya yazılır.
3-Tablonun ilk sütununa öğretilmek istenen varlıklar veya kavramlar yazılır.
4-İlk satıra ise özellikler sıralanır.
5-Kavramlar ve özelliklerin uyumlu olduğu satır ve sütun koordinatına ‘X’ işareti konur ( Anlam çözümleme tablosu bir defa hazırlandıktan sonra kavramları pekiştirmek için de kullanılabilir. Örneğin; öğrencilere, hangi yapı bitki kalınlaşmasını sağlar gibi bir soru sorulduğunda onlar kalınlaşmayı sağlayan sütunun altındaki X işaretine giderek soruyu kolayca cevaplayabilir. Anlam çözümleme tabloları; belli kategorideki kavramların, benzer ve özgün özelliklerini gerekirse resim-şekillerini bir arada incelememize olanak sağlar. Ör: dokular, organlar, sistemler, yakın canlı grupları, beslenme şekiller, üreme şekilleri,  fert, toplu ve grup özellikleri, yaşam alanlarını özellikleri, RNA  veya DNA (a,b,c,d,e,z) çeşitleri, hormon, vitamin, varlıklar. Çizelge.1.1.Bitkiler ve üreme şekilleriyle ilgili anlam çözümleme tablosu

 

     BİTKİ GRUPLARI

                                                              ÜREME   ŞEKİLLERİ

SporlaÜreme

Vejetatif Üreme

Oogami

 

İzogami

 

Anizogami

 

Somatogami

 

Gametogami

Su Yosunları            

 

       X

     X

       X

       X

 

 

Mantarlar

     X

 

 

       X

 

          X

     X

Kara Yosun

     X

 

      X

       X

        X

 

 

Eğreltiler

     X

 

      X

       X

        X

 

 

Toh. Bitkiler

 

       X

       X

 

 

 

 

                      
Bitkisel Dokular ve Özellikleri İle İlgili Anlam Çözümleme Tablosu

    

BİTKİSEL DOKULAR
DOKU ÖZELLİKLERİ
Ölü Canlı Koruyucu Depolayıcı Bölünür Bölünmez Taşıyıcı
Birincil Bölünür Doku

 

       X

       X

 

       X

 

 

İkincil Bölünür Doku

 

       X

       X

 

       X

 

 

Salgı Doku

 

       X

 

 

 

         X

 

Koruyucu Doku

 

 

       X

 

 

         X

 

Epidermis Doku

 

       X

       X

 

 

         X

 

Mantar Doku

     X

 

 

 

 

         X

 

Destek  Doku

 

       X

 

 

 

         X

 

Sert  Doku

      X

 

 

 

 

         X

 

Pek   Doku

 

       X

 

 

 

         X

 

Temel(Par.) Doku

X

       X

 

 

 

         X

 

Havalandırma Parankima Doku

 

 

 

 

         X

         X

 

İletim Parankima Doku

 

 

 

 

 

         X

        X

 

Depo Parankima Doku

 

 

 

         X

 

         X

 

Özümleme   Parankima Doku

 

 

 

 

 

 

 

Odun Borusu

      X

 

 

 

 

         X

        X

Soymuk Borusu   

 

       X

 

 

 

         X

        X

                          


Bitki Grupları ve Yaşama Özellikleriyle İlgili Anlam Çözümleme Tablosu
           
BİTKİ GRUPLARI
YAŞAMA  ÖZELLİKLERİ
Suda Yaşar Karada Yaşar Karada ve Suda Yaşar Eşeyli Ürer Eşeysiz Ürer Sporla Ürer Tohumla Ürer
Su Yosunları

    X

 

 

      X

   X

  X

 

Mantarlar

 

      X

 

      X

  X

        X

 

Kara Yos.

 

      X

 

      X

   X

        X

 

Eğreltiler

 

      X

 

      X

   X

        X

 

Toh.Bitkiler

 

 

       X

      X

   X

 

    X


19-Kavram Ağları :Kavram ağları, öğrencilerdeki mevcut bilgileri harekete geçirmek amacıyla; kavramlar arasındaki ilişkileri ve kavramların kapsamları dikkate alınarak, bu iki ilişki   arasındaki yakınlık-kapsam korelasyonuna göre düzenlenir. Örnek:Hücre, Hava Durumu, her türlü sınıflandırma,Anatomik yapı, iklim, organık bileşikler, bitki örtüsü çeşitleri, canlı çeşitleri,             Kavram ağları yapılırken, genellikle en büyük miğfer kavram merkezde ya da en üstte  yer alır. Bu kavramın kapsamına giren diğer kavramlar, kapsam ve özgün özelliklerinin yakınlık derecesine göre sınıflandırılır ve gruplandırılır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yaprak İle İlgili Kavram Ağı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-Kavram haritaları Yerleşim yerlerinin ve aralarındaki iletişimin insanlık için önemi ne ise; Kavramların da  zihnimizdeki konumları ve doğru öğrenilmesi bundan daha önemlidir. (Demirkuş 2005).
Kavram haritaları ; kavramların ilişkileri, kapsamları ve özgün özelliklerinin şekil, grafik ve sözcüklerle önerme ve ilkelere dayalı olarak ifade edildiği bir ilişki ağıdır. Ör:solunum,fotosentez, besin zinciri, Azot, su, hidrojen, karbondioksit…vb element döngüleri, büyüme, protein sentezi, krebs döngüsü,  enerji döngüsü, sistemlerdeki iletişim, Kavram haritası hazırlanırken;
1-Öğretilecek konuyla ilgili kavramlar listelenir.
2-Öğretilecek konunun adı en başa yazılır.
3-Kavramlar arasındaki ilişkiler ve genellemeler maddeler halinde yazılır.
4-Kavramlar kutucuk içine alınır.
5-Kavramlar en genel kavramdan özel kavramlara doğru veya kapsam, özellik ve ilişkilerine göre derecelenir. Derecelendikten sonra kutucuklar içine alınır.
6-İlişkiler, oklar ve ifadelerle yönlendirilir
.
Bitki Büyümesi İle İlgili Kavram Haritası   Kavram haritası öğrenme konusunda bilinenle karşılaşılan kavramlar arasında bağlantı kurmaya işaret eder. Kavram haritası tekniğinde kavramlar hiyerarşik olarak soru zarfları ve bağlaçlarla ilişkilendirilir. Bu ilişkiler, ön deneme niteliğindedir. Her yeni anlamla karşılaşmada daha önce algılanmayan ilişkiler görülebilir. Birey böylece yeni anlamları bulur ve bunları duygularıyla bütünleştirir. Kavram haritası aynı zamanda yanlışları da ortaya çıkarır. Yanlış kavram iki kavram arasındaki bağlantının ya da kavramla ilgili kritik özelliklerin gözden kaçırılmasıyla ilgili bilgiye işaret eder.  Kavram haritası yöntemi ekolojiye de başarılı bir şekilde uygulanmaktadır. Öğrencilere ekoloji ile ilgili kavramlar sunulmuş aralarındaki ilişkiyi bulmaları istenmiştir. Bu işlemde genelden özele doğru bir yol izlenmiştir. Daha sonra da öğrencilerin hiyerarşik olarak kavramları ayrıştırmaları sağlanmıştır.   Kavram haritaları son yıllarda öğretmenler için bir öğretme ve değerlendirme stratejisi haline gelmiştir. Bu stratejiyi diğerlerinden ayıran ve üstün kılan yararları aşağıdaki gibi sıralayabiliriz. - Öncelikli avantajlarından biri esas fikirlerin görselliğini ortaya koymasıdır. Ancak kavram haritaları gerek öğretmenlerin gerekse öğrencinin oluşturduğu yakın-ilişkili kavramlar arası bütünleşik sanal araçlardır. Bu sebeple aynı konuya ya da miğfer kavrama yönelik kavram haritaları özel görüşlerini yansıttıkları için farklı çizilebilir.

Kavramları Doğru Öğrenmenin  Bazı Avantajları: - Öğrenmeyi gözle görülebilir biçimde arttırır. Gözlenebilir hale getirir.-Farklı öğrenme şekillerine ve öğrenciler arasındaki diğer bireysel farklılıklara hitap eder. - Pek çok değişik konu, öğretim aşaması ve not seviyesi için uygundur. - Öğrenilmesi, öğretilmesi ve kullanılması kolaydır. - Kapsamı temellidir. - Kapsam oluşturulması ve bütünleştirilmesinin değerlendirilmesinde kolaylıkla kullanılabilir. - Kavram haritaları, öğrenci merkezli ve öğrencinin aktif olduğu yöntemlerdir. Ayrıca öğrenciyle öğretmen bir haritayı oluşturduklarında, öğretmen öğrenci etkileşimini teşvik eder. - Kavramlar arasındaki doğrusal ilişkilerin tanımlamalarına yararlı bir alternatif oluşturur. - Bir sistem içindeki ilişkilerin gösterilmesinde yararlı alternatiflerdir. Öğrenciler okul yılları boyunca kavram haritası yapmayı öğrendikçe, kavramları ayrı ayrı ve kopuk düşünmekten çok bir bütün olarak ele alacaklardır. Bir kavramın öğrenilmesi öğrenciyi diğer kavramlar üzerinde de kavram haritasını kullanmaya yöneltecektir. Bu sayede öğrenciler kavramları sentez yoluyla birleştirecek ve var olan bilgileri de organize olacaktır
 
blogger counters
blogger counters