10.A-Toplumsal kuralların farzları veya süper egolar ne demektir?
     B-
Devletin farzları nelerdir veya demektir? Ör. Laiklikle ilişkilendirin.

C.10 A) Toplumun kendi kültürünü, kendi dinini başka kültürlerin ve dinlerin etkisi altında kalmadan özgürce yaşamasıdır.

     B) Eğer devlet, laikliği insanların fikrini özgürce savunabildiği gerçek “demokrat laiklik” şeklinde uygular ise gerçekte görevini yerine getirmiş olur.  Nazmiye YARGI

C.10 A.) Toplumda sorumlu olduğumuz bazı kurallar vardır ve bunlara uyulması gerekmektedir. Toplumda bizim yapmamız gereken başkalarının haklarına saygı duymak ve kendi haklarımızı da savunmaktır.

Süper ego; toplumun geçerli kavram ve ölçülerini içinde barındırmaktır. Toplumu benimsemek, onun kurallarını bendeymiş gibi kabul etmektir.

B.) devletin farzları halkı korumak için oluşturulan bir takım kurallardır. Devlet halkına dil, din, mezhep vs. gibi hakları vermekle kalmamalı aynı zamanda bu hakların bireyler tarafından korunmasına da yardımcı olmalıdır. Devlet din ve devlet işlerinde de kişilere pek çok özgürlük tanımalıdır. Zaten laik olan bir devlette bireyler kendi laiklik haklarının devlet tarafından korunduğunun farkındadır. Devlet hiçbir bireyine din ya da devlet yönetimi ile ilgili konularda baskı yapamaz. Melin KARAN

 

C.10 Toplumsal kuralların farzları toplumun hepsi tarafından benimsenmiş ve mutlak olması gereken şeylerdir.( Ahlak kuralları içerisinde zina her ne kadar önüne geçilmiyorsa da bir toplumda şiddetle karşı çıkılır) Süper ego insanın içindeki güçtür.

          Devletin farzları; bir binanın kolonları ne ise devleti farzları da odur.(Bayrağı, marşı vb.)                    İrfan BAHARLI

C.10)toplumsal kuralların farzları toplumda uyulması gereken kuralları temsil eder. Süper ego ise toplumda yapılanları temsil eder. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.10 Toplumsal kuralların farzları o toplumun düzenini korumak için konulmuş kurallardır. Süper ego ise egonun kendini aşmasıyla oluşan içgüdüler topluluğudur.

      Devletin farzları gerek iç gerekse dış siyasette sağlam bir yapı oluşturmak için konulmuş istikrarlı politikadır.Nazif TEPE

.

 

C.10 A:İnsanların idlerine engel teşkil edebilen yapılardır ve zorunluluğu şart.

B Olmazsa olmazlarıdır. Dilek KURT

C10 A)Toplumsal kuralların farzları bireylerin akıl ve ruhun ışığında güzel ahlaka nefsin arzularından uzak bir mertebeye ulaşmalarıdır.Burada amaç bireyi süper egoya(en mükemmel ahlak)yaklaştırmaktır.

B)Devletin farzları günümüzde her ne kadar çarptırılmış olsa da  devletlerin yapmaları gereken dini ,dili ,ırkı rengi vb. özellikleri ne olursa olsun bütün yurttaşlarını kucaklamaktır.REMZİYE ERDOĞAN

 

C.10.A.Belli bir zaman aşımına uğrayarak, çoğunluğun doğru kabul ettiği kurallar bütünüdür.

B.Devlet insanların güvenliğini, sağlık ve eğitimini güvence altına alması gereken bir kurumdur. Ve insanların inanış, yaşam biçimi, kültürlerine karışmadan onların haklarını koruyan bir kurumdur.

Yusuf KESKİN

 

C.10

A-Toplum tarafından kabul edilmiş düzenin gereklilikleridir.Süper ego ise toplumun ahlaki görevleridir.

B-Devletin farzları demokrasi ve sosyo-ekonomik düzen teminatıdır.HABİP KAYA

 

 

C.10. A.Toplumsal farzlar, bireylerin toplumda uymak zorunda olduğu kurallardır.

 

         B.Devletin farzları herkesin uymak zorunda olduğu kurallardır. Örneğin laiklikte din ve devlet işleri birbirinden ayrıdır. Ve o devletin, sınırları içinde yaşayan herkes bu kurallara uymak zorundadır. GİZEM SARI

 

C.10 toplumun hepsi tarafından benimsenmiş şeyler toplumsal kuralların farzlarıdır,. Süper egoya toplumsal ahlakta denilebilir

B-Devletin farzları kanun, düzen sistemdir. Örnek: bakanlıklar.FEYYAZ KARA

 

 

C-10 A-Toplumsal farzlar herkes tarafından benimsenmiştir.Süper ego ise toplumun genel fikridir.

         B-Devletin farzları ise ülkeyi çağdaş hale getirmek,laik ve sosyal bir topluma sahip olmaktır….BURCU ŞİMŞEK

 

C.10 A) İnsanın kendi nefsinin üstünde toplumsal doğrular paralelinde hareket etmesidir.

          B) Devletin farzı, ona bu kuvveti veren milleti koruma ve yüceltmektir. Devlet her vatandaşın dinini korumak ile yükümlüdür. Bu sebeple birçok din menzubunun yaşadığı bir ülkede devletin her kişiye eşit mesafede olması lazım. ( laik olması lazım)… NAZİFE SAVAŞAN

C.10 A  Törenin yaptırımıdır.

B-Devletin farzları toplumdaki bireylerin ortak çıkarlarını, faydalarını ve beklentilerinin hükümleştirilmiş halidir. Ali Galip ERCİK

 

 C.10 A.Toplumsal kuralların farzları öncelikle içinde yaşadığı topluma değer veren onlara saygı ve sevgide kusur etmemektir.

B Devletin farzları doğru ekonomi, kalkınma, yenilik, demokrasi, hukuk ve laikliktir. Laiklikle ilişkilendirdiğimizde din ve devlet işleri birbirinden bağımsız olmalıdır. MEDENİ SAKCAK

 

C.10 Toplumun tüm bireyleri tarafından kabul edilip benimsenmiş şeklidir.Süper ego ise bireyin kendi fikirleridir .Ülkeyi,milleti,bir arada tutmak,refah bir gelecek sağlamak için devlet tarafından benimsenmiş fikirlerdir…ÖZLEM AKIN

 

10.)

a.)Farzları sadece Allah  koymaz bunların yanında bazı kuralları devlet veya toplumlar koyar. Ve her toplum ve toplumda insan gibi süper egolara sahiptir ama biraz farklıdır. Mesela bizim egomuz olan bencillik benle siz arasındayken a aşiretinin egosu b aşireti arasında, a ülkesinin egosu b ülkesi arasındadır.

b.)Devletin dini olmaz denir ve buna laiklik dendiği iddia edilir. Devleti yönetenlerin dini olduğu sürece devlette dinsiz olamaz. Bir insanda dinsiz olamayacağı için ve bir devleti hayvanlar yönetemeyeceği için bir devlet hiçbir zaman dinsiz olamaz ancak laiklik diğer din ve görüşlere saygı göstermekle sağlanır. Ersin ASLAN

C.10 Toplumsal kuralların farzları, toplumun hepsi tarafından benimsenmiş şeylerdir. Süper ego toplumsal ahlakta diyebiliriz. Devletin farzları ise yasadır, kuraldır. Örnek: devlet kurumlarında üniformasız çalışamama. Kadir GERGİN

 

C.10 Toplumsal kuralların farzları, toplumun hepsi tarafından benimsenmiş şeylerdir. Süper ego toplumsal ahlakta diyebiliriz.

B-Devletin farzları yasa, kanun, düzen kuraldır. Örnek: suça karşı adalet bakanlığı kurumunun işlerliği ŞEYHMUS UTLİ

 

 

C.10 Toplumsal kuralların farzları, toplumun çoğunluğunun benimsemiş olduğu şeylerdir. Süper ego toplumsal ahlak, etik kurallar diyebiliriz. Devletin farzları ise yasadır, kuraldır. Örnek: Kurumlarda eşofman gibi gece giysileriyle çalışamama Seyfettin SEYHAN

 

 

C.10 A.Birey toplumla vardır bireyi veya toplumu birbirinden soyutlamak mümkün değildir onun için toplumun değer yargılarına saygılı olmak bireyin kendine duyduğu saygı demektir. Bunun için toplumsal kuralları sağlığı ve işleyişi açısından bir takım gereksinimler doğmakta yalnız toplumun süper egoları ise aşırı topluma bağlılıktan doğan bazı farzlardır.

B.Devletin farzları politik ekonomik kültürel sosyal ırksal boşlukları sağlam bir zemine oturtmak için uyulması veya pratiğe dökülmesi gereken kurallardır yani toplumu bir kesimi ile değil tüm yönleri ile ele almak bütünlüğünü sağlamak gerekir.FIRAT ALTUN

 

C.10 Toplumsal kuralların farzları, toplumun hepsi tarafından benimsenmiş  şeylerdir. Süper ego toplumsal ahlakta diyebiliriz. Devletin farzları ise yasadır, kuraldır.Örneğin,bir bayan memurunun devlet kurumlarında türban takamaması.  SAMET ÇENŞİ

 

C.10 A-Toplumsal kuralların farzları toplumun vazgeçilmez değerleri, yapılması zaruri olan şeyleri ifade eder. Süper ego ise; toplumun alışıla gelmiş adet ve örfleridir.

        B-Devletin farzları ise; devletin kesinlikle ifa etmesi gereken vazifelerdir. Adaleti sağlamak gibi…Aykan AKÇA

 

C.10 A.Toplumun kurallarının farzları insanların uyması gereken kurallardır. Bunlar atalarımızdan bize aktarılmış olan mirastır.

        B. Devletin farzları din ve devlet işlerini kesinlikle birbirine karıştırmamaktır. Ercan IŞIK

 

C.10 Toplumsal kuralların farzları, toplumun hepsi tarafından benimsenmiş  şeylerdir. Süper ego toplumsal ahlakta diyebiliriz. Devletin farzları ise yasadır, kuraldır.Örneğin,bir bayan memurunun devlet kurumlarında türban takamaması. .FIRAT KADIRHAN

 

C.10 Toplumdaki kişiler tarafından ortaya konulan kurallar her zaman vardır. Ama bu kurallar her zaman doğru olmayabilir. Fakat toplum bu kurallara önem verdiğinden bu süper egoları değiştirmek kolay değildir. REYHAN YILMAZ

 

 

C.10 A-Toplumsal kuralların farzları; toplumun refah düzeyini yükseltmek, bireyler arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak, herkesin uyabileceği ortak kurallar olmaktır.

B-Devletin farzları yani devleti yöneten şahısların farzları; kişisel ve toplumsal yaşam döngüleriyle yaşadıkları topluma güzel ahlaklı örnek olmaktır. Turgut KIYICI

 

 

C.10 A-Toplumsal kuralların farzları toplum tarafından kabul edilir ve değişmesi zor olan kurallardır.

B-Devlet insanların inanç özgürlüklerini ve güvenliğini sağlamak zorundadır. BARIŞ SAVAŞ

C.10 A Toplum insana bazı konularda baskı uygular. Yapmasını mutlaka gerekli gördükleri farz, yapılmasına izin vermedikleri ya da kısıtlama getirdikleri süper egodur. Kişi bazen yapmak istemediklerini toplum baskısıyla yapmak zorunda kalır, bazen de yapmak istediklerini toplum baskısından dolayı hayata geçiremez.

B Bir devletin meydana gelmesi, ayakta durabilmesi için gerekli şartlar vardır. Bu şartlar oluşmazsa devlet meydana gelemez veya çürük temellere dayanır. Örnek vermek gerekirse din ve devlet işlerinin ayrılması oluşturulan bir devletin daha sağlıklı yol almasını sağlar. Aksi halde işler içinden çıkılmaz olup, devlet temelleri yara alabilir.Seda CEMAL

C.10 A Toplum insan topluluklarının bir arada yaşamasından oluşur. Bu insan topluluklarının toplumda yer alması için bir takım kurallara uyması gerekir. Bu kuralları kendisine farz edinip, bu farzları da süper ego süzgecinden geçirdikten sonra ( ahlaki süzgeç) hayata uygulaması gerekir. Toplumsal kuralların farzları ve süper egoları ahlaki kurallar bütünüdür.

B Devletin farzları: kendi hürriyetinde olan milletine din, dil ve ırk özgürlüğü sağlayıp, maddi ve manevi huzur ve rahat içinde yaşatması demektir. Ama bunun ne kadar geçerli ya da geçersiz olduğu tartışılır. Örneğin; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması diye yürürlüğe konulan laiklik rejimi, devletin milletine olan farzlarından din özgürlüğünü yerine getiremediğini göstermektedir. Zaten laiklik de din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması demektir. Sonradan ona din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi anlamlar yüklenmiştir.Funda AKDOĞAN

C.10 A Süper ego demek; keyfi süreci durduran bize ne yapmamız gerektiğini söyleyerek mantığın ön plana çıkmasını sağlayan içgüdüdür. Toplumsal kuralların farzları ise toplum içinde yaşayabilmek için o toplumun olmazsa olmaz olarak nitelendirdiği kurallar demektir.

B Devletin devlet olması için gerekli koşullar vardır. Bu koşullar devletin farzlarıdır. Örneğin, iç ve dış düzeni sağlamak, demokrat olmak, çalmamak! Bizim devletimiz, anayasamızda da belirtildiği gibi laik bir devlettir!!! Ancak devletin bir farzı olan laikliğin ne olduğunu bazı kesimler hala bilmemekte ve değişmez cahillerin olması sebebiyle laik olarak nitelendirilen devlette laikliğin olmaması ne acı bir durum.İdris ÇELİK

C.10 A  Tam anlamıyla bilinçli ya da bilinçsiz olarak içselleştirdiğimiz ahlaki değer yargılarımız süper ego sosyalleşme ve yardımlaşma sürecinde çok önemlidir. Süper ego bize ne yapmak istediğimizi değil ne yapmamız gerektiğini söyler.

B Devletin mutlak suretle yapması gerekenler demektir. Devletin üstüne ödevleri görevleri yapılması gerekenleri ifade eder. Örn. Devletin halkına iyi bir yaşam sunabilmesi gibi.Oktay BARAN

 

C.10 A Toplumsal kuralların farzları, toplumsal kurallara uygun ahlaki davranışlarda bulunmak, süper egoları ise yapılması uygun olmayan duygu ve düşüncelerin baskı altına almaktır.

 

B- Devlete düşen görevleri hakkı ile yerine getirmektir. İnsanlar arsında din, dil, mezhep ayırımı yapmadan, herkese eşit davranma bu çerçevede insanlara bakmaktır. Aksi halde devletin ayakta durması çürük sehpa ayağına benzer. Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü bir devlette olması gereken bütünlüktür. Rejimde buna göre belirlenmeli ve layığı ile            uygulanmalıdır. Örneğin devlet, laiklik kavramıyla eşitsizliği ortaya atıyor dini reddediyor. Her kesimden öğrencinin okumasına hak tanınıyor. Ama gerek Allah ve hak dini için gerekse aile ve geleneğe göre başını örtenlere bu eğitim hakkı tanınmıyor. Örtülüye böcek kafalı, örümcek beyinli diye bakılıyor. Ne zor koşullarda okuyup kazananlar var, en iyi puanlarla en iyi derecelerle. Ama maalesef ki ülkemizin şartları ve rejimi bunu görmezlikten geliyor. Bu beyinleri görmezlikten gelip çok şey yapabilecek insanları dışlıyor.bizim bilmediğimiz ülkemizin batı şehirlerinde bu sorundan dolayı başka ülkelere giden kardeşlerimiz var.Ülkemize yararlı olacaklarına niçin yabancı ülkelere faydaları olsun . yabancı ülkelere olan beyin göçüne neden engel olunmuyor İnsanlığımızın ve ülkemizin görmezlikten geldiği bu sorunun farkında olunmalı.Bilge TÜRKER

 

C.10 A Toplum içinde bazı durumlar kabul görürken bazıları reddedilir .Kişi ister istemez bir baskı altında hisseder kendini .Buda egolarının ortaya çıkmasına engel olur                                                                                                  

      B Devletin yaptıkları özgürlüğe aykırı tarzda gibime geliyor. RIDVAN OKUŞ                                                                                                   

C.10  Toplum içinde bazı şeyler doğru karşılanırken bazı şeylerde yadırganır. Yani bir kanun üzerine kurulmuştur. Kişi bazı duygularının çeremesini çevresinin yanlış onun ise doğru bulması yüzünden bastırır. Yani süper egolarını ortaya çıkaramazlar.

B Devletimiz din ve devlet işleri birbirine karıştırılmamalı diyor. Fakat her gün mecliste başörtüsü konuşuluyor işte ülkemizin tarzı.Sevil DOĞAN

C.10 A Toplumsal kurallar insan haklarını gözetmek, birbirlerini anlamak, malına, canına sahip çıkmak için uyulması gereken kurallardır. Oysa kendisine uyanlara uyup istemediklerini göz ardı etmesi süper egosunu oluşturur.

         B Devletinde farzları vardır. Nasıl bir din farzla bütünleşip sağlam bir temele kuruluysa devlet de gereklilikleri ile ayakta kalıp hayatını sürdürür. Örneğin;  halkına sahip çıkmak, haklarını savunmak,  maddi-manevi refaha ulaştırmak, ekonomiyi, teknolojiyi, eğitimi gibi birçok konuları geliştirmek, insan hizmetine sunmak. Hicret OKAN

 

C.10 A Uyulması zorunlu ve gerekli olan davranışlardır.süper ego insanın en üst düzeyidir.

         B Devletin farzları milletinin huzur ve refahını sağlamaktır.Hakan ALTUN

C.10 A Toplumsal kuralların farzları insanların bir arada, nizami bir şekilde yaşamalarını sağlayan kurallardır.

B Devletin farzları: Vatandaşı rahata kavuşturmak, dinini, dilini ve fıtratını hiçbir baskı altında kalmadan yaşatabilmektir. İbrahim AKKOYUN

C.10 A Toplumsal farzların kuralları mutlak erdem, insani paylaşım, birlik ve beraberlik, yokluğa karşı duyulan ortak empatidir. Süper ego da bunların bütünüdür.

B Devletin farzları bireye ve topluma bu gibi davranışların kazandırılmasıdır. Devlet hatta toplum farklı inançları içinde barındırır. Devletin görevi farklı inançlara sahip olan bireyleri birbirlerine doğru empati kurabilme yetisi kazandırabilmesidir. Bunu da sağlayacak olan laiklik olgusudur.Ramazan ERGÜN

C.10 A Kişiliğin ahlaksal ve toplumsal yönünü oluşturur.

B Devletin farzları anayasanın olmazsa olmaz maddeleridir. Bunlardan biride laik bir yönetim Amaç din ve devlet işlerinin bir birinden ayrılmasıdır. Laiklik kavramı aynı zamanda dinsel hoşgörü olarak tanımlanıyor. Ama resmi kurumlarda hiçbir geçerliliğe sahip olmayan bir hoşgörü. Tam anlamıyla bir çelişki… Semra DAĞ                                                    

C.10 A Toplumsal kuralların farzları kişinin toplumdan dışlanmaması için uyulan kurallardır. Süper ego ise kendisini gerçekleştirmektir.                                                                                                                         B Toplumdaki bireylerin temel hak ve özgürlükleri sağlamak devletin ilk fazlarıdır. AYTEN YILDIZ 

C10 Toplumsal kuralların farzları kişilerin toplum içinde hal hareketlerine dikkat etmesi için uyması gereken genel kurallar bütünüdür. Toplumda hoş karşılanmaya kurallar kişiler için uyması gereken farz olmuştur. Devletin en büyük farzı layıklıktır bundan taviz vermez. Kendine göre kurallar koymuş bunlara uymayanları cezalandırmaktadır. Hiç kimseye laiklik tarafında taviz verilmez.Adnan YILMAZ

C.10 A Toplumsal kuralların farzları toplumda uygulanması gereken zorunlu kurallardır. Bunlar toplum düzenini sağlamak için var olan kurallardır. Süper egolar kişinin kendini her şeyin üstünde görmesi ve ben merkezli düşüncedir.

B Devletin farzları devlete bağlı inanların devletin öne sürmüş olduğu kurallar bütünüdür. Laiklik de devletin farzları kategorisine girer. Halka düşense devletin farzlarından olan laiklik kuralına uymaktır. Süheyla BÜRÇÜN                                                                                          

C.10 A Toplumsal kurallar demek kişinin toplum içinde sergilemesi gereken davranışlardır. Kişi buna uymazsa toplum tarafından yadırganır, küçümsenir. Örneğin bir adamın Ramazan ayında sokak ortasında sigara içmesi gibi bunun için kişi topluma uymalı ki toplumla yaşayabilsin.

 B Devletin farzları her şeyden önce vatandaşlarına rahat huzurlu ve güvenilir bir ortam yaratmak, onu özgür kılmak ona mutlu bir gelecek hazırlamak olmalıdır. Laiklikle ilişkilendirirsek dininde özgür kılmak ona dini baskı yapmamak dinini dilediği gibi yaşama hakkı vermektir. Çünkü laiklik demek dinsizlik demek değildir. Şahabettin BALCI

C.10 A Toplumsal kuralların farzları veya süper egoların kuralların yapılma zorunluluğunu içerir, takdir edilmeyen davranışlar bastırılır.

B Devletin farzları toplumun refahı ve düzeni için gerekli kurallar bütünüdür. Örneğin din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması yani laikliğin sağlanması devlet işlerinin akışı için ön görülmüştür.Medeni BAYAR

C.10 A Toplumda uyulması gereken toplum düzenini korumak için konan kurallardır. Bunlar örf adet gelenek vs. gibi kuralların yanı sıra yasal yaptırımı da olan kurallardır.

Süper ego: Toplumda körü körünün bağlanılan ve hiçbir şekilde eleştirilmesine bile fırsat verilmeyen ama bence bir yerden sonra yıkılması gereken tabulardır.

B Devletin farzları devlet çatısı altında topladığı milletleri ayrılıp kayırmaksızın korumak güvencesi altına almak ve barış içinde yaşatmaktır. Laiklik din ve devlet işlerinin birbirinden ayırmaktır uygulanışı günümüz de olduğu gibi yobaz ve hayvanca olmamalı çünkü bence devlet laik olabilir ama fertler laik olmak zorunda değildir. Fert dinin gereklerini yerine getirebilmelidir. Kevser SÖYLER

    C.10 A Toplumda herkesin uyması gereken kurallardır. Bir ortamda bir yerini açmak süper egolara aykırıdır.

B Devletin yapması gereken öngördüğü kurallardır. Laiklik devletin bir farzı gibi gösterilir. Dini yönetime karıştırmamak diye geçer. Oysa halkın duygularıyla oynanarak çok karıştırılıyor. Yönetime gelebilmek için politikacılarımızın bugün yaptıkları buna örnektir. Diğer taraftan da dinini yaşamalarına engel olunuyor. Bu nasıl demokrasi, laiklik anlayamadım. Ayşe ARSLAN

C.10 A Toplumsal kuralların farzları: toplumun kişiyi uymaya zorladığı kurallar bütünüdür. Bu kurallar: gelenek, görenek, örf ve adetlerdir.

         B Devletin farzları: halkın can, mal ve namusunu korumaktır. Buyruğundaki insanları içerde ve dışarıda gelebilecek her türlü tehlikeye karşı korumakla sorumludur.Mehmet Nuri EŞİN

C.10 A Toplum bir bütünlüğü ifade eder. Her birey toplumda yer alır. Toplum içersinde bulunan bireyler birbirlerine saygı duymak zorundalar. Bireyler birbirlerini en iyi şekilde anlamalı ve toplumun birlik ve beraberlik içerisinde kalkınmasına yardımcı olmalıdır.

B Devlet her şeyden önce huzur ortamı yaratmalıdır. Devlet toplumu aynı ayrı kesimler, bölüp yönetmemelidir. Bireylerin düşünceleri ne olursa olsun bulunduğu toplumda her türlü haklara sahip olmalıdır. Bu laiklik diye toplumu iki kutba ayırmak yanlıştır. Başörtülüde bu vatanın evladıdır. Türkiye’de laiklik sorunu olmaması gerekir.Zülfü ERYATAN

C.10 Toplumda kesinlikle uyulması gereken ve herkes tarafından benimsenmiş kurallardır.

    B Devletin olmazsa olmaz kurallarıdır ve her vatandaşın uyması gereken kurallardır.(Yasalar)                                                                                                                            Idban KUDAY

 

C.10: A)Toplumda belli başlı örfe dayanan değişmeyen kurallar vardır ve toplum buna uymak zorundadır.

         B)Belli bir toprak üzerinde olan insanları himaye eden Atatürk’ün ilke ve inkılâplarına bağlı sosyal ve hukuk devletidir. Mehmet GENÇ

 

C.10 Toplumun farzları insanlarının toplumda kesinliklerle uyması gerektirdiği farzlardır. Bunun yanında bu birbirinin yaşam tarzlarına özel hayatına saygı duymak inançlarına saygı duymak gösterilebilir. Devletin farzları ise devletin kendi bireyleri için yapması gereken görev ve sorumluluklar gösterilebilir mesela   is imkanları sağlama gibi görevleri yani farzları vardır. ŞAHİN KARAN

C.10 Toplumsal kuralların farzları bireylerin görüşleri etrafında şekillenen ve toplumdaki diğer bireyler tarafından kabul edilen toplumu şekillendiren kurallardır. Süper egosu da toplumun kendisini düşünmesidir. Yusuf AKIL

C.10 A Ahlaki farzlardır.Birlikte yaşayabilmek için geçerli olan kurallardır.Yapılmazsa toplumda eksikliklerin yaşanacağı hatta bölünmelerin yaşanabileceği kurallardır.Süper egolar ise bazı kesimlerin kendilerine adet ettiği yapılmazsa ceza kuralları uyguladıkları şeylerdir.Örneğin adet,örf töre vb.

B Devletin değişilmez ve değişilmesi teklif dahi edilemeyen kurallarıdır.Bayrak vb. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.10 A Toplumsal kuralların farzları veya süper ego bireyin anne ve babasından ve diğer insanlardan öğrenmiş olduğu kuralları, gelenekleri, görenekleri, vicdan ve ahlak kurallarını ve idealleri kapsar. Bireylerin yaptığı her şeyde ahlak kurallarını ve başkalarının ne diyeceğini dikkate alarak kurallara sıkıca bağlanma durumudur. Ahlak ve kusursuzluk ilkelerine göre çalışır.

B Devletin Farzları: Devlet hükmündeki tüm halklara, milletlere, milliyetçilere eşit uzaklıkta veya adil mesafede olmalıdır. Devlet değişen dünya koşullarına kendini yenileyebilmelidir. Vatandaşlarının güvenini kazanmalıdır. Siyonizm, şovenizme karşı olmakla birlikte onlara karşı tedbirli olmalıdır. Din ve rejim sosyolojik döngünün halkalarını oluşturur. Rejimler ve dinler halkla liyakatli kenetlenince birbirini tamamlar. Bu yüzden devlet din ile rejimi dengede tutabilmelidir.Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.10 A- Toplumsal kuralların farzları, toplumsal yapılanmanın gereklilikleri olarak, süper ego ise değerlerin içsel sesi olarak düşünülebilir.

        B- Laik olacak, sosyal olacak, hukuk devleti olacak, demokratik devlet olacak artı başkentin Ankara, milli marşımızın istiklal marşı, bayrağımızın yıldızlı hilal ve kan renginden oluştuğu artı dilimizin Türkçe olması, bunlar bu devletin farzları olarak düşünülebilir. Zeynel PEKEDİS

C.10 A- Toplumun farzları insanlarının toplumda kesinliklerle uyması gerektirdiği farzlardır. Bunun yanında bu birbirinin yaşam tarzlarına özel hayatına saygı duymak inançlarına saygı duymak gösterilebilir. Devletin farzları ise devletin kendi bireyleri için yapması gereken görev ve sorumluluklar gösterilebilir mesela  is imkanları sağlama gibi görevleri yani farzları vardır.

      B-Devletin en büyük farzı milletin iradesini her şeyin üstünde tutmaktır ama bazı kara cahiller bunu yanlış yorumlamakta daha doğrusu kendilerine göre yorumlamaktadırlar.mesela.Laiklik dinsizlik olarak tanımlanıyor mesela halbuki laiklik bir özgürlüktür esasında. İbrahim KILIÇ

 

C.10 A)Toplumda yaşamanın gereklilikleridir B)Devleti kuranların kendince koymuş olduğu kurallara herkesin uymasını istemeleridir.AYŞE ÇATAK

C.9 Mazlum cahiller yaptıkları cahilliklerin farkında değildirler. Eğitim ve öğretim cahilleri ise sosyal ve ekonomik sorunlarından dolayı cahil kalan insanlardır. Bunlar eğitimle düzeltilebilecek insanlardır. Kara cahiller ise eğitimle bile düzelmeyecek ve cahilliklerini kabul etmeyen insanlardır. Leyla ALTUN

C.10 A İnsanların toplumsal düzenin sağlanması amacıyla uymak zorunda oldukları yazılı olmayan kuralladır. Bu kurallara uyulmaması durumunda toplumda kargaşa ve insanlar arasında anlaşmazlıklar baş gösterir.

B Devletin farzları devletin toplumda düzeni sağlamak ve devlete bağlılığı, devlete saygıyı ivedi kılmak amacıyla uyulması zorunlu farzlardır. Velat SAYUR

 

C.10  A) Toplumsal kuralların farzları toplumun uyulması gerektiğini söylediği davranışlardır.

Süper egolar: Aşılması, bozulması imkansız olan toplum kuralları.

B) Devletin farzları: toplumun ve halkın çıkarlarını gözetmek. Bireyi korumak. Leyla TOPÇU

C.10  A )Toplumsal yapıyı ve refahı bozabilecek her hareketi engelleyici kurallardır. Bunlar göz ardı edilip çiğnenirse toplumdan uzaklaştırılma ve yalnızlığa itilme gibi cezalar uygulanır.

      B )Devletin farzları, topluma dayattığı ve uygulanmasını istediği kurallar bütünüdür. Bunlar liyakatli ve liyakatsiz olabilir. Önemli olan devletin karakterinin korunması ve yaşatılmasıdır. Ali Osman ERAN.

 

C10.A Toplumsal kurallar olmasaydı toplum sadece resmi yasalarla yönetilecekti. Bu resmi yasalar, toplumsal yasaların ulaştığı yere ulaşamazlar. Örf, adet, gelenek ve görenekleri yasallaştıramayız. Toplumdaki bireylerin buna uymak gibi bir zorunluluğu yoktur.

B Devlet halkını korumak kollamak din ve vicdan özgürlüğünü sağlamak sağlık hizmetlerini karşılamak zorundadır. Bunarı gerçekleştirmeyen bir devlet, devlet olma yolunda gerekli adımlar atmamıştır.Abdullah SEYAR

 

10.A Toplumsal kurallar herhangi bir yazılı anlaşmaya bağlı değildir. Bunlar toplum tarafından uyulan kurallardır. Bu kurallara uyulmadığında o kişi toplum tarafından uyarılır ya da dışlanır. Süper ego bilinçli yapılan eylemlerdir kişi yaptığı eylemlerin nelere yol açacağının farkında olmadır.

B Devletin farzları öncelikle bireyleri korumak kollamak ve rahat yaşayabilecekleri ortamlar hazırlamaktır. Devlet kişinin din ve vicdan özgürlüğüne karışmamalıdır. Devlet laik olabilir ama bireyler laik olamaz. Devlet herkese eşit yaklaşmalıdır. Halil KURTAY

 

C10 A Toplum kurallarının farzları toplumda uyulması gereken(zorunlu)kurallardır.Her toplumda bu kurallar benzerlik veya farklılık gösterebilir ve hatta kanun güvencesiyle korunabilir.Süper ego ise bireyin kendi varlığını ve yaşama sebebini topluma hizmet olarak algılamasıdır.Bu birey için ‘her şey toplum için yapılmalıdır’mantığı vardır.    M. Nuri KORKMAZ

B Devletin farzları,devletin toplum için yapmak zorunda olduğu şeylerdir.Örneğin devlet bireylerin ve dolayısıyla devletin maddi imkanlarını arttırmak için iş kaynakları sunmak zorundadır.(Halkçılık)  M. Nuri KORKMAZ

 

C.10 a)insan topluluklarının toplumda yer alması için bir takım kurallara uyması gerekir. Bu kuralları kendisine farz edinip, bu farzları da süper ego süzgecinden geçirdikten sonra ( ahlaki süzgeç) hayata uygulaması gerekir. Toplumsal kuralların farzları ve süper egoları ahlaki kurallar bütünüdür.

b) Devletin farzları: kendi hürriyetinde olan milletine din, dil ve ırk özgürlüğü sağlayıp, maddi ve manevi huzur ve rahat içinde yaşatması demektir. Ama bunun ne kadar geçerli ya da geçersiz olduğu tartışılır. Örneğin; din ve devlet işlerinin birbirinden ayrı olması diye yürürlüğe konulan laiklik rejimi, devletin milletine olan farzlarından din özgürlüğünü yerine getiremediğini göstermektedir. Zaten laiklik de din ve vicdan özgürlüğünün sağlanması demektir. Sonradan ona din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması gibi anlamlar yüklenmiştir. İbrahim AYDIN

C.10   A- Toplumun sosyal normlarına bağdaşan kurallara toplumsal farzlar denilmektedir.

B- Devletin farzları; devletin politikasına rejime uygun olan farzlardır. Örneğin bunu Türkiye için söyleyecek olursak. Devletin anayasasında geçen “Türkiye laik hukuk üniter ve sosyal bir devlettir.” İbaresi devletin farzları niteliğindedir. Salih Soysal

C.10 A Toplumsal kuralların farzları, toplumsal kurallara uygun ahlaki davranışlarda bulunmak, süper egoları ise yapılması uygun olmayan duygu ve düşüncelerin baskı altına almaktır.

 

B- Devlete düşen görevleri hakkı ile yerine getirmektir. İnsanlar arsında din, dil, mezhep ayırımı yapmadan, herkese eşit davranma bu çerçevede insanlara bakmaktır. Aksi halde devletin ayakta durması çürük sehpa ayağına benzer. Her an düşme tehlikesiyle karşı karşıyadır. Çünkü bir devlette olması gereken bütünlüktür. Rejimde buna göre belirlenmeli ve layığı ile            uygulanmalıdır. Örneğin devlet, laiklik kavramıyla eşitsizliği ortaya atıyor dini reddediyor. Her kesimden öğrencinin okumasına hak tanınıyor. Ama gerek Allah ve hak dini için gerekse aile ve geleneğe göre başını örtenlere bu eğitim hakkı tanınmıyor. Örtülüye böcek kafalı, örümcek beyinli diye bakılıyor. Ne zor koşullarda okuyup kazananlar var, en iyi puanlarla en iyi derecelerle. Ama maalesef ki ülkemizin şartları ve rejimi bunu görmezlikten geliyor. Bu beyinleri görmezlikten gelip çok şey yapabilecek insanları dışlıyor.bizim bilmediğimiz ülkemizin batı şehirlerinde bu sorundan dolayı başka ülkelere giden kardeşlerimiz var.Ülkemize yararlı olacaklarına niçin yabancı ülkelere faydaları olsun . yabancı ülkelere olan beyin göçüne neden engel olunmuyor İnsanlığımızın ve ülkemizin görmezlikten geldiği bu sorunun farkında olunmalı.Barış ÖZTÜRK