19.İslam’da cet, ecdat, ata, soy ve millet konusu tercihe dayalı ve fitneye-çelişkiye gerek kalmayacak şekilde uygulanmaya konulmuştur. Yani Müslüman’ım diyen fert, toplum, kurum, devlet…vb insanların içinde hiç biri soyunu ve toplumunu öne çıkaramaz ve açıkça övünemez. Ben Arap’ım ama Araplardan değilim (hadis var) ve yarabbi bizi İbrahim AS. ehlinden ve Milletinden eyle… (salavatı Şerifeler vardı). Önermesini gerekçeli ret ediniz.
İpucu;önermenin tam tersi olursa Siyonizm ve şovenizmin dinde hortlayabileceği ile ilişkilendirmeye çalışın. Yani dine giren hemen her türlü kavimler arasındaki çelişki ve tahrik edici kaos bu kuralla daha adil bir çizgiye oturtulmuştur.
Çıkarsama;Ben Arap’ım ama Araplardan değilim. Hz. Muhammed AS. Kaldı ki Müslüman olmasına rağmen ceddi İbrahim AS'I pek övmemiştir.Ceddi ile övünmek imrenmek güzel ahlak kurallarına terstir. Ahlaken üstün kimselerden sıkça bahsi edilir veya anılırlar övülmez. Arap’ın aceme veya tam tersi üstünlüğü yoktur. Üstünlük takvadadır(hadis).

C.19 Önermeyi destekliyorum. Bir ırkın diğerinden fiziksel ya da zeka açısından üstün olduğu, üstün olanın diğerine saygı, sevgi, merhamet duymasının gereksiz olduğu, hatta ikisinin bir arada bulunmasının bile yanlış olacağı iddia edilir. Oysa bu İslam dininde son derece çarpık ve vahşice bir yaklaşımdır. Çünkü bu anlayışa göre farklı hakların var olmalarına gerek yoktur ve tüm “farklı olanlar” ortadan kaldırılmalıdır. Böyle bir anlayışın ise tüm dünyayı sonu gelmez bir çatışmanın içine sürükleyeceği açıktır. Nazmiye YARGI

C.19 İslamiyet’te söylendiği gibi belirli bir kesime ya da topluma ayrıcalık tanınmamıştır. Bu cümlede bunu dile getirmekte, birlikte Arap olmayıp da Müslüman olmanın ve aynı doğrulara sahip olmanın getirileri mevcuttur. Hz. İbrahim’in ehlinden ve milletinden olmayıp da İslamiyet i dört dörtlük denilebilecek şekilde yaşayan insanlar vardır. Bir din sadece bir ceddin ardına miras gibi kabul etmek büyük cahilliktir. Öyle olmak istenilebilir ama olmasak da önemli olan inançtır ve bir engel teşkil edemez. Melin KARAN

C.19)hiçbir kişinin veya milletin, ırkın birbirleri üzerinde üstünlüğü yoktur.ama şöyle bir şey var ki bir İslam ülkesinde doğmak yaşamak diğerlerinden daha güzeldir.çünkü başka ülkede olsa inançta farklı olacaktır.. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.19 Bütün varlıkları birleştiren veya ayıran şey ne renk ne ırk veya topraktır ne de menfaat ya da çıkarlardı. İnançtır sadece. İnanç insanların birbiriyle  olan ilişkilerini belirler. İbrahim KILIÇ

C.19 Her insan kendi soyunun gerekleri gibi yaşamalı ve bunu övmek yerine kendi soyunun güzelliğini hissettirmeli eksikliklerini ortadan kaldırmalıdır ama toplumda yanlışlarını ön planda tutmaya devam ederse bu açık bir kargaşaya yol açar. Nazif TEPE

 

C.19 Bir din denildi mi(semavi dinler kastediliyor) ve bu İslamiyet ise ki bütün insanlığa gelmiştir. Kimsenin kimseye cet, ecdat, ata, soy ve millet olarak üstünlüğünden bahsedilmez. Üstünlük yalnız takvadadır.  İrfan BAHARLI

C.19 İnsanlar asıllarını inkar ettikleri sürece hayatlarını sağlam temelleri üzerine dayandıramaz. Aslını inkar eden bizden değildir hadisinden hareketle insanlar kimlik ve karakter kargaşası içinde asimile olmaya mahkumdur. Dilek KURT

C.19 İslam dini soya,cedde, millete zenginliğe tamah eden bir din değildir.Üstünlüğü madde aleminde değil manevi alemde görür ve üstünlük takvadadır tümcesini savunur.İslam dininde övülmeyi hak eden insanlar elbette ki yeri geldiğinde övülmüştür ancak bu övgüler hiçbir zaman soydan, cedden vb. özelliklerden dolayı olmamıştır.İslam’da övgüye layık olan güzel ahlak, güzel kulluk, güzel insanlıktır. REMZİYE ERDOĞAN

 

C.19.Bunu ben İslam dininin gerekliliğine bağlıyorum. Çünkü ırkı ırka üstün gören bir din değil.

Yusuf KESKİN

C.19 hiçbir ırk üstün yaratılmamıştır herkes eşittir.FEYYAZ KARA

 

 

C.19  İslam dinine göre hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yoktur.Güzel ahlak sahibi olan insanların üstünlüğü vardır. SAMET ÇENŞİ

 

C.19  Cet ve ata itibariyle üstün ırk olmayacağı dolaylısıyla kimin ya da kimlerin farklı üstünlükleri islamda söz konusu değildir. HABİP KAYA

 

 

C.19 Bireyin kendini, ceddini övmesi ahlak kurallarına uygun değildir ki hiçbir bireyin ötekine üstünlüğü yoktur. Bunu milliyetçiliğe değil ümmetçiliğe gelin hadisiyle vurgulayabiliriz. GİZEM SARI

 

C-19 Bir insan geçmişiyle övünmek yerine kendisi övünülecek şeyler yapmalı ki kendisinden gurur duyulsun.Sonuçta kimse kimseden üstün değildir,ne cet ne ecdat ne ata ne soy…BURCU ŞİMŞEK

 

C.19 Alın teri dökmeden ve hak etmeden elde edilen bir şeyden dolayı övünmekten böbürlenmekten daha bedbaht bir hal olamaz. Bir türün kendi içinde azınlığı olamaz. .hepimiz kardeşlik şemsiyesi altında bir araya gelmeliyiz. Irk cet ve soy gibi kavramlar elimizde olmayan yani tercihlerimiz dışında olan mevzulardır hiç kimse bu yüzden dolayı horlanamaz ve küçük görülemez. Ali Galip ERCİK

C-19 Kur’an-ı Kerim de insanların birbirlerini daha iyi tanımaları için onların ayrı ayrı fırkalardan, milletlerden yaratıldığı vurgulanmıştır. Aynı gerçekler veda hutbesinde efendimiz tarafından da tekrar tekrar söylenmiştir: “Arabın Arap olmayandan; Arap olmayanın da Arap’tan hiçbir üstünlüğü yoktur. Allah CC’HU  yanında üstünlük takvadadır.” Dolayısıyla her türlü milliyetçilik reddedilmiştir…NAZİFE SAVAŞAN

 

 C.19  Bunu doğru kabul ediyorum çünkü bütün Müslümanlar kardeştir yani kendi başka değerlerle ahlak dışında üstün görmemelidir MEDENİ SAKCAK

 

19. Bildiklerin karşındakinin anladığı kadardır.

Ersin ASLAN

 

C-19 Önermeye katılıyorum.İslamiyet bütün insanlığa gelen bir dindir.Kimsenin kimseye bir üstünlüğü yoktur …ÖZLEM AKIN

 

C.19 Hiçbir milletin diğer milletlere üstünlüğü yoktur. Allah CC’HU  insanları fırkan fırka yaratmıştır ki birbirlerini tanısınlar. Yoksa ırkların birbirine üstünlüğü yoktur. Zaten Efendimiz(asm) veda hutbesinde ırk üstünlüğünün olmadığını üstünlüğün ancak takvada olduğunu belirtmiştir. Ercan IŞIK

 

C.19 Hiçbir insan hangi kavimden olacağını seçmemiştir. Cenab-ı Hakkın takdiridir. Her bir kavmin mutlaka üstün ve eksik yönleri vardır. Ondan övünmek değil birbirimizden istifade etmek gerekir. Aykan AKÇA

 

C.19 hiçbir şekilde kimse kimseden üstün değildir. bu gün Mardin ilinde Araplar Kürtler Türkler Süryaniler iç içe yaşamaktadır. Bazı insanlar çıkıp ta kendi ırklarından bir insanın dünyaya bedel olduğunu dile getirdiğini görebiliyoruz hayır yanlıştır kimse kimseden ustun değildir dünya sabittir fakat üstündeki insanlar gidicidir. ŞEYHMUS UTLİ

 

 

C.19.Bugün orta doğuda kan dökülmesinin tek sebebi Siyonistlerin izlemiş olduğu ata ve kutsallık siyasetidir.İsrail oğullarının dini sağlam bir temele oturtmayıp şovenist duygulara kapılması gibi.

 FIRAT ALTUN

 

 

C.19 Katılmıyorum. Eğer insanın inancı tam ise aslını inkâr

Etmez. Örneğin; büyük bir gurur ve onurla elhamdülillah ben Müslüman’ım der. Hem ayette de Allah CC’HU  insanları birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları için yarattığı söyleniyor. Bunun için soyunu ve toplumunu inkâr etmemek gerekir. Turgut KIYICI

 

C.19 İnsanlar ırklarını, dinlerini, tercihlerini kendileri seçer. Bir insanın kendi soyunu aşırı derecede savunması ırkçılığa yol açar ve bu yanlış bir durumdur. Çünkü; hiçbir toplum diğer bir toplumdan üstün değildir. REYHAN YILMAZ

C.19 İslam dini soya, cedde ,millete,zenginliğe göre üstünlük belirleyen bir din değildir.Daha çok manevi alemde üstünlük ister .İslam’da övgüye hak eden güzel ahlak,güzel kulluk,güzel insanlıktır. FIRAT KADIRHAN

 

C.19 İslam dinine göre hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yoktur.Güzel ahlak sahibi olan insanların üstünlüğü vardır. BARIŞ SAVAŞ

 

C.19 İnsanlar soy ya da Cedi suretiyle yaratılmamışlardır. İnsan insandır o yüzden ırk ayırımı yapılmamalı.hele ki İslamiyet gibi yüce bir dine sahip olup ta ırk ayırımı yapmak en büyük yanlışlardan olsa gerek. Bilge TÜRKER

 

 

C.19 İslam dininde benim dinim şöyledir,böyledir diye bir şey yoktur. Bu zaten böyle olmamalı çünkü İslam dini ırkçılığı reddetmiştir. Bu nedenle ben Arap’ım ama Araplardan değilim ve Sen bizi İbrahim AS. Ehlinden ve milletinden eyle. İnsan ne soyunu inkar etmemeli ne de soyunu ne de ecdadını inkar etmemeliyiz. İslam’da cet,ecdat,soy ve millet konusu tercihlere dayalıdır. Sonuç olarak eğer Müslüman isek İslam’ ın bu kurallarına uymalıyız.Oktay BARAN

C.19 Bu önermeyi kesinlikle reddetmiyorum. Bir milletin (İslam’da) ceddi, ecdadı, atası, soyu ve milleti tercihe dayalı değildir. Aynı zamanda bunlarla övünülmemelidir. Bir milletin başka bir milletten hiçbir üstünlüğü ve ayrıcalığı yoktur. Tek üstünlüğü amellerdir. Yapılan, icra edilen şeylerdir.Funda AKDOĞAN

C.19 Hz peygamberimiz milletini sevmeyi ve değer vermeyi isterdi ama kendi milletini diğer insanlardan üstün görerek ırkçılığı sevmezdi. Yani peygamber efendimiz insanını insan   üstünlüğü millet bağlamında değil ancak din ve takva sahibi olmaktan geldiğin, dile getirmiştir.Medeni BAYAR

C.19 İslam dininde ne şovenizm ne de Siyonizm vardır. Kendisini Müslüman olarak gören herkes Allah CC’HU  nezdinde eşittir. Zira peygamberimiz veda hutbesinde diyor ki; Arap’ın Arap’tan zencinin beyazdan hiçbir farkı yoktur. Üstünlük takvadadır. Şahabettin BALCI

C.19 Bilerek ya da bilmeyerek; ırkının ve milletinin üstünlüğünü benimsemenin, menfaatlerini ön planda tutmanın akıbeti sosyal kangrendir. Ancak şunu belirtmek istiyorum: Dinle tabi ki alış veriş yapılmaz. Irk, cet veya nefis bunlarda rab edinilmez. Ama toplumun veya ırkın bozulmalarını göz önüne alırsak, (başka bir ülkenin bizden daha iyi ve doğru İslamiyet’i yaşaması gibi) İslami yaşama konusunda milletlerin birbirinden üstün veya alçak olduğunu görüyorum. Örneğin, ramazan aylarında oruç tutan insanlarımızın gittikçe azalması ve başka ülkelerde bu sayının çoğalması. Ceddiyle övünenlere her zaman karşı olmak gerekir. Bence cetten çok önemli olan insanın kendisidir.İdris ÇELİK

C.19 İnsanları hiçbir özelliğine ya da eksikliğine bakarak birbirinden ayırmamak gerekir, bu insanlar arası kavgaya sebebiyet verir. İslamiyet de tüm insanlığa gönderilmiş olup mümin olan herkesi din kardeşi olarak atfeder, bu sebeple kardeşler arası ayrımcılık çok gereksiz, zararlı ve yıpratıcıdır.Seda CEMAL

C.19 Bence böyle bir önermenin reddi insani erdeme aykırıdır. İyiliği ve erdemi fıtratında taşıyan insan doğru empati yoluyla diğer milletlere de hoşgörüyle yaklaşmak zorundadır.Ramazan ERGÜN

C.19 İslam inancına göre hiç kimsenin başka bir kimseden üstünlüğü yoktur üstünlük ancak takvadadır.Rıdvan OKUŞ

 

C.19 İnsan insan olduğu için değerlidir. Kürdü, Türkü, Arabı, İngilizi Allah CC’HU  o kadar insanı Adem (A.S.) çoğaltmıştır. Yani hepimiz kardeşiz, akrabayız gibi sözler boşuna değil. Mevlana’nın dediği gibi “Ne olursan ol yine gel!)  Sevil DOĞAN

C.19 İnsanlar arasında soy bakımından üstünlük olamaz. Yalnızca takvada üstünlük olabilir. Çünkü aynı soya sahip bütün insanlar aynı doğruluk ve güzellik üzerinde olmayabilir. Semra DAĞ

C.19 Bu gibi ibareler Kur’an’da sıkça geçmektedir. Çelişkiler üzerinde ilerlemektedir. Bu da bu önermenin zıtlığını göstermektedir. AYTEN YILDIZ

C.19 Kimse kimseyi ceddi ile üstün değildir ve bununla övünemez. Yüce Rabbim kimse üstün bir cetle yaratmamıştır. Irkı ile övünen üstün gören imanı eksiktir. Böyle bir durum Siyonizm ve şovenizme neden olur. Bu kavimler de helak olmaya mahkûmdurlar.Ayşe ARSLAN                                                                                  C.19 Ben bunu reddetmiyorum, tam tersine buna katılıyorum. Irkın üstünlüğü olmaz. Bir ırka bağlı kalıp o ırkın düşüncelerine körü körüne inanmak doğru değildir. İnsan hangi ırktan olacağını bilemez. Bu nedenle sadece benim ırkım daha doğrudur demek yanlıştır.Zülfü ERYATAN          

C.19 Kökene bakarak insanlar sınıflandırılamaz. Bu yüzden önermeyi ret edemem. Zaten bir Müslüman olarak ta insan ayrımına karşıyım. Siyah-beyaz, Türk-Kürt… Ayrımını dinimiz yasaklamıştır. Aslında insanların hepside bir baba ve bir anneden türemişlerdir. Bunu kabul edenler, insan ayrımının çok yanlış bir şey olduğunu kabullenirler. Mehmet Nuri EŞİN

C.19 Hiç kimse önceden veya sonradan kavmini belirleyemez. Bu Allah CC’HU  CC’HUNA şirk koşmaktır. Bunu sadece Arap kavmine bağlayamayız. Yani Arap olmak Peygamber Efendimizden dolayı hoş görülebilir. Ama bu hoşgörüyü bir Yahudi’ye göstermiyoruz. İbrahim AKKOYUN

C.19 İslamiyet’te şahısların kimlikleri hiç önemli değildir her ferde aynı açıdan yaklaşmak zorundadır.Asıl üstünlük takvadadır. Hakan ALTUN                                                               C.19) İslam dinine göre hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yoktur. Güzel ahlak sahibi olan insanların üstünlüğü vardır. Kadir GERGİN

C19 Gerekçe doğru bana göre doğru olan bir şey ret edilmez. Verdiğiniz ipucular yolu ile katılıyorum.Adnan YILMAZ

C.19 Irkını inkar eden Müslüman değildir. Günümüzde asimilasyona uğramış birçok insan vardır. Gerek dillerini gerek dinlerini gerek kültürlerini hiçe saymaktadırlar.Hicret OKAN

C.19 Dinde ırk, millet ayrımı yoktur. Çünkü İslam dininde önemli olan insanlık ve ahlâktır. Yaratılanı yaratandan ötürü sevmek esastır. Kevser SÖYLER

C.19: İnsanlığa rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz bu mevzuda bize en güzel örneği teşkil etmiştir. Saygıyla övünmemiştir. Allah CC’HU  insanları kavimlere ayırmıştır. Kimisi Arap, kimisi başka ırklardan çünkü insanların tanışıp kaynaşmasını istemiştir. Ancak bir ırk hiçbir zaman bir övünç kaynağı olmamalıdır. Kaldı ki Peygamberimiz de bunu böyle olmasından yanadır. Süheyla BÜRÇÜN

C.19 Peygamber efendimiz(s.a.s) hadis-i şerif-i bu önermenin geçersiz olmadığını bize kanıtlamıştır.ŞÜKRÜ NAS

C.19 Bütün insanlar topraktan yaratılmışlardır. Hiçbir insanın başka bir insana soyundan dolayı üstünlüğü yoktur. İnsanlar kendilerini üstün gördükleri zaman kaybeder. Kur'an ı Kerim'de de söylendiği gibi üstünlük takvadadır. Idban KUDAY

C.19) İslam dinine göre hiçbir ırkın hiçbir ırka üstünlüğü yoktur. Güzel ahlak, Salih amel ve takva sahibi olan insanların üstünlüğü vardır. Seyfettin SEYHAN

C.19 İslam dini, gayri Müslim vatandaşlarla, bid’at sahipleri ile ve başka mezheplerden olanlarla iyi geçinmeyi, her cihetten iffeti ve hayayı emreder. İslam; aklı, güzel ahlakı destekler, İslam’daki güzel ahlak özelliklerinden biri de alçak gönüllülüktür. Bu bağlamda, insanların milletleriyle, soylarıyla övünmeleri İslâm’a ters düşer. İslâm dininde bu büyük bir günahtır. Bu illet, fertle kalmayıp, topluma, toplumlara yayıldıkça daha tehlikeli bir hal alır. Çünkü bu noktada şovenizm, Siyonizm kavramları kendini gösterir. Şovenler, sadece  kendi ırklarını menfaatlerini düşünerek; siyonlar sadece kendi dinlerine mensup olanların menfaatini düşünerek dünyada büyük bir kaosun yayılmasına neden olular. Gülşen ÇELEBİOĞLU

C.19: Tüm insanlar ecdadını anabilir ondan iyi bir şekilde bahsedebilir fakat onunla başka bir milletten üstün olduğunu öne süremez. (Mehmet GENÇ)

 

C.19 Hiç kimsenin birbirine üstünlüğü olmadığı gibi İslamiyet’ten başkasını kendisine millet sayan bizden değildir manasında hadiste bulunmaktadır. Yusuf AKIL

 

C.19 Bunu şöyle düşünürsek İslam da  eğer kavim farkı olsaydı herkes kendi kavmini üstün görecek böylece bir ayrım girecek kardeşlik yaşanmayacak bir toplum enaniyeti oluşacaktı. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.19 İnsanları birleştiren veya ayıran şey ne renk,ırk veya topraktır ne de menfaat yada çıkarlardı. İnançtır sadece. İnanç rableri ile olan ilişkilerini belirler. ŞAHİN KARAN

 

C.19  Üstünlük elbette ki takva iledir. Zaten bu açıkça veda hutbesinde belirtilmiştir “kimse arap olduğu için övünmesin, üstünlük takva  iledir” diye. Zeynel PEKEDİS

 

C.19 Günümüz insanı soyuna çok önem vermektedir. Önderlerinin söylediklerini doğru kabul ederler ama uygulama noktasında eksiklikleri vardır.AYŞE ÇATAK

C.19 Önermeye katılıyorum. Müslümanlıkta ırk ayrımcılığı yoktur. Din kardeşliği vardır. İslam da hiçbir ırk diğer bir ırktan üstün değildir. Leyla ALTUN

 

C.19 Allah CC’HU  insanlara en büyük hediyesi bence iradedir. İnsanlar bu irade ile kendi dinini, milletini seçebilir. Eğer bir insan Kürdüm ya da Türküm diyorsa bunun sorumluluğunu bilmeli ve haklı olduğu her alanda milletini savunmalıdır. Müslüman’ım diyorsa o zaman da bunun yükümlülüklerini yerine getirmelidir. Maddi ve manevi hayatını buna göre düzenlemelidir.

Allah CC’HU , Müslüman âlemine doğru yolu göndermesi amacıyla Hz. Muhammed AS.’ı göndermiştir. Ancak peygamberimizin tabii olduğu Arap milleti akla gelmez cahillik ve kötülükler yapmıştır. Bunun üzerine peygamber efendimiz de iradesini kullanmış ve ben Araplardanım ancak raplar benden değil demiştir. Velat SAYUR

C.19. Her şeyden önce biz Adem ve Hava’nın çocukları, Allah CC’HUN birer kuluyuz. Bunu unutup ırkımızın, dinimizin peşine düşüp ayrım yapmamalıyız. Bu bizi iyiye götürmez. Leyla TOPÇU

                                                                                                         

C.19 Tabi ki buna katılıyorum. Hiçbir insan öncelikli olarak soyunu sopunu ortaya koyup ‘Ben daha üstünüm.’ diyemez.Bazı insanlar görüyoruz, ‘Ben Hz. Muhammed(s.a.s)in soyundan geliyorum deyip millete caka satıyorlar.Bu kesinlikle yanlıştır.Sen üstünlüğünü ancak samimiyetle harcadığın ve insanlara yararlı olmak uğruna edindiğin bilgilerle kanıtlayabilirsin.Tabi soyuna sopuna küfreden ve yeren insanlara da dik durmalı ve her kavmin eşit yaratıldığı noktasından öğüt vermeliyiz. Ali Osman ERAN.

C.19Hz peygamberimiz milletini sevmeyi ve değer vermeyi isterdi ama kendi milletini diğer insanlardan üstün görerek ırkçılığı sevmezdi. Yani peygamber efendimiz insanını insan   üstünlüğü millet bağlamında değil ancak din ve takva sahibi olmaktan geldiğin, dile getirmiştir. İbrahim AYDIN

 

C.19 İslam dinine göre hiçbir ırk hiçbir ırktan üstün değildir. Güzel ahlak sahibi olan insanların üstünlüğü vardır.                               M Nuri KORKMAZ

C.19 İnsanların cahiliyeti etnik kimliği bir şereftir. Her insanın kendi kimliğiyle kendi aslıyla iftihar etmesi gerekir. insanların milliyetçilik yapması, kendi değerlerinden utanmaması daha doğrusu savunması lazım. Ancak bunun sınırını aşmaması yani şovenizme ve siyonizme kaçmaması gerekir. Hz. Muhammed’de der ki “Ben Arap’ım, ancak Araplardan değilim.” Salih Sosyal

.

C.19 Araplar İslamiyet’ten öncede vardı. İslamiyet’in gelmesinden sonrada vardır. Millet, soy, ırk dinden önce gelebilir ama kendi milletini, ırkını diğer ırklardan üstün görmek gibi bir yanlışa girilmelidir. Halil KURTAY