5.A-Genel Olarak Aklın Hüneri Liyakat, Ruhun Hüneri Samimiyet, Zekanın Hüneri Nesnel Kökenli Hızlı ve Doğru Kavramak, Nefsin Hüneri;Hayvani Siyaset, İnsanın Hüneri Cehalet ve Kişiliğin Hüneri Tercihtir. Önermesini eleştiriniz.
İpucu;Tüm insanlar İslami fıtrat üzerine doğması nedeniyle insana verilen Ruh Allah.CC’HUN emanetidir. Ruh her şeyin insandaki anlayış, ilim ve mantık aynasıdır. Olay olgu, varlık, süreç, enerji halleri, yaşanmışlar, yaşanacaklar ve yaşanacakların her şeyin özü ve ilmi onda vardır. Bu nedenle her şeyi anlamaya düşünmeye kavramaya, yoruma..vb olanağımız vardır.
-Aklı zekadan ve nefisten ayıran en önemli özelliği ve özgünlüğü Ruha dayalı olarak liyakatli mantık aynasına sahip oluşudur. Yani liyakatli öncelikli düşünür ve karar yargısına varır.
-Zekayı akıldan ve ruhtan ayıran en önemli özelliği ve özgünlüğü nefise dayalı siyasi mantık aynasına sahip oluşudur. Yani siyasi öncelikli düşünür ve karar yargısına varır.
-Sanal ve nesnel nefsimizin hüneri doğal, yabani, gayri insani veya vahşi oluşudur. Yani doğaya meyilli ve samimiyetsizliktir. Zeka işletim sistemi ile çevreye icabet eder.
-İnsan dünyaya gelişinden kişiliği olgunlaşana kadar mazlum cahil ve doğaldır. Olgunluk aşamasına doğru kişilik gelişir ve özel olarak akıllı eğitilmezse cahil kalır. Yani aklını ve ruhunu harekete geçirecek akıllı eğitim verilmezse bu asır ki bazı insanlar gibi modern bir tarzan olur .
-Kişilik olgun bir insanın iradesi ölçüsünde kendi tercihlerini belirleyen sorumlu egosudur.
Çıkarsama;
Gelişmiş bir insan kişiliği herhangi bir şey konusunda karar verirken iradesi ve olanakları ölçüsünde;aklına, ruhuna, nefsine, zekasına…vb nesnel ve sanal araçlarına dayalı olarak ortaya bir tercih çıkarır. Yani insanlar doğal kavimlerine tabi olarak sorumluluk taşımazlar. Tercihlerinin toplamının kıblesine dayalı sorumluluk taşırlar ve kavimlerini belirlerler. İnsanların kalitesin;olanakları, fıtratı ve iradesi dahilindeki liyakatli tercihleri belirler.
 

C.5 Ruhun mekânı kalptir. Kalp samimiyetin ve hakkın diyarıdır. Akıl kalpteki ruhun kalpteki nurun ruha yaptırdığı ve yön verdiğidir. Zekâ aklın bedendeki hızıdır. Nefis bendin ruha isyanıdır. İnsan yaratılışın yoğrulmamış ve şekil verilmemiş hamurudur. Kişilik ruhun dıştan izlenimi liyakatlilik aynasıdır. Ali Galip ERCİK


C.5 İki yüzlüler safları hapishaneye ve dürüstleri hastaneye gönderenler olur. Ali Rıza SERTKAYA  

 

C.5 Bence iyi derecede önemli bir önerme. Bir insanın karakteri, kalitesi; dünya ile hayat hakkındaki düşünceleri ile bu insanın ruhuna, aklına, zekasına, nefsine…v.b dayanarak verdiği kararlarla, iradesi dahilindeki tercihlerle ortaya çıkar.     Nazmiye YARGI

 

C.5 Önermeye olumlu yaklaşıyorum ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Kişiliğin hüneri tercihtir diyoruz ama ülke olarak yine de doğal kavimlerimize göre kişilik belirleniyor. Toplum olarak ta buna kendimizi inandırırsak çok iyi olur. İrfan BAHARLI

 

C.5İnsanlık ve fıtrat garibesi olan bizler için biraz zor…HABİP KAYA

 

C.5)burada akıl kendisine uygun olanı seçer. Ruh samimiyeti simgeler. Zekâ doğruyu kavrar. Nefis hayvani istekleri simgeler. İnsan cahilliği fıtratın özelliği ise seçimdir. Bunların eleştirilecek bir yanı yok bence. Hepsi doğru açıklamalar. GÖKHAN BOZDOĞAN

 

C.5 Bence bu önerme mantıklıdır. Dilek KURT

 

C.5 Aklın hüneri liyakattir, akıl hiçbir zaman doğru karar vermemizi sağlayan ruh ve mantık kavramlarından sıyrılamaz.Liyakatli davranmak yani mantıklı hareket etmek nefsani duygularıyla değil insani duygularıyla hareket eden insanların göstereceği bir olgunluktur.

Her şeyin ilmi ve özü ruhta var olduğundan, ruhumuzdan hiçbir şeyi saklayamayacağımızdan ruhun hüneri samimiyettir.

Zeka olayların sadece görünen boyutlarıyla ilgilendiğinden ve somut gerçekleri mantık açısından değerlendirdiğinden zekanın hüneri nesnel kökenli hızlı ve doğru kavramaktır.

Nefsimiz doğal, yabani, gayri insani ve vahşidir.Yani doğaya meyilli olup samimi değildir.Bu nedenle nefsin hüneri hayvani siyasettir.

İnsanın hüneri cehalettir. insan dünyaya gelişinden kişilik olgunlaşana kadar mazlum cahil ve doğaldır.Olgunluk aşamasına doğru kişilik gelişir ancak kişi özel olarak akıllı eğitilmezse cahil kalır.Bu durumda birey modern tarzanlardan biri halini alabilir.

Kişilik olgun bir insanının iradesi ölçüsünde kendi tercihlerini belirleyen sorumlu egosudur.Tanımda belirtildiği gibi irade ölçüsünde yapıldığından bireyin kişiliğini yapmış olduğu tercihleri belirler.REMZİYE ERDOĞAN

 

C.5.Aynen katılıyorum. Yusuf KESKİN

 

C.5insanın en büyük sermayesi sermaye ama ne kadar kullanılıyor ve birbirimize karşı ne kadar samimiyiz yaptığımız tek şey kendi nefsimizin bize söyledikleri ve yanımızdaki insanı duymaz hale geldik. Düşünebiliyormuşuz bu konuda şüpheliyim…FEYYAZ KARA

 

 

C.5  Akıl kişiye Allah’ın lütfettiği en önemli olgulardan biridir. Aklın marifeti doğruyu ve yanlışı çıkarsama veya bulma, bunları birbirinden ayıra bilme, hakikati kavraya bilme, Kısacası doğru ile yanlış arasındaki ilişkilendirmeyi yapabilmektir.

Ruh, Akıllı insanların sahip olduğu uhrevi bir kavramdır, Ruhani dünyada bedenimiz bulunmadan sahip olan tek gerçektir. Kıyamet gününe kadar ölmeden diri duran varlıktır. İnsanlar için ruh, Allah’ın bize kendi ruhundan üflediği, Allah’ın samimiyeti ve yüceliğini içimizde hissetmemizi sağlayandır.Ruhlar aleminde yalan ve riyakarlık yoktur.Her şey samimi bir şekilde söylenir, yapılır. Yalana yer yok.

Zekâ; bir sorunu veya olayı kavramamızı anlamamızı sağlar. Zekânın hüneri de söylendiği gibi doğruyu ve gerçeği en hızlı şekilde kavramak olmalıdır.

Nefis; bizim yapmamızın doğru olmadığı şeyleri bize doğru gibi gösteren ve yapmaya bizi ikna eden veya etmeye çalışan, Hayvani bir dürtümüzdür. Nefsimizin bizi doğrudan ve gerçeklerden uzaklaştırmak veya saptırmak olmuştur. Nefsin eğitilmesi kolay değildir. Herkes de yapamaz. Buna karşı irademizi kullanarak karşı çıkmak gerekir. Nefis bizi hayvani bir siyasete bunu yapmaya sürükler.

Gelmiş geçmiş tüm insanlar, gerçekleri ve doğruları bulmak için çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. Çeşitli alanlarda, çeşitli sahalarda, çeşitli görüşlerde, çeşitli sapkınlıklarla ilgili birçok veri toplamışlardır. Fakat halen Gerçek bir sır gibi görünmeden ve çözülmeden kalmaktadır birçok kişide. Cehalet böylece süre gelen hayatımızda devam etmektedir belli bir kesimde.

Kişiliğimiz; fikir ve görüşlerimiz doğrultusunda geliştirdiğimizi yaşam şekli ve tarzını oluşturduğumuz egolarımızdır. Bizim tercihlerimizi belirler. Doğrularımız veya yanlışlarımız kişiliğimizin aynasıdır.  Melin KARAN

 

 

C.5Aklın hüneri liyakattir. Ruhun hüneri samimiyettir. Nefsin hüneri hayvani siyasettir. İnsanın hüneri cehalettir. Kişilik olgunlaşana kadar cahildir. İnsan geliştikçe olgunlaşır. Her şey eğitimle olur. İyi bir eğitim almayan insan cahil kalır. Seyfettin SEYHAN

 

C.5.Mantıklı düşünmek akılla, duygusal düşünmek ruhla gerçekleşen kavramlardır. Hayvani istekler ise nefisle alakalıdır. GİZEM SARI

 

C-5 insan, İslam fıtratıyla doğar. İnsani vasıflar ile programlanmış bir şekilde dünyaya gönderilirler. İnsan aklını kullanarak melekvari olabileceği gibi nefsinin kullanarak da en adi hayvandan da adi olabilir. Aklını, ruhunu, nefsini, hünerini, kişiliğini kullandığı yönde şekillenir ve asıl değerini alır…NAZİFE SAVAŞAN

 

C.5 Öylesine bir ülkede yaşıyoruz ki kişiliğin hüneri tercihtir diyemiyorum.Bireylerin kişiliği ortamdan etkileniyor ve şekilleniyor.Yoksa diğer fikirlere katılıyorum…BURCU ŞİMŞEK

 

C.5  Gelişmiş bir kişiliğe sahip olan insanlar kendi sorumlulukları doğrultusunda tercih yaparlar. Buda kişinin aklına ruhuna nefsine ve zekâsına bağlı olarak ortaya bir tercih çıkarır. Kişinin kalitesini ve değerini fıtratı ve iradesindeki tercihler belirler. MEDENİ SAKCAK

 

C-5 Yaşadığımız ortamda insanlar istediklerini tercih edemiyorlar.Kişiliğin hüneri tercihtir önermesine katılmıyorum…ÖZLEM AKIN

 

C.5Aklın hüneri liyakattir.Liyakatli davranmak bir olgunluktur.Ruhun hüneri samimiyettir.Nefsin hüneri hayvani siyasettir.İnsanın hüneri cehalettir.Kişilik olgunlaşana kadar cahildir.İnsan geliştikçe olgunlaşır.Her şey eğitimle olur.İyi bir eğitim almayan insan cahil kalır. Kadir GERGİN

 

C.5 Akıl ruh zeka nefis ve  kişiliğin hüner ve görevleri farklıdır. Bunlar Yaratıcı tarafından insana verilmiş emanetlerdir. Bunları kullanırken dikkat etmeli nerde kullanmamız gerektiğini iyi hesap etmeliyiz. Çünkü bunlar emanettir ve emanet gibi görmeliyiz. Ersin ASLAN

 

C.5 Bu önermede eksik olabilecek nokta şudur: nefsin hüneri hayvani siyaset ve insanın hüneri cehalettir. Çünkü bunu ister matematiksel olarak ister sözel olarak düşündüğümüzde olumlu bir takım sıralamalardan sonra olumsuz bir yargı sormak aklın zekânın veya ruhun tasnip etmediği bir noktadır. Bilimin dili olmaz, insanın maneviyatı tutarlılığa sahiptir. FIRAT ALTUN

 

C.5 Bence önerme doğrudur, önermeye katılıyorum. REYHAN YILMAZ

 

C.5 Akıl, insanın fıtratında var olan hayvani ve meleği istek ve arzuların muvazenesini kurar. İnsanın en değerli varlığıdır.

Zekâ nesnel şeyleri algılayıp ve aralarındaki ilişkileri kavrar. Nefis, isteme arzusunun kaynağıdır. Haram helal demeden lezzet veren her şeyi ister.

İnsan ise fıtraten cahildir, her şeyi öğrenmeye muhtaç.

Kişilik ise iradenin unvanıdır, tercihte bulunur. Aykan AKÇA

 

C.5 Aklı zekâdan ve nefisten ayıran en önemli özelliği ruha dayalı olarak liyakatli mantık aynasına sahip oluşudur. Nefsimizin hüneri doğal, yabani, gayri insani veya vahşi oluşudur. Kişilik olgun bir insanın iradesi ölçüsünde kendi tercihlerini belirleyen sorumluluk duygusudur. Ercan IŞIK

 

C.5Aklın hüneri liyakattir.Liyakatli davranmak ruhi duygularıyla hareket eden insanları göstereceği bir olgunluktur.Ruhun hüneri samimiyettir.Nefsimiz doğal,yabani,insani ve vahşidir.Bu nedenle nefsin hüneri hayvani siyasettir.İnsanın hüneri cehalettir.Kişilik olgunlaşana kadar cahildir.İnsan geliştikçe olgunlaşır.Tabi iyi bir eğitimle olur bu.İyi bir eğitim almayan insan cahil kalır. SAMET ÇENŞİ

 

C.5 Aklın hüneri liyakat. Ruhun hüneri Cenabı Hakk’a ibadet ve kulluk olduğu için ibadet ve kulluk vazifesinin yerine getirilmesi bu hüneri tamamlayıcıdır. Zekânın hüneri nesnel kökenli, hızlı ve doğru kavramaktır. Nefsin hüneri hayvani siyaset değil; insanın iman mertebelerinde mesafe kattetmesi için insana yardımcı olmaktır. İnsanın hüneri liyakatli davranmakla neyi nerede ve nasıl kullanacağını bilmektir. Kişiliğin hüneri doğru tercih yapmaktır. Turgut KIYICI

C.5 Zekâ: Zekâ birçok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Hızlı kavramaya yöneldiği için bazen doğru karar vermeyebilir. Akıl kişiliğin tercihte bulunması kendisini bir yerlerde oturtmasıdır. Ahlaki davranışların göstergesidir. Ruh her şeyin insandaki anlayış, ve mantık aynasıdır. Idban KUDAY

C.5 Aklın hüneri liyakattir.Liyakatli davranmak ruhi duygularıyla hareket eden insanları göstereceği bir olgunluktur.Ruhun hüneri samimiyettir.Nefsimiz doğal,yabani,insani ve vahşidir.Bu nedenle nefsin hüneri hayvani siyasettir.İnsanın hüneri cehalettir.Kişilik olgunlaşana kadar cahildir.İnsan geliştikçe olgunlaşır.Tabi iyi bir eğitimle olur bu.İyi bir eğitim almayan insan cahil kalır. FIRAT KADIRHAN

C.5 Önermesini destekliyorum. BARIŞ SAVAŞ

 

C.5 Önerme çok güzel düşünülmüştür. Akıl, ruh, nefis ve kişilik bunların hepsi bir insanda toplanmıştır ve denilene bakılırsa insanın hüneri cehalettir. Evet, bu doğrudur. İnsan dünyaya gelişinden kişilik kazanıncaya kadar hatta bu kişilik olgunlaşıncaya kadar cahildir. Ancak insan denen varlıkta öyle bir hüner vardır ki işte bu düşünebilme kabiliyetidir. Bizleri diğer varlıklardan ayıran en önemli hünerlerimizden biri düşünmek değil midir? Elbette öyledir. Doğru veya yanlış bir düşünmenin üzerinde durmuyorum. Tabi ki akıllı eğitimle, insan düşünme hüneriyle tarzan değil kahraman olur.  İdris ÇELİK

C.5 Allah insanları özel bir düzende yaratmıştır. Onlar akılları vasıtasıyla hayvanlardan ayrılırlar.

Doğada her şey zıttı ile beraberdir. Ak-kara gibi… İnsan yaratılışında da zıtlıklar vardır. Bu zıtlıklar bir arada bir denge oluştururlar. İşte akıl ve zekâ; nefis ve ruh zıt kutuplardadırlar. İşte bu zıt kutuplar insanın dengeli ve verimli düşünmesini sağlar. Verimli ve dengeli düşünüldüğü için de doğal ve doğru ahlak ortaya çıkar. Bu zıt kutuplardaki sanal ve nesnel araçlarımız bizi biz yapan araçlardır.Funda AKDOĞAN

C.5 Akıl insanın elindeki en önemli sermayedir ama biz insanlar nefsimizi kendi egomuzu ön plana alarak birbirimize karşı ne kadar samimi davranıyoruz ve insanlar akıllarıyla ne kadar da cahil kalmakta biz bu kadar şeyi düşünme özelliğimiz olmasına rağmen yapmaktayız ya düşünemeseydik…ŞEYHMUS UTLİ

C.5 İnsan çok yönlü bir varlıktır. Tek tek parçalardan bir bütündür. Bu parçalar; akıl, ruh, zekâ, nefis, kişilik… v.b.dır. İnsanı oluşturan bu her bir parçanın işlevi farklı ve kendine özgüdür. İnsan ne sadece iyi ne de sadece kötüdür. Bizi meydana getiren bu parçaların bazısı iyi bazısı kötüdür. Bizde bu parçalarımızı kullanma oranımıza göre konumlanırız ve onları dengeli kullanabildiğimiz sürece ayakta kalabiliriz.Seda CEMAL

C.5 Genel olarak katılıyorum. Sadece insan hünerini cehalet olduğunu düşünüyorum. Ki Kur’an indirildiğinde ilk ayet “oku”dur. Yani bilinçli bilgilenmedir. AYTEN YILDIZ                                                                                           

C.5 Kişiliği oturmuş bir insan her hangi bir konuda karar verirken iradesi ölçüsünde aklına,ruhuna ve dayalı olarak bir tercih çıkarır. Rıdvan OKUŞ

C.5 İnsan; aklın, ruhun, zekanın, nefsin terimlerinden bir nevi oluşur. İnsanların bu terimleri oluştururken bazı şeylerden de taviz veriyor. Ruhunda yalan, zekanda öznel kavram nefsinde doğruluk terimlerinin bulunması yer verilmiş. Sevil DOĞAN

C.5 Aklın hüneri liyakatlı oluşudur.Ve ben buna katılıyorum. Akıl zekadan ve nefisten farklıdır çünkü akıl daha önce düşünür ve karara varır.Ama zeka ve nefis öyle değildir.Ruhun hüneri samimiyettir.Bence bu da doğrudur çünkü ruh insanın özüdür. İnsanı insan yapan en önemli noktalardan biridir.Ruh insanın özü olduğu için her şeyden uzaktır ve doğal olarak samimidir.Zekanın hüneri nesnel kökenli bir biçimde hızlı ve doğru kavramaktır.Bence bu da doğru bir önermedir.Çünkü zeka burada akıldan ve nefisten farklı bir işleyiş halindedir.Yani elinde bir mantık aynası vardır ve daha hızlı düşünür ve daha hızlı kararlar alır.Bu nedenle bu önerme doğru bir önermedir.Nefsin hüneri;hayvani siyaset.Aslında bir bakıma doğru çünkü nefsimiz bizleri bir yabaniliğe,hayvanlığa doğru çekmektedir.Yapmamız gereken şeyleri bizlere yaptırır.Ve bu da genellikle insana yakışmayacak davranışlardır.Nefis bazen zekayı ve aklı devre dışı bırakır.İnsanı samimiyetten uzaklaştırır.Bu da bize biraz daha doğal olmaya,hayvani olmaya yönlendirir.İnsanın hüneri cehalet,kişiliğinin hüneri tercihtir.Ben burada ilk önermeye katılmıyorum çünkü insanlığın hüneri,becerisi sadece cehalet olmamalı,akıl ve mantık olgusuna dayalı bir çok hüneri vardır.İnsan cahil olabilir ama bu zamanla eğitim sayesinde ortadan az da olsa kalkabilir.Kişiliğin hüneri ise tercihtir.Bu önerme bana göre doğrudur çünkü gerçekten kişilik bir tercih meselesidir ve tercih kişisellikten gelir. Kişi tercih ettiği seçeneklerin sonucunu yaşar. Bu da zaten kişisellikten kişisel bir seçimden öteye gitmez yani kişiliğin hüneri tercihtir önermesi doğru bir önermedir.Oktay BARAN                                                                                                                                          

 

 C.5İnsanlar doğal kavimlerine tabi olarak sorumluluk taşımazlar.İnsanın kalitesini tercihleri belirler.Hakan ALTUN

 

C.5 İnsan genel olarak karar verirken akılına, ruhuna, nefsine ve zekâsına bağlı olarak karar verir. Bu kararlar bazen liyakatli bazen de liyakatsiz olabiliyor. İnsan doğası gereği eksik yaratılmıştır. Yapabilecekleri sınırlıdır. Bu durum onun yanlış tercihler yapmasına neden olur. Ama bu demek değildir ki; insan yanlış yapmaya odaklanmış. Eksikler var. Ama insan bu eksiklerine rağmen liyakatli ve güzel bir hayat kurabilir. İbrahim AKKOYUN

 

 

C.5  İnsan nötr olarak dünyaya gelir. Doğarken akıllı ya da cahil değildir. Yaşadıkları sonucunda elde ettiği deneyim ve bilgiler sayesinde kişilik bir tercihte bulunmak zorunda kalır. Bu tercih insanı ya nefsin etkisinde bencil bir tavra sürükler ya da ruhtaki iyilikten kaynaklı olarak zekâ ve aklın becerisi ile doğaya yönelir.Ramazan ERGÜN

 

C.5 Akıl: doğru düşünüp, doğru karar vermek için, yüce Allah tarafından insana verilen en iyi ve insan için olmazsa olmazlardan olan organdır. İnsanın işletim sistemidir. Bu yüzden hüneri liyakattir.

Ruh: Bedenden ayrılınca da varlığını devam ettirebilen lâtif bir cisimdir. Tüm insani vasıfları üstünde barındırır. Bir insanın canlılığının sona ermesi demek ruhunun vücudundan ayrılması demektir. Bu yüzden insanı insan yapan emanetlerden biridir.

Zekâ: Zekâ birçok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Hızlı kavramaya yöneldiği için bazen doğru karar vermeyebilir.

Nefis: İnsanın en büyük düşmanı nefsidir. Daha sonra kötü arkadaş ve şeytan gelir. Kötü arkadaş ve şeytanda nefse tesir ederek insana zarar vermeye çalışırlar. Onun için nefsin, emarelikten temizlenmesi gerekir. Çünkü nefis, kâfirdir, daima Allah teâlâya isyan etmek ister.

İnsan; yaratılışından bugüne dek, hep liyakatsiz davranışlarda bulunmuştur. Ya bildiğinin cahili ya da öğrenmediğinin avukatıdır.

Kişilik: İnsanları birbirlerinden farklı kılan, kendisi ve çevresindekilere bakış açıları, onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir. Kişilikli insan iyiyle kötüyü, yanlışla doğruyu birbirinden ayılabilir. Adnan YILMAZ

 

 

C.5 Akıl kişiliğin tercihte bulunması kendisini bir yerlerde oturtmasıdır. Ahlaki davranışların göstergesidir. Zekâ ise insan nefsini id ve egoların alanlarıdır. Bu yüzden bu iki kelimeyi aynı keseye koymak doğru olmayacaktır. Bilge TÜRKER

 

C.5 İnsanlar akıllarıyla karşılaştıkları kavramları doğru yere oturur. Ruhuyla bu kavramlara duygu yükler, zekalarıyla kavrar, nefsi ve kişiliğiyle değerlendirmeye tabi tutarak tercih eder. Semra DAĞ

C. 5Akıl hakkı  bâtıldan, iyiyi kötüden, faydalıyı zararlıdan ayırt etmek için yaratılmıştır. Akıl bir ölçü aletidir. Akıl güzel ahlak, paylaşma, zayıflara yardım etmek gibi liyakatli işleri yapılmasını sağlayan bir sanal araçtır. Çünkü ruha dayalı liyakatli mantık aynasına sahiptir.

Ruh Allah tarafından insana üflenmiş, sadece akıllı varlıklarda bulunan, bedensel ve sanal kalple çalışan, doğa ötesi sanal kişiliğimizdir. Ruh her şeyin insandaki anlayış, ve mantık aynasıdır. Yani her şeyin özü ve ilmi ruhta vardır. Zekanın konrölünde olan nefis ruhu etkileyemez. Bu yüzden ruhun nefis gibi insanları aldatıcı, zarara sürükleyici özü yoktur. Bu yüzden samimidir.

Zeka sebep ile netice arasındaki bağlılıklar, benzeyiş ve ayrılışları anlamaktır. Zeka düşünebilme kuvvetidir. Zeka muhitimize uymamızı sağlayan, alet yapmayı sağlayan, aklın ortaya koyduklarını en hızlı ve kolay şekilde pratiğe dökmeye yarayan kuvvettir. Hulasa William Stern’in dediği gibi “zeka düşünceyi hayatın yeni şartlarına uydurmaktır”.

Hayvanlara akıl bahşedilmediği için sadece zekalarıyla iş görürler. Zeka da nefsin yönlendiricisidir.  Maalesef aklına kadir olmayan bazı insanlar da  sadece zekalarıyla hareket edip bir hayvani siyaset niteliği sergilerler. Bu durum sadece fertlerin değil, o fertlerin yaşadığı toplumları, kavimlerin de geleceklerinin seyrini değiştirebilmektedir.

İnsanoğlunun beyni, dünyaya geldiğinde işlenmemiş bir levha gibidir. Yaşadıkça, gördükçe doğru veya yanlış ve bir şeyler öğrenir. Bu süreç boyunca edindikleri bilginin cahili, bilmezi hamalı ya da âlimi olanlar çıkar. Bu da “insanın hüneri cehalettir.” Önermesini doğrular

İnsanları iradeleri ölçüsünde karar vermelerini sağlayan kişiliktir. Kişilik verdiği tercihlere göre hayvani-ateist sanal kişilik, materyalist-ateist nesnel kişilik gibi isimler alır.Gülşen ÇELEBİOĞLU

 

C.5İnsan akıl, ruh, zeka, nefsin bütünüyle iş görür. Bunları kendine göre yönlendirmekte özgürdür. AYŞE ÇATAK

 

C.5 İnsan iradesi kendi elinde olan kendi hayatını kendi yöneten ve bu konuda özgür bırakılan yeryüzünde ki yegâne varlıktır. Ancak insanı yaratan varlık onlara kendinden bir parçayı yani ruhu vermiştir. Doğru karar verebilmesi için aklı ve burada ki bilgiyi doğru yönetebilmesi için zekâyı vermiştir. İşte aklını doğru kullanamayan ya da hiç kullanmayan insanlar cehalet kavramının yaratıcısı olmuşlardır. Velat SAYUR

 

C. 5  Normal insanların çoğu doğuştan; nefsi zekası itibariyle hayvanidir. Ruhu aklı itibariyle meleğidir. Sanki insan nefsi itibarıyla primat, ruhu ve aklı itibariyle melek gibidir. İnancımıza göre ruh insana anne karnındayken üflenir. Beden ruhun bu dünyadaki vasıtası gibidir. Tam teşekküllü en ince ayrıntısına kadar irdelenmiş kusursun bir araç ve tamamen ruhun kontrolünde. İnsan akıllanabilir, zekasını geliştirebilir, cehaletini köreltebilir, sadece kendisine sunulan nimetlerin farkında olarak yaşayabilsin.
Zeynel PEKEDİS

 

 

C.5 İnsanlar doğal kavimlerine tabi olarak sorumluluk taşımazlar. Tercihlerinin toplamının kıblesine dayalı sorumluluk taşırlar ve kavimlerini belirlerler. İnsanların kalitesini olanaklar, fıtratı ve iradesi dahilindeki tercihleri belirler. Şahabettin BALCI

C.5 İnsan aklı her zaman belli kriterleri ölçüt alıp kişinin ve toplumun faydasını gözetir. Bu yüzden aklın hüneri liyakattır. İnsan ruhu ise her zaman iyilik eğilimindedir, samimiyeti ölçüt alır. Zeka ise ‘nokta vuruşu’ tabirini içerir. Yani her zaman doğruyu kavramaktadır. Nefis ise arzu ve isteklerin her şeye rağmen tahmin edilmesi taraftarıdır. Bu yüzden hayvanidir. İnsan hüneri cehaleti içerir ama bunda genelleme yapmak yanlıştır. Kirliliğin hüneri, erdem olanı seçmektir.Medeni BAYAR

C .5 Akıl doğruyu, ruh samimiyeti, zeka hızlı ve doğru kavramayı, nefis kötülüğü ister. İnsan cüzi iradesiyle bunları harmanlar; kişiliğinin, karakterinin ve inancının özelliklerine göre bir tercih yapar. Kevser SÖYLER

C.5 Kuşağımızın en büyük devrimi, insanların zihinlerinin içini değiştirerek hayatlarını değiştirebileceklerinin keşfedilmesidir.Hicret OKAN    

C.5 İnsan denince akla çok yönlü bir varlık gelir. İnsan, aklıyla, ruhuyla, zekasıyla, nefsiyle, hünerleriyle insandır. Dolayısıyla bir bütündür. Bunları birbirinden ayrı kılmak mümkün değildir. Bütün bu vasıflar kendi içlerinde belli görevleri vardır. İnsan bu görevleri tanımakla ve yerine getirmekle mükelleftir. Süheyla BÜRÇÜN

C.5 Bir insanda bu kavramlar dengeli bir şekilde bulunmalı. Bir karar verirken aklına, ruhuna, nefsine, zekâsına…vb. araçlar kullanılır. Sadece birine yönelen kişi bence kaybetmeye mahkûmdur. Ayşe ARSLAN     

C.5 Allah CC ‘HU’ her insana akıl, zeka, nefis vermiştir. İnsanlar da bu özelliklerle doğayı kavramaya çalışırlar. Kişiliğin oturtulması için aklını kullanılması gerekir. Ama aklını da doğru kullanması gerekir. Şayet nefsin arzularını yerine getirmeye çalışırsa yanlış düşüncelere sahip olur ve sürekli yanlış yapmaya çalışır. Soruda yazmış olduğunuz söze katılıyorum.Zülfü ERYATAN                               

C.5 Akıl: doğru düşünüp, doğru karar vermek için, yüce Allah tarafından insana verilen en iyi ve insan için olmazsa olmazlardan olan organdır. İnsanın işletim sistemidir. Bu yüzden hüneri liyakattir.       Ruh: Emir âleminden olup, beden ülkesini idare etmesi için kendisine müstakil bir varlık verilen bir kanundur. Bedenden ayrılınca da varlığını devam ettirebilen lâtif bir cisimdir. Tüm insani vasıfları üstünde barındırır. Bir insanın canlılığının sona ermesi demek ruhunun vücudundan ayrılması demektir. Bu yüzden insanı insan yapan emanetlerden biridir. Ruh, sonradan yaratılmıştır, ama ebedidir.Zekâ:  Kavramlar ve algılar yardımıyla soyut ya da somut nesneler arasındaki ilişkiyi kavrayabilme, soyut düşünme, muhakeme etme ve bu zihinsel işlevleri uyumlu şekilde bir amaca yönelik olarak kullanabilme yetenekleri zekâ olarak adlandırılmaktadır. Zekâ birçok zihinsel yeteneğin değişik durum ve koşullarda kullanılmasını içerir. Hızlı kavramaya yöneldiği için bazen doğru karar vermeyebilir.Nefis: İnsanın en büyük düşmanı nefsidir. Daha sonra kötü arkadaş ve şeytan gelir. Kötü arkadaş ve şeytanda nefse tesir ederek insana zarar vermeye çalışırlar. Onun için nefsin, emarelikten temizlenmesi gerekir. Çünkü nefis, kâfirdir, daima Allaha telâya isyan etmek ister. İnsan; yaratılışından bugüne dek, hep liyakatsiz davranışlarda bulunmuştur. Ya bildiğinin cahili ya da öğrenmediğinin avukatıdır.Kişilik: İnsanları birbirlerinden farklı kılan, kendisi ve çevresindekilere bakış açıları, onlarla kurabildiği ilişki düzeyleri ve tepkilerini kapsayan çeşitli ortamlarda kendini gösteren bedensel, düşünsel ve ruhsal özelliklerdir. Kişilikli insan iyiyle kötüyü, yanlışla doğruyu birbirinden ayırabilir. Mehmet Nuri EŞİN

C.5 inanı insan yapan zaten bunlardır(akıl, ruh,zeka,nefs)bunları kullanmak insanın elinde;ama bu hünerleri doğru kullanmak gerekir. Bu hünerler her insana farklı verilmiştir. Kimisinde zeka, kimisinde duygusal, kimisine de akıl daha fazla… insanlar bunları yanlış kullanırsa aciz duruma düşeceği gibi doğru kullanması durumunda ise toplumda saygın bir birey olur ŞÜKRÜ NAS

 

C.5 Akıl mantıklı olmadır, ruh yaratıcı tarafından verilen samimiyeti insanlara göstermektir,  zeka görünenlerle ilgilidir, insan nefsi hayvanidir, hayvani istekleri vardır. Bütün insanlar cahil doğar, insanların kişiliği insanların tercihleridir.Idban KUDAY

 

C.5: İnsan bir düzen içinde yaratılmıştır. Şahsiyet olacak kendisinde bulunan varlıkların hepsi düzenin birer parçalarıdır. Bunlardan aklın fonksiyonu belli olgular arasında düzeni sağlamaktır, ruh ise insanın aslıdır, insanlar arasındaki ilişkiyi samimi bir şekilde yaparlar. İnsan zekâsı olayları en kısa zamanda ve net bir şekilde açıklığa kavuşturur, nefis ise insanı hayvanlıktan kurtarır veya daha aşağı düşürür.

       Kendini bilmiş bir kimse herhangi bir konuda karar verirken konuyu aklına, zekâsına, nefsine uydurduğu zaman kararını veren kimsedir.( Mehmet GENÇ).

C.5 Katılıyorum. Yasin Murat KAHRAMAN

 

C.4 Haliyle demokrasiyi oluşturan insan olduğu için demokrasiyi ayırmaya gerek yoktur.İnsanın eğitimle bilinçlendirilmesiyle sorunların ortadan kalkacağı muhakkaktır. Yusuf AKIL

 

C.5 Gelişmiş karakter bir konuda karar verirken iradesi ölçüsünde  akıl ruh zeka nefis nesnel ve sanal gereçlere göre bit seçim yapar. Yani insanlar topluma göre şekil alır. İnsanın kalitesi fıtrat ve iradesine göre tercihler yapar. ŞAHİN KARAN

 

C.5  Uygun davranışlar bir konuda karar verirken iradesi ölçüsünde  akıl ruh zeka nefis nesnel ve sanal gereçlere göre bit seçim yapar.Daha doğrusu insanlar topluma göre şekil alır. İnsanın kalitesi fıtrat ve iradesine göre tercihler yapar.İbrahim KILIÇ

 

C.5 Gelişmiş bir insan kişiliği herhangi bir şey konusunda karar verirken iradesi ölçüsünde, aklına, ruhuna, nefsine, zekasına. v.b. nesnel ve sanal araçlarına dayalı olarak ortaya bir tercih çıkarır. Leyla ALTUN

 

C.4.Bugün yeryüzünde binlerce çeşit insan ve bir yönetim şekli vardır. Türkiye de yeryüzünde ki doğal devletlerden biridir. Ancak iktidarı elinde bulunduran güç odakları bu gerçekleri göz ardı ederek tek dil tek millet sloganları atmaktadır. Milleti meydana getiren en önemli unsurun dil olduğu gerçeği göz ardı edilmektedir. Ülke yapısını oluşturan milletler, kültürler, diller, ırklar yani milleti oluşturan tüm olgular yok sayılmakta insan eliyle yeni bir devlet yeni bir millet yaratılmak istenmektedir. Velat SAYUR.                                                                                                                                             

 

C.5 Verilen terimlerle ilgili açıklamalardan haklı bulduğum sadece ruhun hüneri samimiyettir. Verilen diğer öğelerden ise aklın hüneri yanlışları doğru yapmak ve doğruyu kavramaktır. Zekanın hüneri hızlı düşünüp kişiliğe uygun şeyleri yapmaktır. insanın hüneri düzeni oturtmaktır.

Nazif TEPE

C.5. Akıllı insan işini layıkıyla yapar.

İnsan cansız varlıklardan ayıran ruhudur. Bu ruh insana bir samimiyet katar.

Zeki diye hızlı ve doğru anlayana deriz.

İnsan kendini eğitimle cehaletten kurtarabilir.

Kişiliği oturan insan kendi kararlarını verir, tercihlerini yapar.  Leyla TOPÇU

 

C.5 İnsan denen meçhul bir varlığı anlamaya çalışmak insanın kendi görevidir. Yani, kainatta insanı insandan daha iyi anlayabilecek bir başka varlık yoktur. İnsanı; ruh, zeka, nefis, akıl, kişilik, ve insan yönüyle ele alırsak, bu özelliklerin kişinin hayatında bazen baskın bazen de çekinik olarak tercihlerine yön verdiğini görürüz. Yani insan bu yönlerini tatmin etmeye meyilli olarak yaratılmıştır. Tatmin etmek için de bunları kullanması gerekir. Ali Osman ERAN.

 

C.5 Aklın hüneri liyakattir.Liyakatli davranmak bir olgunluktur.Ruhun hüneri samimiyettir.Nefsin hüneri hayvani siyasettir.İnsanın hüneri cehalettir.Kişilik olgunlaşana kadar cahildir.İnsan geliştikçe olgunlaşır.Her şey eğitimle olur.İyi bir eğitim almayan insan cahil kalır. M. Nuri KORKMAZ

 

C.5Aklı zekâdan ve nefisten ayıran en önemli özelliği ruha dayalı olarak liyakatli mantık aynasına sahip oluşudur. Nefsimizin hüneri doğal, yabani, gayri insani veya vahşi oluşudur. Kişilik olgun bir insanın iradesi ölçüsünde kendi tercihlerini belirleyen sorumluluk duygusudur. . İbrahim AYDIN

C.5.A Genel anlamda kavramlara yakıştırılan açıklamaları doğru buluyorum. Fakat; insanın hüneri cehalet olamaz. Cehalet nefsin hüneri olabilir. Çünkü; insan fıtratı gereği cahilliğe yatkın değildir, aksine, merak eden araştıran ve öğrenen bir varlıktır. Salih Sosyal

 

C.5  Aklın hüneri liyakattir. Ruhun hüneri samimiyettir. Nefsin hüneri hayvani siyasettir. İnsanın hüneri cehalettir. Kişilik olgunlaşana kadar cahildir. İnsan geliştikçe olgunlaşır. Her şey eğitimle olur. İyi bir eğitim almayan insan cahil kalır. Barış ÖZTÜRK