10. -Gerçek kavramı ebediyet, kalıcılık ve kesinlik kavramı ile örtüşür.

-Adem AS, Kainat ve her varlık genel olarak doğa ötesi madde öncesinden bu güne doğru yaratılmışlardır.

-Orijin itibarıyla tüm varlıkların gerçek kökeni kainat öncesi enerji hallerinden orijinlendiği kesindir.

-Her şey kainat öncesinden günümüze inkişaf ettiği bir gerçektir.

-Maddenin ve bilimin madde öncesi kökenli oluşu bir gerçektir.

-O zaman insan düşünce, yönetim ve eğitim sistemleri madde öncesine dayalı yada kökenli gerçekler üzerinden günümüze doğru gerçekçi inşa ederek geleceğe yönelmesi son derce önemidir.

-Zaten var olan nesnel kainat üzerine bilincimizi inşa etmemiz geçici ve ölümlü bilim üzerine inşa edilen düşünce sistemi doğa ötesi madde öncesine ve orijinimizdeki gerçeklere doğru empati duymamıza önemli bir engel ve insani düşüncenin fıtratına terstir.

-Tam tersi orijinden günümüze düşünce sistemimizi inşa etmek daha gerçekçi ve geleceğe yönelmesi verimlidir. Önermelerinin bu asır ki eğitim, yönetim ve insan düşünce sistemlerini inşa edilişinin bilimsel yetersizlikleri açısından eleştiriniz.


C.10
.Bu asır ki eğitimde amaç yanlış madde ağırlıklı eğitim ve bilgi veriliyor oysa hayata hazırlasalar                              peygamber ahlakı kazandırılsa temiz maddeden uzak toplumlar kavimler oluşur. Müge TEKİN

 

C.10. Doğru uygulamalardan yoksun olduğu için ve insanların ihtiyaçlarını önemsemeden dümdüz bir düşünce sistemi oluşmuştur. Yani gerçeklikten oldukça uzaktır. Büşra AKAN

 

C10.A.Gerçek kavramı ile örtüşür.

       B.Hayır Adem as. Doğa ötesi madde öncesinden değil sonrasında yaratılmıştır

       C. Evet doğrudur.

       D.Hayır kainat öncesinden değil kainat sonrasından inkişaf ettiği kesindir

       E.Hayır madde atomun keşfinden sonraki kökenine dayanır.

       F.Evet doğrudur.

       G.Evet doğrudur.      Emrullah AKTAN


C.10
Günümüz biliminin gerçeğe yaklaşmasının önündeki en büyük, bilimi savunanların bilimi mutlak hakikat olarak kabul etmeleridir. Bilim maddenin görünen yüzündeki aldatıcı gerçekliğe kanarak maddenin görünmeyen yüzündeki hakikatten uzaklaşıyor. Mesut ÖZKOL

 

C10. Şu andaki pozitif ilimlerin hemen hepsi, sanki yeryüzündeki her şey kendiliğinden olup gelişip, kendiliğinden yok olduğunu düşündüğünden dolayı insanın ruhuna manevi ihtiyaçlarına cevap vermemektedir. Hal böyle olunca insanlar arasındaki sosyal ilişkilerde kıran kırana bir mücadele  güçlünün güçsüzü yendiği acımasız bir hayat tarzı ortaya çıkmaktadır. Oysaki her şeyin ondan gelip ona döneceği bilincinde yaşansa insanlar arası ilişkiler ve insanın kendisiyle ilişkisi ve kainata bakış açısı giderek daha da olgunlaşıp tekamül etme yolunda hızla ve emin adımlarla ilerler. Havva SEVENCAN

 

C10. Tüm varlıkların madde öncesi enerji hallerinde kaynaklandığı kesindir. Bu gerçeklik varlıkların rast gele tesadüflerden meydana gelmediğini belli bir amacının olduğunu bize gösterir. Bu amaç ekseninde varlıkların Allah’ı tanıması ve varlıklarını bu gerçeklik üzerinde kurmaları gayet anlamlıdır. Bilim ölümlüdür. Ölümlü bir gerçeklik üzerine inşa edilen düşünce sistemi hayvani ve nesnel tabanlıdır. Ahlak sisteminden yoksundur. Yönetim, eğitim ve insan düşüncesinin nesnel tabanlı ölümlü olan bir gerçekliğin üzerine kurması insanın fıtratına terstir. İnsan madde öncesi enerji hali orijinli olduğunu bilerek bu çerçevede güzel ahlak işletim sistemine sahip olarak geleceğe yönelmelidir. Ömer ERDEMİR

 

C.10 Gerçek kavramından hareketle bilimin varlığını anlaması ve de anlatması büyük bir yetersizlikle karşı karşıyadır. Çünkü bilim kalıcı olan değil, değişkenlik üzerine hareket eder. Bu asırdaki eğitim, öğretim ve yönetim insan düşünce sistemlerini geçici ve yanlışlaşabilir olan bilim üzerinden inşa edildiğinde gerçek ve gelecek büyük bir problemler içindedir. Abdulbaki CAN  

C-10.  Mutlak suretle insan oğlu kainat öncesinden orjinlendiğidir. Burada bir yaratanın gücü ve kudreti vardır, yoksa hiçbir şey tesadüfen oluşmaz veya oluşsa bile bu kadar mükemmel oluşmazdı. Fevzi  KAYA


C10.
Kâinatta bulunan canlı veya cansız her maddenin orijini kâinat öncesinden günümüze doğru gelmiştir. Eğer bilim kâinat öncesini kabul etmezse bir yerden sonra tıkanmalara sebebiyet verir. Eğer bilim doğadaki her şeyin kâinat öncesi bir ürünün veya orijini olduğunu kabul ederse ve kendini buna göre doğru konumlandırırsa bilim insanları kendilerini peygamber ahlaki işletim sistemiyle donatılırsa liyakatli insanlar gerçek bir eğitim ve yönetim gerçekleşir. Mehmet PARLAK

 

C.10-Şu an pozitif bilimler de her şey kendiliğinden oluyor veya yok oluyor. İnsanlar arasında da kıyasıya bir mücadele sergilenmekte. Halbuki her şeyin onunla var olduğu O olmadığı zaman hiçbir şeyin bir anlamının olmadığı anlaşılsa her şey daha anlaşılır olacağı aşikardır.  Fatma ŞANVER

                                                                                                           

 C.10.Mademki dünyada var olan bütün sistem, olgu, varlık ve düşünceler kâinat öncesi orijinlidir o zaman eğitim sistemlerimizi de buna göre oluşturmalıyız. Suat MENTEŞE

C10.Tabi kainatın yaratılışından günümüze kadar çok güzel düşünce sistemleri var olmuştur.Fakat bunlar zamanla körelmişlerdir.Günümüze baktığımız zaman bu düşünce sistemleri batının emperyalist,faşist ve şovenist guruplarına hizmet etmektedir.Ülkemizde dahi maddi ve manevi güçleri ellerinde bulunduranlarda onlara hizmet etmektedir.Bu zararlı düşünce sistemini desteklemektedir.Fakat içimizde dünya görüşü açısından daha hayırlı olan bilim adamları desteklenmiyor.Buda dünya açısından bir kayıptır.Ahmet KORKMAZ

 

C.10: Allah kainatı  yarattığından bugüne dek varlıklarda var olmuştur.O zamandan beri bilim vardır ve ALLAH yaratılışı bilimin esaslarına göre yaratmıştır.Kainatın düzeni bellidir.Ve ALLAH bu bilimi kendisi nin var olduğunu ,seçilmiş insanlar aracılığıyla bildirdi.Bizim bunları bilmemizi istedi ve yoldan sapma- mızı istemedi.Öyleyse biz insanlarda bu bilime dayanarak peygamberleri örnek alarak ve işaret ettiği biçimde yaşamalıyız.Eğitim ve öğretimimizi bu şekilde biçimlendirmeliyiz.Bunun dışında  insanlar baş- ka  alanlara yönelmiştir.Kainatın yaratılışını başka şekilde yorumlayıp sistemlerini belirlemişlerdir. İn- sanları bu şekilde yönlendirmişlerdir.Dinin dışında başka tercihler kullanmışlardır.Eğitim ,öğretimlerini bu şekilde seçmişlerdir Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

C.10. Bu asırda da herkesin eğitim ve öğretimi doğru bilmesi gerekir var olan hayat enerjisinin geçmişten geldiğini ve maddenin ve bilimin madde öncesi kökenli olduğunu eğitim sistemimize yansıtmak gerekir. Yok, eğer yansıtamasak hep kısır bir döngünün içerisinde dolaşıp dururuz. Metin BOR

 

C10. Şimdiki eğitim ve yönetim sistemlerimizi madde öncesine inşa edersek sorunların yaşanmamasını sağlayabiliriz. Eğitim ve yönetim sistemimizi İslam dini içerisinde, onun gerektirdiği ahlaki değerler içinde konumlandırmak gerekir. Tahir BALZAR

 

C 10) Günümüz toplumun eğitim ve yönetimleri gerçekleri örtbas yöntemliyle kapatmış ve nesnel kaynaklı eğitilmede bunu eğitmekte ve geliştirmektedir, bundan dolayı hep bir yerlerde çatlaklar ve uyumsuzluklar meydana çıkmaktadır ve gerçekliğinin ortaya çıkmasından aciz millet ve toplum yöneticileri meydana getirmekte zaten bu toplum ve milletler yıkılmaya mahkûm oluyorlardır. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.10.Yaşadığımız zaman içerisinde insanın her şeyi nesnel olaylar üzerine inşa etmiş ve hala inşa devam etmektedir. Tüm yapılanlar temelde inanç bakımından farklı olduğumuz toplumlarda kabul görmekte ve böyle devam edeceği de tahmin edilmektedir. Bu toplumlar bir yaratıcının varlığını bilmekte ancak  insanların dünyada  her şeyi yaratabilme yeniden oluşturabilme çabalarının her geçen gün yapılan bilimsel çalışmalar la  bir gün olabileceği inanmakta ve bunun yanılgısına düşmüşlerdir. Ama hepimizde biliyoruz ki kainat sürekli değişmekte büyümekte bunların değişmesi insanın gücü dahilinde olmayan Allah(c.c)nun emrinde gerçekleşmektedir. Ali İhsan AYDINOĞLU