14.

-Statik ilimde zerre nurda yaratılan kainat; varlıkların özgün çekimleri ve kütlesel kainat çekimi ile nesnel ve bilimsel olan ölümlü kainat sihrinin(ebedi olmayan) bedenini ayakta tutar.

-Ebedi hıza tedrici yaklaştırılarak hızlandırılan kainat (göğü hala genişletmekteyiz/ayet var); gittikçe artan hızla büyük kıyamete ebedi hıza ulaşıp nesnel mekan ve zamanı eriterek mi büyük kıyamet kopacak yoksa belli bir hızdan sonra aniden veya tedrici hızı düşerek Allah CC.HUN diriltildiği veya yarattığı konum ve boyuta çökerek mi büyük kıyamet kopacak?

-Sanki kainatın bir nefeslik canı var (göğü genişletmekteyiz/ayet) genişletme gücü durduktan sonra sonsuz güçte kurulmuş tüm kainatın yücelmiş ve yükselmiş potansiyel enerjisi var gücü ile ilk yaratıldığı ilim boyutuna ve haline yıkılarak( büyük kıyamet) zerresine sıkışıp inmeye başlar ve büyük kıyamet son bulur.

-Ola ki kainatın geçmişinde defalarca tek ve büyük nefes alış verişi olmuş ölmüş ve sonra tekrar yaratılmış olabilir.

-Önermeyi eksik gördüyseniz doğru kıyamet kopuşunu gerekçeli siz yazınız?

 

C.14.Aniden ve tedrici hız düşerek kopacak. Müge TEKİN

 

C14.Jeolojik devirlerden geçmişten günümüze doğru birçok tür yok olmuş ve bununla beraber yeni türler ortaya çıkmıştır. Buna bağlı olarak evet kâinat geçmişten bu güne birçok defa tek veya büyük nefes alış verişi sayesinde bozulmalara neden olmuş ve tekrar kendini yeniden tamamlamıştır. Ama bunlara bakarak kâinat bu jeolojik parçalanmalar oluşurken kıyamet gerçekleşmemiştir. Bana göre yer yuvarlağı ve doğal döngü biraz sarsmış ve kendini tekrar toparlamıştır. Bunun için kıyamet kopuşu insanların bulunduğu kâinatta kıyamet alametlerin yavaş yavaş ortaya çıkması (örğ: eçüş meçüş lerin sayılarının artması) ve kıyametin ne zaman hangi tarihte olacağı belli olmamakla beraber her an her zaman olabilir. Mehmet PARLAK


C14.
Kâinatın büyümesi Allah’ın ilminde vardır ve ayetle bildirilmiştir. Bilimsel gelişmeler bunu doğrular nitelikte. Kâinatın büyümesi sınırlarını aşınca tekrar zerreciğe dönüşmesi olasıdır ve kıyametin bu şekilde oluşması mümkündür. Ömer ERDEMİR


C.14
Dünyanın bir balon olduğunu düşünürsek bu balonun biz insanlar tarafından kötü amellerce şişirip büyütürsek öyle bir noktaya gelir ve belli bir noktadan sonra patlar.(kıyamet kopması) Abdülkerim PINAR

                                                                                                                                                                                                                    

C-14. Dünya gittikçe genişlemektedir. Genişletme gücü durduktan sonra kâinatta yücelmiş ve yükselmiş potansiyel enerjisi var gücü ile ilk boyutuna inmeye başlar ve büyük kıyamet son bulur. Fevzi  KAYA

 

 

C.14 Kâinat gittikçe artan hızla büyük kıyamete ulaşıp nesnel mekan ve zamanı eriterek büyük kıyamet kopacaktır. Kıyamet kopuşunun alametleri yeryüzünde sapkınlıkların son aşamaya geldiğinin göstergesidir. Abdulbaki CAN

C.14. Kıyamet koptuğunda evren büyüyecek ama sona erdiğinde ise evren küçük zerreye ulaşacaktır. Büşra AKAN

 

C.14-Öncelikle Allah(c.c) için her şey bir ol deme kolaylığındadır. İslam dinine göre kıyamet İsrafil (as) sura üflemesiyle olacaktır. Fakat neticede biz sebepler dünyasında yaşıyoruz, dolayısıyla da kıyamette sebeplerle olacaktır. Uzaydaki kara deliklerin sürekli büyümesi bunun ispatıdır Fatma ŞANVER

                                                                                                             

 

C.14 Kâinat kendi içine doğru, belirlenmiş bir hız ile çöküverecektir. Aslında bir olanını kendi dışına dağılan izafi görünümünün tekrar bir noktada yoğunlaşması halidir. Mesut ÖZKOL

 

C.14. Bilgilerimize göre kâinat üfürülen bir balon gibi genişlemektedir ve çapı büyümektedir. Bu balon belli bir süre sonra patlayabilir. Sonuçta her şeyin bir hacmi vardır. Bu hacminin dışına çıkan bir nesne patlayabilir.  Kuran da kıyamet zamanında dünyanın düzleşeceği ve bir iplik halini alacağı anlatıyor. Bu iplik haline gelen dünya kara deliklerde yok olabilir. Suat MENTEŞE

 

C14. “Eğer doğru söylüyorsanız, bu tehdit ne zaman gelecek?, diyorlar. De ki: O bilgi yalnızca Allah’a mahsustur. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.” (Mülk Suresi, 67/25-26)  Havva SEVENCAN


C14.
Dünyanın artık insanları barındıramayacağı, kötülüğün iyiliğe ağır bastığı durumlarda kıyametin geleceğini ile ilk yaratıldığı boyutuna inmeye başlayacaktır. Tahir BALZAR

C14.doğru kıyamet kopuşu,İsrafil adlı bir meleğin sür denilen bir borazana üflemesi ile doğudan batıya doğru hızlı bir şekilde dağların,taşların,platoların…vb tamamının yerle bir olması ve dünyanın tamamen dümdüz bir şekil alması tüm varlıkların (canlılar+cansızlar) yok olmasına kıyamet kopması denilmektedir.  Emrullah AKTAN

 

    C14.Bu önerme gerçek olabilir. Bana göre insanoğlunun gelişim tablosuna bakarsak zarar oranı gittikçe artmaktadır. Bu zararları artık kainat kaldıramaz hale gelir ve ALLAH‘IN hakkı yeryüzüne iner.Ahmet KORKMAZ

 

C.14:

 Kur’an-ı Kerim’de kıyamet suresi

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla Güneş, köreltildiği zaman,
Yıldızlar, bulanıklaşıp-döküldüğü zaman,
Gök, sıyrılıp-yüzüldüğü zaman
Cehennem ateşi çılgınca kızıştırıldığı zaman,
Cennet de yakınlaştırıldığı zaman, (Artık her) Nefis, neyi hazırladığını bilip-öğrenmiştir

Artık hayır; yemin ederim (gündüz) sinip (gece) dönen (gezegen) lere,
Bir akış içinde yerini alanlara; 
Kararmaya ilk başladığı zaman, geceye and olsun, 

Ve nefes almaya başladığı zaman, sabaha;
Şüphesiz o (Kur'an), üstün onur sahibi bir elçinin gerçekten (Allah'tan getirdiği) sözüdür;
(Bu elçi,) Bir güç sahibidir, arşın sahibi Katında şereflidir.
Ona itaat edilir, sonra güvenilirdir.
Sizin sahibiniz bir deli değildir.
Andolsun o (peygamber), onu apaçık bir ufukta görmüştür.
O, gayb (haberlerin)e karşı (söylediklerinden dolayı) suçlanamaz (ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz.)
O (Kur'an) da kovulmuş şeytanın sözü değildir.
Şu halde, siz nereye kaçıp-gidiyorsunuz?
O (Kur'an), alemler için yalnızca bir zikirdir;
Sizden dosdoğru bir yön (istikamet) tutturmak dileyenler için.
Alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz Ahmet CİHAT ÖNDEK

                                                                                                                              

                                                                                                                        

C.14) Allah CC hun dirilttiği veya yaratığı konum ve boyutta çökerek büyük kıyamet kopacaktır. Geçmişten günümüze kıyamet değildi bir beyin göçü yaşandığını kanaatindeyim zira piramitleri düşünelim yapılışı hala bir sır gibi oysa o dönemde teknolojinin ne kadar az geliştiğini biliyoruz toplumlar veya kavimler belirli bir boyuta erişmişlerdir fakat helak olmuşlardır. Metin BOR

 

C.14.Büyük kıyametin kopması  tabii ki Allah(c.c)nun bilgisi dahilinde geçekleşecektir.Ancak kıyametin nasıl kopacağı konusunda her boyutta ve konumda büyük bir çöküşün olacağı Kuran’da apaçık ayetlerle anlatılmaktadır.Kainat devamlı bir büyüme ve hızlanma eğilimde olduğu için zaman kavramı yok olacak kıyamet farklı bir boyutta gerçekleşecektir. Ali İhsan AYDINOĞLU

 

C 14)  kıyamet ki; her soluk alışverişinde genişleyen evren için sonun biraz daha yaklaşması olarak görülebilir nitekim kıyamet bu soluk alışverişin enerjisinin toplamının getirdiği yüksek miktardaki enerji kıyameti getirir nefes alış verişi neticesinde ölmüş ve tekrar yaratılmış olabilir mi sorusuna da; Allah her şeye gücü yetendir. Abdurrahim DOLAŞMAZ