29.Aşağıdaki okuma parçasındaki liyakatsizlikleri, ihaneti, sadakati, nankörlüğü dikkate alarak en az 5 cümle ile eleştiriniz.

1-Ülke bütçesi her yıl hazırlanırken; fakirler, işsizler, düşkünler, doğal-yapay-diğer afetler ve acil yardımlar için ne kadar nakit gerekli ise ortaya konur ve bütçenin kıblesi öncelikle bu eksen etrafında belirlenir. Çözüm için ülkedeki her fert ve kurumun maddi ve manevi gücü oranında kanunla serçe parmağı taşın altına konur ve para tedarik edilir.

2- Cet veya evrimsel kardeşlik din kardeşliği önüne geçilmesi gereği peygamber eğitim sistemi ile gerekçeli ve yaşanmış örnekleri ile eğitimde her eğitim yılı başında verilir.

İpucu;cet-evrimsel kardeşliği öncelikli ve peygamber (din) kardeşliği sonralıklı düşünmek insanın inancında hayvanlar mesabesine indirir hayvani veya hayvanlar gibi inanmaya götürür. Yani insanın inancıyla hayvanlaştırır. Peygamber kardeşliği öncelikli ve evrim-cet kardeşliği sonralıklı düşünmek insanı peygamberce inanç sistemine götürür.Cet-evrim kardeşliği öncelikli peygamber kardeşliği sonralıklı düşünmek insanı kişilik olarak hayvanlaştırır, Ruhunu kainat hapishanesine kapatır-aklını kitler ve atasallığı-doğayı ilahlaştırır neticede liyakatsiz farkındalıkla insanlığı atasal kuşaklardan, ceddini dinden palazlandırarak maymunlara, itlere, hayvanlara ve doğaya hapishanesine götürür ve kitler.

- Sadece peygamber kardeşliği öncelikli ve cet-evrim kardeşliği sonralıklı düşünmek insanları kişilikleriyle Adem AS, Ruhunu aklıyla çalıştırarak ile Allah CC’YE ve Nefsiyle hayvanlar alemine doğru düşündürerek farkındalıklarını liyakatlileştirir.

Unutmamız gerekir ki gayrimüslimler ve diğer insanlara kendimizi hayırlı ve doğru peygamberce yani peygamberce güzel ahlakı örnek yaşantıyla konumlandırmamız dinen farzdır.

Unutmamız gerekir ki;tarih boyunca Müslüman’ım diyenlerin hükümranlığında yaşayan gayrimüslimler ve diğer insanların paraları ve vergileri veya mallarıyla camiler, ibadet haneler ..vb İslami hizmet imarlar, hizmet inşa edilmiştir. Onlarda bu yönden İslam’a hissedardırlar.

Hatta, iknaa ile, cebren veya hile ile onların çocuklarını ellerinde aldık asker eyledik. Onlara tarihteki liyakatsiz veya cahilce icabetlerimizden dolayı borçluyuz ve vebal altındayız.

Hiç olmazsa bu hakları karşılığında Allah CC’NİN onlara icabetini dilememiz farzdır.

Cehalet, bilgisizlik, görgüsüzlük sonucu mahiyetimizdeki hemen tüm azınlıkların, dinini, dilini, kültürünü…vb kendimizin kilerine ne kadar tarla etmişsek yada ceddimizi İslamiyet’le palazlandırmışsak bu haklarını liyakatli iade etmekte en az o kadar şerefli ve güzel bir sorumluluktur.

3- Eğitimle Peygamber bilinç-düşünce işletim sistemini ve öğretimle de doğa-doğal bilinç-düşünce işletim sistemini bir arada etkileşimli olarak eğitim-öğretim sisteminde verilmesi gerekir.

 

C29. 1-Ülkemizde bir fakir namuslu yaşayamıyor önermesini dikkate alarak bütçemizin kıblesini fakirlerin namuslu bir yaşam sürmesi için düzenlememiz ve oluşturmamız gerekiyor. Her ferdin bu bütçenin oluşturmasında az da olsa bir katkısının olması gerekmektedir.

          2-Cet veya evrimsel kardeşlik din kardeşliğinin önüne geçerse insan ve insan düzeni hayvanileşir. İnsanlar nefislerine göre yaşar ve doğayı da nefislerine göre şekillendirirler. Bu yüzden ırkçılık, Siyonizm gibi kara delikler oluşur. Fert, toplum, kavimler öncelikli peygamber kardeşliğini yaşaması buda fert ve toplumları peygamber inanç sistemine götürecektir. Sonralıklı cet ve evrim kardeşliğini yaşayabilirler.

           3-Eğitimde peygamber ahlak işletim sistemi öncelikle verilmesi gerekir. Çünkü peygamber ahlak işletim sisteminde doğa – doğal bilinç işletim sistemi doğru konumlandırılması gerekiyor. Ömer ERDEMİR


C.29.
Ülke bütçesi her yıl düzenlenince fakirler, işsizler, düşkünler düşünülüyor fakat durum hiç değişmiyor fakir yine fakir, işsiz yine işsiz, düşkün yine düşkün kalıyor bu haksızlıktır ve liyakatsizliktir. Gayrimüslimlerden alınan paralarla cami, ibadet haneleri yaparak onların buna katkısının olduğunu unutmayarak nankörlük etmemeliyiz. Peygamber kardeşliğini ön planda tutmalıyız cet kardeşliğinin bize her zaman daha yakın olduğu görüşündense aynı doğrultuda düşünen ve daha iyi bir insan olan ama akraba olmayan biri bizim için daha iyi olabilir buna da ihanet etmeyelim. Büşra AKAN

 

C29.1.Ülke ekonomisinin her yıl fakirleri, düşkünleri, işşizleri, doğal ve yapay diğer afetler için ayrılan bütçe ayarlanır. Yalnız ülke başındakiler yani ülkeyi yönetenler ülke için ayrılan bu paraları gerekli yerlere gönderilirse ve gerekli şekilde kullanılırsa fakir, işiz, düşkünler, doğal ve yapay afetlere çok rahat yeter. Ama yalnız ülkeyi yöneten kişiler her gelen bir vurgun vurursa herkes hep bana hep bana derse bu ülkedeki işsizler, fakirler, düşkünle, doğal ve yapay afetler için ayrılan para bu gibi yerlere kalmayıp her zaman bir sorun olarak ortada kalır.

 

2.Ülkede cet kardeşliği ve evrensel kardeşlik bazında verilen eğitimde yetişen çocuklar sürekli bir çatışma ortamda olurlar. Bunu yapanlar daha doğrusu halkı kukla gibi kullanan ülke yöneticileri kendi aralarında muhalefet olup tartışmaları nedeniyle sürekli kargaşa durumları ortaya çıkar. Ama şayet bu kaosu ortadan kaldırmak için peygamber kardeşliği ön planda tutulursa insanlar kişilikleriyle ve nefisleriyle düşünerek daha liyakatli bireyler ortaya çıkar. Ülkede bulunan yöneticiler ve ülkedeki halk arasında hiç kargaşa ve muhalefetlik gibi durumlar ortaya çıkmaz. Mehmet PARLAK

 

C.29 Liyakatle ,peygamber ahlakı,eğitim fıtratı ve çalışkanlık olmalıdır.Bu özellikler olmadan liyakatlisizliktir. Ülkemizde dil kültür tarikat ..v.b azınlığın toplumsal sorunlulara bu haklar verilirken korkulmamalı yani hakların dağıtılmasında ihanet olmamalıdır.Sonuç olarak aynı çerçeve içerisinde yaşayan Türk,Kürt,Laz,Çerkez bu gibi insanlara nankörlük yapılmamalı eşit davranılmalıdır. Abdülkerim PINAR

 

C.29.Ülke bütçesi hazırlanırken maalesef bunların hiçbiri günümüzde uygulanmıyor. Öncelikle ülkelerin başında olan örnek insanların bu tür toplumun herkesimsini düşünen yardım programları düzenlemesi gerekirken onlar ceplerini nasıl dolduracaklarını düşünüyorlar. Eğitim sistemimizde peygamber ahlaklı öğrenciler yeni kuşaklar yetiştirmiyoruz, çocuklarımıza temiz ve güzel ahlak kazandırmak yerine onları sadece bilgi bazında doldurmayı amaçlarken aslında bunu bile başaramıyoruz çünkü onlara neden öğrettiğimizi açıklayamıyoruz ki ilgilerini çekelim. Müge TEKİN

                                                                                                                                                                                            

C.29-Olması gereken gerçekten de bu. Bütçenin fakir fukaraya göre ayarlanması. Maalesef insanlar bencil davranıp önce kendi ceplerini düşünmekteler sonra da cet kardeşliğinin de etkisi ile yakınlarını.Maalesef günümüz de cet kardeşliği peygamber kardeşliğinin önüne geçirilmeğe çalışılıyor.Dünya kardeşliği denilerek peygamber kardeşliği yani din kardeşliği ötelenmek isteniyor.Dikkat edilirse kuran da bütün müminler kardeştir denmektedir. Fatma ŞANVER

                                                                                                               

C29. Olması gereken gerçektende bütçe hazırlanırken düşkünlerin durumları ortaya koyulup ona göre yol alınmasıdır. Ancak bu hiçbir zaman böyle olmamıştır.Fertler kendi düze çıkana kadar başkalarının sırtından geçinse de kendileri bir mevkie geldiklerinde ezen ve sömüren konuma geçerler.(cet veya evrimsel kardeşliğin din kardeşliğinin önüne geçmesini savunan bazı güçler peygamber kardeşliğini hiçe sayıp yada peygamber kardeşliğinin güçlenmesini istemediklerinden dolayı dünya kardeşliğini savunmaktadırlar.

Havva SEVENCAN

 

C–29- 1- Her yıl ülke bütçesi hazırlanırken fakirler, işsizler gibi kişilerin durumları öz önünde tutulmalıdır. Burada herkes serçe parmağını taşın altına koyarsa sorunlar kalmaz örneğin: Devlet Koç gibi Doğan gibi şirketlere işte sen bu kadar bir vekile sen bu kadar, ,yani ülkedeki herkesin gelir durumlarına göre herkes serçe parmağını taşın altına koyarsa, parasal sorun çözülmüş olur.

2- Öncelikli hedefimiz peygamber kardeşliği olmalıdır. Çünkü diğer insanlarla kendimizi doğru konumlandırmak peygamberce güzel ahlakı ile yaşantımıza yön vermek üzerimize düşen görevlerin başında gelir.

3- Eğitim peygamberin bilinç ve düşünce sisteminden yararlanılarak verilmeli, öğretimde de yine aynı şekilde onun ahlakı ile bilgiler öğretilmeli. Tahir BALZAR

C.29 Kesinlikle her Müslüman ferdin peygamber ahlakını gelecek nesillere anlatması farzdır. Bunun yanında peygamber ahlakının çocuklara eğitim-öğretim ilk yıllarında verilmesi gerekli ve zaruri bir ihtiyaçtır. Her zaman için peygamber kardeşliğinin cet kardeşliğinden önce gelmesi gerekir. Cet kardeşliğinden önce peygamber insanlara benimsetilmelidir. Ancak bu şekilde kişiler sağlıklı birer birey gibi düşünebilirler. Mesut ÖZKOL


C29.
Peygamber kardeşliği öncelikli olarak eğitim sisteminde verilmesi gerekir.Cet kardeşliği ve evrimsel kardeşlik sonralıklı isteğe olarak verilebilir.bir ülkede fakir  insanlar namuslu yaşayamıyorsa  o ülkenin ahlak işletim sistemi çökmüştür.Öncelikli olarak bir ülkenin bütçesi oluşturulurken fakir insanların ihtiyaçları göz önünde  bulundurularak ve bütçenin kıblesinin bu doğrultuda oluşturulması gerekir. Emrullah AKTAN      


C-29. 
Okuma parçasında da dile getirildiği gibi ülke ekonomileri hesaplanırken bunlar dikkate alınmalıdır. Ama maalesef emperyalist, kapitalist zihniyetler bu yönde değil tam tersine göre hareket etmektedirler. Zenginlerin ve sermaye sınıfının menfaatlerine göre adım atarlar. Diğer bir husus ise gayri Müslimler konusudur ,özellikle ülkemizde de örnekleri çok olmuştur. Gayri Müslimleri veya başka etnikteki halkları dışlayarak onlardan korkarak veya inançlarından dolayı onları bu toprakları terk etmeye mecbur bırakmışız. Bunun sebebi ise cet –evrim kardeşliğini peygamber kardeşliğinden önce tutmaktan kaynaklanmaktadır. Fevzi  KAYA


C.29
İhanet ve sadakat insanlara özgüdür. İhaneti ancak peygamber ahlakından, şefkat, merhamet duygularından yoksun olan kişiler gerçekleştirir. Sadakat ise peygamber ahlakını içselleştiren ve bunu yaşamına uygulayan kişiler için geçerlidir. Nankörlük, kendi doğal fıtratına uzak yaşayan kişilerin yaptığı davranıştır. Abdulbaki CAN


C29.1)
Ülkemizde mal varlıklarıyla bir şehir imar edebilecek güçte insanlar vardır.Bunların yıllık gelirlerinin yüzde biri fakirlere ayrılırsa ülkemizde fakir insan kalmaz.Ama bizde bu bilinç yok.                                                                                                                                                                                                                                         2)Bu gibi bilinçlerin uyandırılması için hiçbir toplumsal tepki de yok veya tepki için ülke şartları yetersiz.                                                                                                   3)Ced ve evrim kardeşliği bizi hayvanlaştırır.Irkçılık,şövenist hayvani duygulardır.Sadece insan olduğumuz için değer görmeliyiz.

4)Eğitim sistemimiz ne yazık ki çok kötü bir yerde Peygamber ahlaklı eğitim sistemlerinden mahrum bırakıldık.

5)Bütün insanlar ilişki içindedirler Müslüman veya gayrimüslim birbirinin üzerinde hakkı vardır.Ona göre muamele lazımdır.Ahmet KORKMAZ

C.29Tarihte örneğin Anadolu’da birçok halklar yaşardı farklı din, dil ve kültürlerde yaşarlardı. Eğitimlerine dini yaşayışlarını destek verilirdi milliyetçilik azgınlaşınca toplumun ahlakı bozuldu, komşuluk hakları yerine düşmanlık geldi. eğitim sisteminde asimile söz konusu oldu. biz güzel ahlakı ve insanı yani Hz. Muhammedi öncü alacak eğitimi destekleseydik dünya başka türlü olurdu Ahmet CİHAT ÖNDEK.                                                                                                                             

C.29) Peygamber kardeşliğini sonralıklı düşünmek insanı hayvanlaşmaya götürür böyle bir eğitim sistemi yanlıştır. İnsanlar Öncelikli olarak peygamber kardeşliği daha sonra cet kardeşçiliği gelmelidir.

Gayrimüslimleri ve diğer insanlara kendimizi hayırlı ve doğru peygamberce güzel ahlaklı örnek yaşantı ile konumlandırmamız gerekir.gayrimüslimlerin paraları toplanarak ibadet yapılması nankörlüktür ve onlarda bu yönden Islama  hissedar olmaları yanlıştır.başkaların çocuklarını zorlu veya hile asker yapmak cahilliktir..eğitim sistemimde  peygamber bilinç ve düşünce sistemi ve öğretimle doğal bilinç düşünce  bir arda verilmedir Metin BOR

           

 C.29.1.Bütçe hazırlanırken özellikle fakirler, ihtiyaç sahipleri ve meydana gelebilecek afetler göz önünde bulundurulmaz ve yoksullar yoklukları içinde yaşarken herhangi bir afet durumunda da gerekli rehabilitasyon ve  müdahale edilmez ve  sosyal dengesizliklerin meydana gelmesine sebep olur.

           2.Yüksek gelir sahipleri her sene gelirlerinin belli bir miktarını  ülkede sos yo-ekonomik yapısına göre bölgeler oluşturulup sosyal ve ekonomik yönden geri kalan bölgelere daha fazla ayrıcalık ve yardımlar yapılıp yada kendi ayakları üstünde duracak olanaklar geliştirmesine çalışılarak ilerde olması muhtemel  sosyal çatışmaların engellenmesi sağlanabilir

            3.Cedde dayalı düşünce sistemi geliştiren toplumlar belli bir süreden sonra ırklarını  en özel ırk olarak görmeye başlarlar ve buda ilerde suç makinesi haline gelebilecek ırkdaşlarını destekleyerek bir nevi ırkçı bir yaklaşım içine girmesine sebep olabilir.

             4. Gayri Müslimlerin çocukları bazı zamanlarda alınarak devşirtildi. Bu devşirtilen çocuklar devletin çeşitli kademelerinde  hizmet ettiler.ayrıca mübadele yolu ile bazı insanların yurtlarından edilmesine sebep olduk.  Ülkeden kaçanların ardında bıraktıkları mallara el koyduk kızlarını zorla alıp evlendik.bütün bu yapılanlar gayri insanidir ve tasvip edilmesi de beklenmemelidir.

             5. Bugün eğitim sistemimizde güzel ahlaklı insanlara pek değer verilmez. Daha çok başarılı zeki insanlara değer verilir. Bu durumda ilerde istendik yönde bazı ahlaksal davranışların yok olmasına sebebiyet verebilir. Suat MENTEŞE

 

C 29)  Evrensel likalık için öncelikle doğa yi ve doyanın sahibini tanımak değer vermek ten gelir, nitekim doğayı korumak ve onun döngülerine el atmamaktan gelir ve öyle ki herkes gücü yettiği ve anlam çıkarabildiği kadarıyla sorumluluk ve görev alması gerekir düzen için insani evrensellik öncelikli olması gerekir. Abdurrahim DOLAŞMAZ-

 

C.29.1.Kurumlar bu manada nankörlük gösterirler.Eğer ki cet kardeşliğinden sürekli olarak bahsediliyorsa ve onların yardıma muhtaç kişilerin yardım etme konusunda hiçbir şey yapılmıyorsa bu onlardaki sadakatsizliğin en büyük göstergesidir.Onlara göre nankörlük  ihanet kavramları ters gelir çünkü kendilerini o kefeye koymayı yedirmezler kendilerine.Ama yeri geldiğinde en büyük vatansever  onlar olup çıkar.Vergisin vermez hırsızlık yapar ancak sonuçta o bir vatanseverdir.Bizim içinde bu yeterlidir!

        2.Yanlışlık buradadır.Biz cet ve evrim kardeşliğinden öte din kardeşiyizdir.Çünkü olayı cet kardeşliği ya da evrim kardeşliğine dökerseniz eğer toplumda ayrılıklar çıkar ve isyanlar başlar.Hepimiz ortak bir atadan gelmiş orijininde hepimizin Müslüman olarak doğduğu bilinmektedir.Bu yönüyle daha evrensel bir çerçeveden bakmak insanları ayırmaz aksine birleştirir.

Ali İhsan AYDINOĞLU