38.A-İnsan nedir ve vasıfları nelerdir?

B-Namuslu, dürüst, adil, cesur ve liyakatli insan olmanın insana kazandırdığı mutlak üstünlüğünün kanıtları ve hayata uygulanışının tarihsel ispatı.

C-Kadın ve erkeğin;matematiksel, geometrik, liyakatli eşitliği ve insani bütünlüğü ne demektir?

D-Evlilik nedir?

E-Eş seçilirken neler dikkat edilmeli ve nasıl seçilmeli? Bir-iki cümle ile tanımlayınız veya yanıtlayınız.

 

 C.38A)Doğal bir varlıktır. Peygamber ahlakına sahip dinine sevdiklerine, devletine, sahip ve gereklerini yerine getiren kişilikli özelliklere sahip insan olması

      C)Kadın erkeğin birbirine ihtiyaçlığını gösterir ve aynı zamanda her birinin bir yarım insan olduğu bunların sadece bir birilerini tamamlayabildikleri dır.

      D)Evlilik iki yarım kişiden bir kişinin bir kişi oluşması ya da bir birini tamamlaması

      E)Eş seçilirken kendisini tamamlayıp tamamlamadığına, peygamber ahlaklı olması, dinine ve sevdiklerine sahip vb özelliklerine dikkat etmek gerek. Abdülkerim PINAR

 

C.38..A.Kâinat üzerinde yaşayan canlılar âleminden en gelişmiş olanıdır. En önemli vasfı da düşünebilmesidir.

   B.Bunlar insani hem bu dünyada hem de gerçek dünyada diğer tüm bireylerden üstün kılar. Hayatı doğru tanıyıp doğru yaşamasını sağlar. Böyle insanlar hayatta hep mutlu olurlar.

   C.Kadın ve erkek bazı bakımdan eşit görünse de bazı konularda doğanın verdiği bir özellikle kadın üstündür bazı yönleriyle de erkek üstündür. Ama kul olarak liyakatli eşitli vardır yaradan katında. Toplumda birey olarak da eşittirler topluma olan görevleri bakımından.

   D.Kadın ve erkeğin hayatını kendi vazifelerini yerine getirerek paylaşmalarıdır.

   E.Peygamber ahlakına sahip, bireylerin tamamlayıcısı her anlamda eşi olacak fikriyle yaşantı tarzıyla onu tamamlayacak bireyleri seçmek gerekir. Müge TEKİN

C.38. A) Gelişmiş bir beyine, soyut düşünme yeteneğine, konuşma kabiliyetine ve dik duruşa sahip primat türüdür.

          B) İyi vasıflara sahip insanlar her zaman saygı görür.

          C) Kadın ve erkek tek başına bir bütün değillerdir ne zaman bir araya gelirlerse o zaman bir bütün oluştururlar.

           D) İnsanların kendilerine uygun gördükleri kişilerle resmiyetle birbirine bağlanması.

            E) Kafa yapısına uygun, aile örf ve adetlerine uygun, eğitim düzeyi birbirine yakın olmalıdır. Dış görünüşe insanlar aldanmamalı özünde iyi insan olması çok önemlidir. Büşra AKAN

C.38- A-İnsan, (insaniyet) kelimesi; yakınlık, sıcaklık ve sevgi anlamıyla iç içe olan üns ve ünsiyet ile hem lafız hem mana bakımından bir bütünlük ifade eder. İnsanlar, konuşma ve düşünme yeteneği sayesinde ve davranışlarıyla diğerini etkileyen, birbirinden farklı duygu ve kendine özgü yeteneklerden yaratılmış, sosyal varlıklardır. Her fert bir yandan farklılığını ortaya koymak ve şahsiyetini belirtmek için, özgürlük istese de birçok ihtiyacını karşılamak için diğer insanlarla yardımlaşmak zorundadırlar. Sorunları çözmek için birbirleriyle diyalog kurarak, konuşarak anlaşmaya gitmek mecburiyetindedir. Aksi halde birbirleriyle diyalog kuramayan insanlar veya zamanla diyaloglarını koparanlar yalnızlığa itilir, dışlanırlar. İlgisizliğe mahkum olurlar. Sonuç olarak da ruhi depresyona girdikleri, akıl hastalığına duçar oldukları dahi görülür.

B-peygamber (SAV) efendimize bakıldığında üstün insanın taşıması gereken bu özelliklerin hepsine sahip olduğunu görürüz. Mensubu olduğu cahiliye toplumundan(hakikatte bu topluluğa hiçbir zaman mensup olmamış) bu özellikleri sayesinde döneminin en medeni topluluğunu çıkartmıştır. Bunu da çevresindeki sahabeleri üstün insan vasıflarıyla eğiterek, donatarak başarmıştır.

C-Kadın la erkek birbirini tamamlayan iki farklı parçadır, her biri yalnız düşünüldüğünde eksik, yarımdır ama bir araya geldiklerinde tam olurlar (elmanın iki yarısı gibi).Bunun içinde kadın erkek eşit değil eştir.

D-Genel manada evlilik, bir kadınla bir erkeğin, inançlarına göre meşru olan bir biçimde karı-koca olmak üzere kurdukları birliktir. İslâm'a göre evlilik, aralarında evlenmeyi engelleyen bir yakınlık veya durum bulunmayan bir kadınla bir erkeğin, şartlarına uygun olarak yapacakları evlenme akdinin doğurduğu hukuki ve sosyal sonuçtur. Evlilik kelimesinin başına "İslâmî" vasfı getirildiği zaman bu vasfa uygun bir evlilik anlaşılır. Bu vasfa uygun evlilik, amacı, tarafların seçilişi, akdi ve şartları ile İslâm'ın bağlayıcı kurallarına uygun düşen bir evliliktir.

 

E-Eş seçiminde peygamberimizin tavsiyeleri vardır. Evlilik de denklik aranır. Ama bu denklik sırasıyla dinde,güzel ahlakta,doğurganlık,güzellik ve mal dadır.Yani esas olan din ve huy beraberliğidir geri kalan her şey sonra gelir.

                                                                                                                           Fatma ŞANVER 

C38.A.İnsan yeryüzündeki en kutsal varlıktır.insanın vasıfları namuslu,dürüst,güzel ahlaklı,temiz saygılı …vb vasıfları vardır.

          B.Tarihsel ispatı peygamberimiz ve sahabeleri mutlak üstünlüğün ispatıdırlar.

          C.Hermafrodit bir bitkide erkek ve dişi çiçeği nasıl ki bünyesinde barındırıyorsa erkek ve dişide de o derce liyakatli eşitlik vardır.

          D.Erkek yarım insan dişi ise yarım insan olarak kabul edersek ikisinin birleşmesinden ve birbirini tamamlamasıyla ve hayatlarını birleştirmelerine evlilik denilir.

          E.Eş seçimi yapılırken öncelikle kadın fıtratlarını ortaya koymalı aynı şekilde erkekte fıtratlarını ortaya koymalı eğer ikisinin şartları(fıtratları) birbirine uyuyorsa evlilik seçimi doğru yapılmıştır,aksi halde şartlar uymuyorsa sağlıksız bir evlilik ortaya çıkar.  Emrullah AKTAN 

 

C38.A.insan; kâinattaki en akıllı ve kâinata en iyi uyum yeteneğine sahip olan ve çevreyi kendine göre değiştirebilen varlıktır. İnsan vasıfları kendini ve çevresini en iyi şekilde tanıyan buna bağlı olarak kendini o çevreye göre ayarlayabilen vasıfları taşımasıdır.

B.Namuslu, dürüst, adil, cesur ve liyakatli olmanın tarihteki en büyük örneği peygamber efendimizi örnek verebiliriz. Hatta o dönemdeki insanlar ona o kadar güvenirlerdeki ismini el emin veya muhammedin emin olarak çağrılıyordu. Peygamber efendimiz kendini doğru konumlandırdığından dolayı herkes tarafından sevilir ve sayılırdı.

C.Kadın ve erkek matematiksel ve geometriksel olarak bir araya geldiğinde birbirlerini bir bütün haline getirirler. Her kadın veya her erkek tek başına yarım insandır.

D.Evlilik; kadın ve erkeklerin herhangi bir etki altında kalmadan şartlarını değerlendirip bir araya gelmesine yani kendi yarımlarını tamamlayarak tüm bir insan olmasına denir. Mehmet PARLAK

E.Eş seçerken kadın veya erkek kendi şartlarını baştan belirlemesi lazımdır. Eğer her ikisinin şartları birbirleri ile örtüşürse bunların evlenmesi uygun olur. Eğer insan seviyorsa ve bunların konumları yani şartları birbirlerini kötü etkiliyorsa evlenmeleri gerekmez. Çünkü baştaki ayrılık sonraki ayrılıktan daha iyidir. Mehmet PARLAK

 

C38.A-İnsan akıl sahibi bir varlıktır. Belli sıfatlara sahiptir. İnsan akıl sahibi olması itibariyle dürüst adil ve cesur gibi özellikleri vardır. İnsanın kâinat öncesi gerçeği bilip yaşaması ve bu özellikleri liyakatli bir şekilde uygulaması ve peygamber inanç sisteminde bunu yaşaması gerekir.

        B-İnsanın peygamber inanç sisteminde namuslu ve dürüst olması ve bunu yaşamında refleks haline getirmesi gerekir. Peygamberler güzel ahlak işletim sistemine sahip olması itibariyle ve hayata uygulanışıyla dünyaya örnek olmuşlardır.

        C-Matematikte ve geometrideki eşitlik birbirine benzeşmeyi gerektirir. Kadın ve erkeğin liyakatli eşitliği birbirini benzeşmeyi gerektirmiyor. Kadın ve erkek eşit değil birbirini tamamlar. Fıtratları farklıdır. Kadın ve erkek bir bütünlüğü ifade ediyor. Çünkü birbirini tamamlar.

 

          D-Evlilik önemli bir müessesedir. İnsan kendi eşini seçerken ilk önce aşmazlarını karşıdaki insana söylemesi gerekir. Kendisini olduğu gibi yani fıtratının gereklerini doğru dürüst karşıdaki insana anlatması gerekir. Evlilik yaşam ortaklığıdır. Paylaşmadır yardımlaşmadır bir bütünlüktür.

           E-Eş seçerken karşıdaki insana aşmazlarını ve fıtratını anlatmalı, karşıdaki insanı da iyi tanımalı aşmazlarını ve fıtratını iyi bilinmesi gerekir. Ömer ERDEMİR

 

 

C-38.  A. İnsan düşünen bir varlıktır. Vasıfları aklıyla karar vermesi, liyakatli olması ve hem bu dünya, hemde ahreti için çalışmasıdır.

          B. Bunun en güzel ispatı bence peygamberlerdir. Peygamberlerin yaşamları ve ahlaklarıdır.

          C. Kadın ve erkek yarımşar insandırlar. Bunlar ancak ikisi bir insan bütünlüğünü oluşturur.

          D.Evlilik, bence insanlığın soyunu devam ettirmesi, cinsel duygularını tatmin etmek ve bir insan bütünlüğü oluşturmasıdır.

          E.Eş seçerken onun ahlakına bakılmalı, Acaba bazı ortak noktaları var mı, yok mu.Varsa birliktelik sağlanır,yoksa herkes kendi yoluna gitmelidir.Çünkü bunlar ileride uyum sorunu yaşayacaklardır.Fevzi  KAYA

 

 

C.38 A) İnsanın en küçük yapı taşı hücredir. Hücrelerin farklılaşmasıyla dokular dokularda organları oluşturur. Organlarda sistemleri oluşturur. Sistemlerde organizmayı yani insanı oluşturur. İnsanlar düşünen sorgulayan araştıran vasıflara sahiptir.
       B) Bu tür özelliklere sahip insanlar tarihte sürekli tekerrür etmektedir.
       C) Kadın ve erkek tek başlarına yarım insandırlar. Ancak birleştikleri zaman tam insan vasıflarını taşırlar.
       D) Nesillerin soylarını devam ettirebilmeleri için erkek ile kadının bir araya gelmesidir.
       E) Eş seçilirken birbirlerine farz ve sünnetlerini öncelikle söylemeleri gerekir. Abdulbaki CAN

C38. A-Organik olarak bakıldığında bütün canlılardaki gibi özellikler taşıyan(beslene, üreyen, yaşayan -ölen )bir organizmadır. İnsanı insan yapan yanına bakıldığında ise onu diğer canlılardan farklı kılan akıl gibi bir nimete sahiptir, irade sahibidir, buna bağlı olarak ta sorumluluk sahibidir(yaptıklarından sorumludur). varlıklarla arasındaki hiyerarşi yapıya bakıldığında en üsttedir.

B-peygamber (SAV) efendimize bakıldığında üstün insanın taşıması gereken bu özelliklerin hepsine sahip olduğunu görürüz. Mensubu olduğu cahilliye toplumundan bu özellikleri sayesinde döneminin en medeni topluluğunu çıkartmıştır. Bunu da çevresindeki sahabeleri üstün insan vasıflarıyla eğiterek, donatarak başarmıştır.

C-Kadın la erkek birbirini tamamlayan iki farklı parçadır, her biri yalnız düşünüldüğünde eksik, yarımdır ama bir araya geldiklerinde tam olurlar (elmanın iki yarısı gibi).

D-Tek tek düşünüldüğünde yarım olan kadın ile erkeğin birbirini tamamlamak için inşa ettikleri toplumsal kurumdur

E-Birbirini tamamlayan parçalar olması dikkate alınmalı,  aynı frekans olmasa bile birbirine yakın frekansları tutturmaya çalışılmalı, ya da en azından bu çaba içinde olunmalı.

Havva SEVENCAN

 

C.38 A) İnsan kendi kendine yetemeyendir. İnsan kendi ben zindanından çıkmaya çabalayan bir varlıktır.

        B) Bu mutlak üstünlüğün en temel kanıtı, insanlık tarihine silinmez harflerle yazılan peygamberlerin yaşam ve uygulamalarıdır.

        C) Kadın ve erkek birbirinin tamamlayıcısıdır. Eşitliği ise, ikisinin birbirine muhtaç bir şekilde yaratılmış olmalarıdır.

         D) Evlilik, kadın ve erkeğin yaşama dair görev paylaşımlarıdır. Bu, doğanın onlara yüklediği bir görev ve zorunluluktur.

         E) Eş seçilirken, sizin dünyanızı ve ahretinizi etkileyici gücünü göz önünde bulundurarak yapmalısınız. Kendi inanç sisteminizin ölçütlerine bağlı kalarak yapmalısınız bu seçimi. Mesut ÖZKOL

 

               C.38A.İnsan hata yapan ve istediğinde hatasından dönebilendir. İnsan aklıyla düşünebilen ve gönlü ile hissedebilen bir varlıktır. Sevme, üzülme,ağlama,düşünme,geçmişini hatırlama ve geleceğini düşünebilme,nereden geldiğini nereye gideceğini araştırabilme gibi vasıflara sahiptir.

                    B.İnsanın toplum tarafından takdir ve saygı görmesi mutlak üstünlüklerdir. İnsanlar için faydalı çalışmalar yapan veya iki alemde insanların huzurlu bir yaşam sürmesine vesile olan bazı bilim, ilim, sanatkarlar, liderler. Hazreti  Ömer, Einstein,mimar Sinan,Gandi  vb ..

                     C.matematiksel eşitlik her şeyi ile iki ayrı cinsin birbirine eşit olmasıdır. Buda mümkün değildir.

                      Geometrik eşitlik iki ayrı cinsin farklı üstünlüklerinin olduğuna dair eşitliktir. Aslında bu bir eşitlik değil denkliktir.

                      Liyakatli eşitlik uygun olan eşitliktir. Yani bir cinsin bazı yönleri ile diğer cinsten üstün olmasıdır. Örneğin erkek fiziksel olarak kadınlardan üstündür ama kadın da hissiyat olarak erkeklerden üstündür. Bu şekilde var olan farklı özelliklerle iki ayrı cins birbirine denk oluyor.

                    D.Evlilik:  İki farlı insan cinsinin birbirinin eksiğini tamamlaması, mutlu bir hayat yaşaması ,bazı fizyolojik,biyolojik ihtiyaçlarını gidermesi ve nesillerini devam etmeleri için oluşturdukları organizasyondur.

                    E.İyi ahlaklı olmasına dikkat edilmelidir. Evlilik öncesi iki aday insanın olmazlarını birbirine söylemesi ve eğitim, fiziksel ve yaş olarak birbirine uygun olması gibi şartlar göz önünde bulundurulmalıdır. Suat MENTEŞE

 

C–38-A- İnsan kâinatta sınav amacıyla Allah CC tarafından yaratılan varlıklardır.

B- Namuslu, dürüst olan insanlar her zaman başarıya ulaşır. Hiçbir zaman zor durumda kalmazlar. Başı her yerde diktir. Kimseye zararı dokunmaz.

C- Kadın ve erkek yarım insandır. Bunlar birlikte bir tam insan oluşturur kadın erkeğin erkek kadının tamamlayıcısıdır.

D- Evlilik; bayan ve erkeğin bir ömür boyu acıları ve sevinçleri birlikte paylaşarak bir yaşam sürecinde, birbirlerine kanat gelecek bir beraberliktir.

E- Eş seçilirken, öncelikli olarak ahlakı ön planda almalıdır. İyi veya kötü zamanlarında yanında

C.38) A. insan topraktan yaratılmış Âdem AS gelen ve Allah’ın kendi nefesinden üflediği düşünen aklını kullanan en üstün vatlıktır. Nitelikleri ise Allah’a kulluk etmek dinini şartlarını yerine getirmektir

B. Peygamber ahlakı ile yaşamın doğrulunu yaşam tarzını benimsemeliyiz ki peygamberlerin izinden gitmeliyiz ki onlar gibi olabilelim aksi takdirde batının kölesi olmaktan kaçamayız veya batı gibi düşünmekten batıdakilerden farkımız olmaz.

C. Kadın ve erkek eşittir fakat her ikisinin fıtratları birbirinden farklıdır. Evet, inanç olarak eşitle her ikisi de Allah nezrin de katında aynıdır fakat ikisini fıtratları birbirinden farklıdır

D. Evlilik iki farklı cinsin soylarının devamı için bir yuva kurmasıdır.

E. Eş seçilirken her iki tarafta kırmızı çizgilerini konuşmalı bir birlerinin artı ve eksilerini değerlendirdikten sonra bir araya bir ömür boyu yaşacaklarını inandıktan sonra evlenmelidirler. Metin BOR

 

C 38.a)İnsan yeryüzüne ALLAH’IN lütfüyle inmiş  mahlukatlardır.Bunlar yeryüzünde dolaşsınlar diye yaratılmamışlardır bunların belirli vasıfları vardır.Bu vasıflardan en önemlisi yaratıcısını tanıma ve ona iman etmektir.Onun insana bildirdiği emir ve yasakları yerine getirmektir.

b)Bu vasıflara sahip insanlar her zaman kazanırlar ve tarihe ahlakla kazılmış isim bırakırlar.Bunun örneği tarihte çok fazladır.

c)Kadın ve erkek insani olarak tabi eşittir fakat bazı konularda farklılıkları mutlaktır birinin eksik olduğu alanda diğeri yeterli olabilir.Böyle durumlarda birbirlerinin tamamlayıcısı olarak iş görebilirler.                                                                                                                                                                                                               d)İnsanların nesillerini sürdürebilmeleri için ALLAH’ IN uygun gördüğü birliktelik.                                                                                                                                          e)Eş seçilirken henüz işin başındayken herkes farzlarını belirtecek ve ona göre seçim yapacak bu şarttır.Ahmet KORKMAZ

C.38

a)ALLAH’IN yarattıklarından düşünen ve sosyal bir varlık

b) Peygamberler

c) Kadın ve erkekler matematiksel ve geometrik şekliyle eşit değildir

d) Kadın ve erkeğin anlaşarak birtakım kurallar çerçevesinde Allah’ın emriyle yuva kurması

e) Düşüncelerine ve hayat tarlarına saygılı olmalı paylaşımcı ve fedakar olmalı  Ahmet CİHAT ÖNDEK

 

C 38) A; İnsan, yaratanın özerlik verilerek yarattığı, düşünebilen, sorgulayabilen ve konuşabilen bir varlıktır.

 B) Bu gibi vasıflara sahip insanlar er geç toplum bazında liderlik özelliğini kazandıran kişiler olarak karşımıza çıkar.

 C)Kadın ve erkeğin matematiksel ve geometrik olarak bunlar bire birdirler. liyaketlerinin ise onların liyakatlerinin elverdiği kadardır.

 D) Evlilik, iki yarım insanın birbirinizi tamamlamasıdır.

 E) Eş seçilirken, örf ve adetlerinin, dinin ve de liyakati evlenecek olan kişiyle de liyakatlerinin birbirinin tamamlaması gerekmektedir. Abdurrahim DOLAŞMAZ

 

C.38.İnsan temel anlamda  sürekli olarak akıp giden zamanı en iyi şekliyle  değerlendirmek ve yaşadığı ortamda ki en sosyal ve aktif varlıktır.Diğer varlıklardan en temel artısı akıl erkinin kendisine verilmesidir.Temel vasıfları toplumda tüketici kimliğinden ziyade üretici olarak görevinin bilincinde olmalı  ve bu dünyaya sadece yaşamak  değil de kendisine emredilenleri eksiksiz olarak yerine getirme çabasında olmasıdır. Ali İhsan AYDINOĞLU