46.A-Demokrasinin tarikatları var mı? Varsa demokrasinin tarikatlarına ne denir?

B-Demokrasi liyakatsiz azınlık veya çoğunluğun gücüne dayalı olduğu sürece sürü rejimi olmaktan öteye gidemez veya geçemez?

C-Demokraside yönetilen ve hüküm edilen farklı dil, din, renk, ırk, kültür, mezhep…vb sahip toplumların-kitlerin bazılarını azınlık-etnik kabul ettiği sürece insani bir rejim olamaz?

D-Azınlığın himayesindeki çoğunluğun gücüne dayalı demokrasi ne demektir?

Azınlığın gücüne dayalı demokrasi ne demektir?

E-Cet kardeşliği (doğal-vahşi kardeşliğin) çoğunluğun gücüne dayalı demokrasi ne demektir?

 

C-46.   A. Demokrasinin tarikatları belli bir sermaye sınıflarıdır.

           B. İnsanları azınlık olarak görünmemeli herkes eşit ve kardeş olarak görünmeli farklılıklar zenginlik kabul edilmelidir.

           C. İnsanları azınlık olarak görmek insanı rejimlerden uzak olmak demektir

           D. Az olan bir toplumun, sayıca fazla olan başka bir toplumu yönetme anlayışıdır

           E. Buradaki demokrasi anlayışı güce dayalı olan anlayıştır, kim güçlü ise o yönetimde olur.Fevzi  KAYA

 

C.46 A) Demokrasinin tarikatları vardır. Buna hiyerarşik sistem denir.

        B) İnsani rejim olamaz 

        D) Totaliter Demokrasi

        E) Çoğulcu Demokrasi Abdulbaki CAN

C.46.A.Var, siyasi partiler.

   D.Aslında çoğunluk olup orda yaşayışta ama yaşadığı yer kendisine ait olmayan.

   E.Kendi kendini yönetebilen demektir. Orda hem çoğunluk olmak hem de sözü geçmek. Müge TEKİN

C46. A. Demokrasinin tarikatı vardır. Demokrasi tarikatlarının saf çoğunluk yani sürü rejimi denir.

B.Demokrasi liyakatsiz azınlığın veya çoğunluğun gücüne dayalı olduğu sürece sürü rejiminden başka öteye gidilemez. Hiçbir zamanda adil bir seçim olmaz.

C. Demokraside yönetilen ve hüküm edilen farklı dil, din, ırk, azınlık, mezhep gibi etnik toplumların böyle bir ayrımla yönetildiğinde insani bir rejim olamaz. Hayvani bir yönetim biçimi olur. Çünkü herkes kendi ceddini ayrı bir safhada tutar. Eğer bu kültürel zenginliklerin mozaiğini oluşturarak ve peygamber kardeşliği ile yönetilirse o zaman insani bir rejim olur.

D. Çoğunluğun gücüne dayalı demokrasi cet kardeşliği yani hayvani bir yönetim ve cahil insanların bulunduğu bir yönetim şeklidir. İnsani bir rejim değildir. Sürü psikolojisi mevcuttur. Her ne olursa olsun azınlığın gücüne veya saf çoğunluğa bağlı demokrasi iyi değildir. En iyi yönetim şekli peygamber kardeşliği ve bununla beraber halk mozaiğini oluşturarak yapılan yönetim şeklidir.

E. Cet kardeşliği çoğunluğun gücüne dayalı demokrasi hayvani demokrasi gibi yani insani bir rejim olamaz. Mehmet PARLAK

C.46A)Her şeyin bir tarikatı vardır, en basitinden nefsin bile bir tarikatı vardır. Bazen bizi doğruya bazen de yanlışlığa sürükler. Demokrasinin tarikatlarına ise parazit tarikatlar denilir, ve bunlar ancak bu şekilde toplumda belli bir süre yer edinir. ve bu şekilde dini kullanırlar, şimdi de bunu gerçekten de iyi bir şekilde yapıyorlar.

      B)Şimdi örneğin, bizi yöneten kişi ve kişiler azınlık yapıda olup sadece dini kendilerine malzeme edip toplumu çıkmazlığa sürükleyecekler bu da böyle kişilerde sürü mantığını oluşturur.

      C)Dinimizde dil, ırk ayrımı yoktur. Herkes eşittir,yeter ki ben Müslüman ım desin bunları ayıran ayırttan bir toplum bir insan rejimi olamaz.

      D)Azınlığın gücüne dayalı demokrasi azınlığı arkasına alıp ifrat ve tefritle yolla çıkıp, azınlık rejimin izlerler.

      E)Bilmiyorum Abdülkerim PINAR

 

C.46 A) Demokrasinin tarikatları vardır. Bu tarikatlar, gücü elinde bulunduran sözde iktidarlar ve sürü haline gelmiş kitlelerdir.

         B) Demokrasini en temel zaafı ve çelişkisi, azınlık ve sürü mantığına saplanıp kalmasıdır.

         C) Azınlık ve çoğunluk kavramları ve bu mantığı savunan beyinler insani rejime uzaktırlar. Hatta insani rejimin en büyük handikabı budur.

          D) Azınlığın himayesindeki demokrasi, iktidar ve gücün azınlığın lehine kullanıldığı ve çoğunluğun çoğu zaman sözde kaldığı bir demokrasidir.

               Azınlığın gücüne dayalı demokrasi, çoğunluğun sürü olarak kaldığı demokrasidir.

          E) Çoğunluğun gücüne dayanan demokrasi, hak ve adaletin yok sayılabileceği ve zulüm zorbalığın baskın geleceği bir demokrasidir. Mesut ÖZKOL

C46.A.Demokrasi tarikatları vardır.Demokrasinin tarikatlarına  siyasi parti denilmektedir.   

       B.Evet doğrudur.

       C.Evet doğrudur insani bir rejim olamaz.

       D.çoğunlukçu demokrasi denilmektedir.

       E.Çoğulcu demokrasi denilmektedir.              Emrullah AKTAN

                                                                                                                       

C.46. A) Tabi ki de demokrasinin tarikatları vardır. Bazı gruplar kendilerini gruplaştırarak seçime etkide bulunurlar. Yalnız bu şekilde bir demokrasiden bahsetmiş olur muyuz bilmiyorum.

          B) Demokraside çoğunluk belirleyicidir. Azınlık zaten azınlıktır.

          C) Topluda eşitliğin olması için tabiî ki de insanları ayırıp azınlık yerine koymak olmaz. Kişilerin isteklerini de göz önünde bulundurup onları ayrı tutmamak gerekir.

           D) Azınlık olarak görülmüş fakat fikirlerini çoğu insana kabul ettirebilmiş demokrasi demektir.

            E) Mesela bizim toplumumuzda akraba, dosta göre oy kullanma çok yaygındır. Kimin ne kadar çevresi varsa o daha şanslı olmuş olur. Büşra AKAN

C.46-A-Evet var. Bunlar siyasi partilerdir

B-Demokrasiler de liyakatsiz çoğunluk veya azınlık değil liyakatli çoğunluğun olması gerekir.

C-Azınlık tabiri eskiden Osmanlı Devleti döneminde vardı. Fakat Cumhuriyetle birlikte azınlık kavramı kalktı. Artık vatandaşlık kavramı var.

D-Bu bir nevi oligarşik bir anlayış demektir. Devletin bir grup,  zümre yada parti tarafından yönetilmesidir. Azınlığın çoğunluğun gücünü de alıp istediğini yapmasıdır.

E-Bir nevi eski kabile veya aşiretlerde olduğu gibi. Keyfiyet ten ziyade kemiyetin önde olduğu bir düzen. Fatma ŞANVER

C46.  A- Demokrasilerin tarikatları siyasi partilerdir.

         B-Demokrasi liyakatsiz çoğunluğun ve azınlığın gücüne dayalı yani güzel ahlaklı peygamber işletim sistemine sahip dürüst, cesur insanların seçilmesini sağlayamazsa sürü rejimi olmaktan öteye geçemez.

         C-demokrasi bazı kesimleri azınlık kabul etmesi onu insani bir rejim yapmaz toplumsal özgünlükleri bir zenginlik bir bütünlük kaynağı olarak görmemesi onu ayrıştırması ötekileştirmesi ve onu yok sayması insani değildir özgünlükler ortak değerler şemsiyesinde yaşatılması gerekir. Ortak değerlerin güzellikleridir. Onları azınlık olarak algılanması anlamsız ve çatışma kaynağıdır.

          D-Doğal(vahşi) demokrasi azınlığın amaçlarına hizmet eden özgünlükleri yok sayan bir demokrasidir.

          E- Toplumsal çeşitliliği asimile etmeye çalışan milliyetçi tek çeşit ulus temelli bir demokrasidir. Ömer ERDEMİR

 

 

C–46.A- Tabiî ki demokrasinin tarikatları vardır. Demokrasiyi kurallara uygun bir şekilde uygulamayanlar demokrasinin tarikatlarıdır.

B- Çoğunluk, azınlığa karşı güç kullanmamalıdır. Eğer böyle bir durum oluşursa rejim sürü rejimi olur.

C- Bir ülkede farklı din, dil, ırk’a sahip insanlar arasından ayırım yapılmamalı.

D- Ülkedeki azınlık gruplarına göre demokrasi uygulanmamalıdır. Aksi takdirde çoğunluğun tepkisi bu sefer doğar.

E- Cet kardeşliğinden çok peygamber kardeşliğine dayanan demokrasi uygulanmalı. Tahir BALZAR

C46. A-Tabiî ki var ve bunlara da parti(fırka ) denir.

B-Doğrudur.Ülkeler ülke yönetiminde becerisi olmayan insanlar tarafından yönetilmeye başladığında ve tebaa da buna sessiz kaldığı sürece devlet yönetimi sürü-çoban ilişkisinden öteye geçemez.

C-Doğrudur.Osmanlı devletinde olduğu gibi halkın içindeki sayısal azınlıklar hiçbir zaman azınlık muamelesi görmemiştir.Şimdi de böyle olmalıdır.

D-Seçilenler azınlıktan olduğu ama meşruiyetini çoğunluğun tarafında seçilme yoluyla alan iktidara denir. seçim hakkını azınlık olanın elinde tuttu iktidara denir.

E-Etnik bağ dikkate alınarak yapılan seçimlere denir. Buna geleneksel otorite de denir yani yapılan seçimlerde aynı aşiretten, soyda olmak seçim nedeniyse geleneksel otoritenin göstergesidir.

Havva SEVENCA

                                                                                                                          

C.46A.Demokrasi tarikatları siyasi partilerdir.

                      B.Demokrasiler bütün kesimlerin istek ve değerlerini göz önünde bulunduran sistem bütünü olmalıdır.

                      C.Demokrasi sisteminde toplum farklı özelliklerine göre ayrılmamalı tam tersi insanların ortak insani değerlerini öne çıkarmalı ve yüceltmelidir.

                      D.Sayıca çok olanın kendini tüm devlet aygıtlarının asli sahibi sayması ve borusunu istediği gibi tüttürmesi olayıdır. Sayıca az kalan toplumun farklı kesimlerinin sesinin dinlenilmemesi değerlerinin önemsenmemesi demektir. Kaldı ki çoğunluğun her dedikleri doğru olabilecek bir şey de olamaz.  Azınlığın gücüne dayalı demokrasi ise bir kişi, aile, zümre veya grubun kendi istekleri ve menfaatlerine göre ülke ve kurumlarını örgütlemesi, işletmesi ve toplumun geniş kesimlerinin istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurulmadan oluşturulan rejimdir.

                  E. Bir ırkın kutsanması ve devlet yapılanmasının her parçasının kutsanan ırkın ideoloji ve felsefesine göre şekillendirilmesi demektir. Bu sistemde din, düşünce, felsefe, ırk ve tercih olarak farklı olan guruplara hiçbir hak ve hukuk tanınmaz . İstekleri de bölünme,sistemin ellerinden gitme tehlikesi,menfaatlerine ve varlıklarına kast etmiş girişimler olarak görürler. Paranoyak bir refleksle kendilerinden olmayan, kendileri gibi düşünmeyen herkesi düşman ilan ederler ve radikal veya illegal yapılandırmalar içinde bulunan ırkdaşlarına hedef gösterirler. Suat MENTEŞE

 

C46.a)Evet vardır bu tarikatlara kuduzlaşmış vahşi tarikatlar denir.                                                                                                                                                             b)Bu mutlaktır.Liyakatsiz ve adaletsiz demokrasi yandaşları at gözlüğü misali yanlış yolda ilerlerler.                                                                                                         c)Asıl demokraside ve İslami demokrasi sisteminde zorlama yoktur.Herkes inancında özgürdür bunları azınlık görüp dışlamak derin yaralar açar ve bütünleştirici olamaz.

d)Bazı ülkeler  demokrasi dışı yöntemle yönetilirler.Başa gelen azılık çoğunluğa boyun eğdirir bu baskıyla olur.                                                                                           e)Bunu bir örnekle açıklayabilirim.Başka ülkelerde yaşayan azınlık durumundaki Müslümanların yaşam özgürlüklerine getirilen kısıtlamalar bunu çok güzel ifade eder .Ced   kardeşliği direk insani insancıl kardeşliği ifade eder.Ahmet KORKMAZ

C46)
a) Partilerdir

b) Evet bu demokrasiye uygun değildir

c) Bunun adı demokrasi olmaz. gerçek demokrasi bu değildir. herkesin yaşamına göre halkların diline, dinine ve kültürüne göre eğitim yapılmalıdır

d) Bilmiyorum

e) Çoğunluk demokrasisi  Ahmet CİHAT ÖNDEK

C.46)  A.Demokrasi tarikatları vardır. Demokrasi tarikatı belirli bir kesime hitap edenlerdir.

B. Evet demokrasi liyakatsiz azınlık ve çoğunluğun gücüne dayalı olduğu zaman sürür rejimi olmaktan öteye gitmez bir yere varamaz.

C. Demokrasiyi hükmedenler başkalarını azınlık gördükleri takdirde insani bir rejim sürdüremezler.

D.Çoğunluk seçmiştir fakat azınlıklar tarafından yönetilmek anlamına gelir. Azınlığın gücüne dayalı demokrasi bir takım tarafından yönetilmek anlamına gelir.

E.Belirli bir cet ( millet; Türk, Kürt )  kendini üstün görerek karşıdakini azınlık sayarak yönetmesine denir. Metin BOR

C.46.

A.  Demokrasinin tarikatları daha nazik bir tabirle dahi olsa vardır.Çünkü dünyada herhangi bir görüşten  faydalanmayan topluluk yoktur.Demokrasi kelime anlamı olarak eşitlik anlamına gelmektedir.Ancak   bazı toplumlar demokrasi maskesi altında insanları öldürme,soykırım,asimile etme çabalarını demokrasi şemsiyesi altında gayet güzel bir şekilde ifşa etmektedir.

B.Azınlık veya çoğunluk için demokrasi aynı şeyleri ifade etmelidir ki bunlar kendinin aşabilsin  ve tam bir barış ortamı yaratılabilsin.Tersi durumunda ise demokrasi  adı ve tanımından  öteye gidemeyecektir.

C.Azınlık-çoğunluk,dil,din,ırk,düşünce gibi ayrım yapılmadan da yaşanılabilir.Yapmamız gereken içimizden geldiği gibi davranarak bu konuda rant sağlayanların  tahriklerine kapılmadan birliktelik üzerine bir yaşama alanı kurmaktan geçecektir.

D.Sermaye gücü fazla olan ve bu konuda dünya da konuştuğu zaman dengeleri yerinden oynatabilen adına azınlık ta dense dünyaya kök söktüren devletler vardır.Kolaylık açısından demokrasi adı altında her şey yaparlar.Yakarlar yıkarlar insanları katlederler.Aynı gücü başka devletlerinde kazanmasını istemezler.

 Azınlığın gücüne dayalı demokrasi dünyada küçük bir kara parçasına sahip olmalarına rağmen siyasi arenayı yönlendiren baş aktörlerdir.

E.Cet kardeşliği de çoğunluğun  gücüne dayalı  demokrasi gerçek manada olması  demokratik ilkeler açısından monarşinin hüküm sürdüğü yönetim biçimidir.Tarafsızlık neredeyse yoktur.Toplumda rahatsızlıklar meydana getirebileceği gibi istenmeyen sonuçları ortaya çıkarabilir.

Ali İhsan AYDINOĞLU

C 46) A;Demokrasi tarikatları vardır nitekim bunlar doğal olmayan yapay sürü rejimleridir.

B; Liyakatleri el vermediği için sürü rejiminden öteye geçememiştir.

C; Bir demokraside etnik, azınlık ayrışımı olduğu bu rejimde insani rejim beklenemez.

D; Belli bir zümrenin kontrolünde olan demokrasi azınlığın demokrasisidir.

E; Irk ve soyculuğa dayanan demokrasi cetliğe dayanan demokrasidir. Abdurrahim DOLAŞMAZ