2-A-Bilimsel yayın nedir tanımlayınız.? Bilimsel yayının kurları nelerdir?

B-Sizce mevcut yazım kurallarının eksiği nelerdir? Alternatif çözümler önerin.

İpucu; Bilimsel yayın yapan bazı dergilerin yayın kurallarını gözden geçirerek yayın yapma kurlarının değişmez ortak payda ve değişken kriterlerini (matematiksel ölçümler verilmeden) en az 25 cümle ile maddeler halinde yazınız

 

C2
A-
Yayın kurumu dergisinin veya her hangi bir yayın aracının; yayını kabul ve yayınlamak için;belirlediği özgün kurallar ve kriterler bütünüdür.
- Bu kriterler ve kurların amacı, yayının, istenen hedefe ve amaçlara; en uygun, kullanılabilir ve hizmet verebilir şekilde sunulmasıdır.
 

Özgün araştırma sonuçlarını içeren, yazılmış ve basılmış raporlara bilimsel yayın denir.
Bilimsel yayını daha iyi bir tanımla ifade etmek gerekirse, bilimsel yayını oluşturan mekanizmayı, ya da asıl yayını tanımlamak gerekir. Tez, Özet, Konferans raporları ve farklı birçok literatür yayımlanabilir, ancak bu yayınlar her zaman geçerli yayın sayılmazlar.
Bunun yanında, bilimsel bir yayın bütün testleri geçse de, doğru yerde yayımlanmamışsa geçerli bir yayım olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle, kötü bir araştırma raporu bile, testleri geçip, doğru yerde kabul edilip yayımlanırsa geçerli bir yayın olur. Devlet raporları ve konferansta yayımlananların çoğu gibi, kurum bültenleri ve kısa süreli yayınlar, esas yayınlar olarak kabul edilmezler.
The Council of Biology Editors (CBE)’ e göre bir bilimsel yayın, meslektaşlara deneyleri tekrarlama, gözlemleri değerlendirme ve entelektüel işlemleri değerlendirme fırsatını sağlayacak, yeterli bilgiyi bünyesinde bulunduran ilk açıklamadır. Bu tanım az kelimeyle yapılabilecek en kabul edilebilir tanımdır.
Kabul edilir bir bilimsel yayın ilk açıklama olmalıdır. Genel olarak ilk açıklama genelde sözlü sunuşla yapılır fakat CBE’ye göre ilk açıklama daha geniş kapsamlı olmalıdır. Yani ilk açıklama yazarın meslektaşları tamamen anlaşılıp kullanılmasına imkan sağlamalıdır. Kullanıcılara sunulan verilerin onlara gözlemleri değerlendirebilme, deneyleri tekrarlayabilme ve entelektüel işlemleri değerlendirebilme için yeterli bilgiyi sunmalıdır. Yapılan açıklamalar okuyucular tarafından kolay algılanabilir olmalıdır. Bu tanım, açıklamaya sadece görsel malzeme cinsinden değil, aynı zamanda, basılı ya da görsel olmayan formlar cinsinden de içerik kazandırır. CBE tanımını kesin terimler olmaksızın ve daha basit bir şekilde tanımlanırsa;
temel yayın özgün araştırma sonuçlarının ılk yayını olan yazarın meslektaşlarının deneyleri tekrarlayabilecekleri ve sonuçları irdeleyebilecekleri forma sahip ve dergide veya başka bir kaynak belgesinde bilimsel toplum içinde hemen ulaşılabilir olan yayındır.

Bilimsel yayın üretmenin süreçleri (problem tanımı, çalışmanın amacı, dergi seçimi, makalenin oluşturulması, sunulması)

Makale değerlendirmeden (peer-review) sonra gerçekleştirilecek revizyon aşaması (hakem ve editörle tartışma)

Yayınlanma süreci ve sonraki aşamalar (tartışma ve cevap)

Etik ihlalleri ve dikkat edilmesi gereken konular

Bilimsel performans göstergeleri (toplam yayın, toplam atıf, etki faktörleri, h-faktörü)

Türkiye’nin bilimsel performasına genel bir bakış (değişimler ve bunu etkileyen sosyo-ekonomik ve yasal süreçler)

Ülkelerin bilimsel performansları ile diğer gelişmişlik göstergeleri (insan gelişmişlik indeksi, kişi başına düşen gayrısafi milli hasıla vs gibi) arasındaki ilişkilere genel bir bakış

Tüm yazarların gönderilen makalede akademik-bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır. Yazar olarak belirlenen isim ya da isimler aşağıdaki özelliklerin tamamına sahip olmalıdır:

-Makaledeki çalışmayı planlamalı veya yapmalı,

-Makaleyi yazmalı veya revize etmeli,

-Son halini kabul etmelidir.

Makalelerin bilimsel kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

Dergiye yayınlanması için gönderilen makalelerde aşağıdaki biçimsel esaslara uyulmalıdır:

-Makale, PC veya MAC uyumlu bilgisayarlarda Microsoft Word programı ile yazılmalıdır.

KISALTMALAR: Metin içinde kelimenin ilk geçtiği yerde parantez içinde verilir ve tüm metin boyunca o kısaltma kullanılır. Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

ŞEKİL, RESİM, TABLO VE GRAFİKLER:

-Şekil, resim, tablo ve grafikler makalenin yazıldığı Word dosyasının içine, makalede işleniş sırasına uygun olarak numara verilip, makalenin sonuna yerleştirilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafikler metin içinde geçtiği yerler ilgili cümlenin sonunda belirtilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin altına açıklamaları eklenmelidir.

- Makalenin Word dosyasına eklenecek şekil, resim, tablo ve grafik, 1MB dan büyük ise, ayrı bir .jpg veya .gif dosyası olarak da sisteme eklenebilir. Bu durumda. jpg veya. gif dosyasına, makalenin word şeklinin içinde geçen numaralara göre isim verilmelidir. Şekil, resim, tablo ve grafik çözünürlüğü en az 300 dpi olmalıdır

- Kullanılan kısaltmalar şekil, resim, tablo ve grafiklerin altındaki açıklamada belirtilmelidir.

- Daha önce basılmış şekil, resim, tablo ve grafik kullanılmış ise yazılı izin alınmalıdır ve bu izin açıklama olarak şekil, resim, tablo ve grafik açıklamasında belirtilmelidir.

- Resimler/fotoğraflar ayrıntıları görülecek derecede kontrast ve net olmalıdır.

-EDİTÖRE SUNUM SAYFASI: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, varsa çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve varsa bu kuruluşların yazarlarla olan ilişkileri, araştırma makalesi ise istatistik kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.

-KAPAK SAYFASI: Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce), kısa başlık, tüm yazarların ad-soyadları, akademik ünvanları, kurumları belirtilmelidir. Sadece sorumlu yazarın iletişim bilgileri ve yazışma adresleri ayrıca belirtilmelidir. Makale daha önce tebliğ olarak sunulmuş ise tebliğ yeri ve tarihi belirtilmelidir.

-ÖZETLER: Yazı çeşitleri bölümünde belirtilen şekilde hazırlanarak, makale dosyası içerisine yerleştirilmelidir.

-ANAHTAR KELİMELER (2-5 arası) İngilizce veya Türkçe yazılmalıdır, Pub Med le uyumlu olmalıdır.

-KAYNAKLAR: Yazıda geçiş sırasına göre yazılmalı ve metin içinde uygun yerde parantez içinde belirtilmelidir. Parantez içinde birden fazla kaynak aynı görüşü belirtiyorsa ve ard arda geliyorsa ilk ve son rakam arasına (-) konarak, değilse (,) konarak ayrılmalıdır.

 Kaynak yazımında bütün yazarlar gösterilmeli, çok merkezli araştırmalarda ise ilk 5 yazar yazılıp sonrası için “et al.” veya “ve ark.” ifadesi kullanılabilir. Kişisel görüşmeler veya yayınlanmamış yazılar kaynak olarak gösterilemez. Çok gerekli ise metin içinde bahsedilebilir. Dergilerin kısaltılmış yazımları uluslararası standartlara uygun olmalıdır.

Kaynak yazımı Vancouver biçimine uygun olmalıdır. Kaynakların yazımı için örnekler (Noktalama işaretlerine lütfen dikkat ediniz):

B- Her yayın evinin yazım kuralları aynı olmalıdır. Hakemler yayınları kontrol ederken sadece giriş kısmını okumakla yetinmemelilerdir. Yazar yayınını yaparken neyden esinlenmişse esin kaynağını yayına eklemelidir. Yazar yayın yapma aşamasında yaptığı tüm çalışmaları yayında sunmalıdır. Günümüzde kalite standartlarına uymayan bir çok makale vardır.Hakemler bu konuda daha objektif olmalıdır.Taraf olmamalılardır.Yazarlar bilimsel anlamda insanlığa katkı sağlamayacak çağdaş çözümler üretmeyecek yayın yapmamalılardır.Yanlı yayınlar dergilerde yayınlanmamalıdır.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    Filiz HAVSUT


C2
A-  Özgün araştırma sonuçlarını içeren, yazılmış ve basılmış raporlara bilimsel yayın  denir.

Bilimsel yayının kurları nelerdir?

 

 

   B-

                                                                                                                                                                                                                                                             İbrahim Halil YÜCEL

C2
A)
BİLİMSEL YAYIN: Bir projenin veya buluşun ilgili uzmanlara inceleterek uzmanların olurunu aldıktan sonra basın yayın yoluyla insanlığa duyurulmasıdır

 Bilimsel yayınların kuralları;

-Yayının amaca hizmet etmelidir

-Ahlaki değerler ekseninde olmalıdır.

-Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı                       

B) –öncelikle amaca hizmet etmelidir         

-Bilimsel yayında toplumsal menfaat gözetilmelidir.

-Uzmanlardan oluşan bir bilimsel yayınları incelemek için bir komisyon kurulmalıdır

-Yayında öncelikli amaç bilimsel olmalıdır

-Açık ve anlaşılır bir dil kullanılmalı

-Yayını inceleyen komisyon nesnel olmalıdır.

                                                                                                                                                                                                                                                                    Mahmut AYAZ

C2
A-Bir çalışmanın, projenin, buluşun…vb alandaki bilim insanlarına (uzman) inceletilerek, uygun olduğu olurunu aldıktan sonra, özgün veya genel insan kitlelerine bir veya birden fazla yetkili yayın kurumu ve medya yayın aracı/ları ile deklere etmektir.

Yayın kurumu dergisinin veya her hangi bir yayın aracının;yayını kabul ve yayınlamak için;belirlediği özgün kurallar ve kriterler bütünüdür.
- Bu kriterler ve kurların amacı, yayının, istenen hedefe ve amaçlara; en uygun, kullanılabilir ve hizmet verebilir şekilde sunulmasıdır.

B-İncelemiş olduğum dergilerde birçoğunda; yazım kurallarında başlık,yazar adı,anahtar kelimeler,makale adı ve özet kısmı,yöntem,bulgular,tartışma ve sonuç,öneriler gibi kısımlar yazılırken punto değerleri 10 yada 12 tercihi söz konusudur.Burada belli bir standart yoktur.Bunun yerine belli başlı herkesin uyması gerekli olan ulusal standartlara uygun olarak yeni kıstaslar getirilmelidir.Belirli standartlarda olması karşı tarafın anlamasında kolaylaştıracağı gibi estetik kazandıracaktır

                                                                                                                                                                                                                                                                   Mehmet TUHRAN


 

C2
A-Bilimsel yayın; Özgün araştırma sonuçlarını içeren, yazılmış veya basılmış raporlara denir.

Bilimsel makaleyi daha iyi bir tanımla ifade etmek gerekirse, bilimsel makaleyi oluşturan mekanizmayı, ya da asıl yayını tanımlamak gerekir. Tez, Özet, Konferans raporları ve farklı birçok literatür yayımlanabilir, ancak bu yayınlar her zaman geçerli yayın sayılmazlar.

Bunun yanında, bilimsel bir makale bütün testleri geçse de, doğru yerde yayımlanmamışsa geçerli bir yayım olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle, kötü bir araştırma raporu bile, testleri geçip,doğru yerde kabul edilip yayımlanırsa geçerli bir yayın olur. Devlet raporları ve konferansta yayımlananların çoğu gibi, kurum bültenleri ve kısa süreli yayınlar, esas yayınlar olarak kabul edilmezler.

The Council of Biology Editors (CBE)’ e göre bir bilimsel yayın, meslektaşlara deneyleri tekrarlama, gözlemleri değerlendirme ve entelektüel işlemleri değerlendirme fırsatını sağlayacak, yeterli bilgiyi bünyesinde bulunduran ilk açıklamadır. Bu tanım az kelimeyle yapılabilecek en kabul edilebilir tanımdır.

B-Kabul edilir bir bilimsel yayın ilk açıklama olmalıdır. Genel olarak ilk açıklama genelde sözlü sunuşla yapılır fakat CBE’ye göre ilk açıklama daha geniş kapsamlı olmalıdır. Yani ilk açıklama yazarın meslektaşları tamamen anlaşılıp kullanılmasına imkan sağlamalıdır. Kullanıcılara sunulan verilerin onlara gözlemleri değerlendirebilme, deneyleri tekrarlayabilme ve entelektüel işlemleri değerlendirebilme için yeterli bilgiyi sunmalıdır. Yapılan açıklamalar okuyucular tarafından kolay algılanabilir olmalıdır. Bu tanım, açıklamaya sadece görsel malzeme cinsinden değil, aynı zamanda, basılı ya da görsel olmayan formlar cinsinden de içerik kazandırır.

CBE tanımını kesin terimler olmaksızın ve daha basit bir şekilde tanımlanırsa;temel yayın özgün araştırma sonuçlarının ılk yayını olan yazarın meslektaşlarının deneyleri tekrarlayabilecekleri ve sonuçları irdeleyebilecekleri forma sahip ve dergide veya başka bir kaynak belgesinde bilimsel toplum içinde hemen ulaşılabilir olan yayındır.

                                                                                                                                                                                                                                                                       Nihat KOTLUK
C2
A-BİLİMSEL YAYIN: Bilimsel bir araştırmanın uzmanlara inceletilerek, bilimsel bir dergide ya da yayında yayınlanmasıdır.

Bilimsel yayınların kuralları;

a) yayın kurumunun veya yayın aracının belli kriterleri vardır.

b) yayının amaca hizmet etmesi

c) bilimsel sorumluluk

d) yazı dili ve yazı çeşitleri

e) etik değerler

B- bilimsel yayının tabiî ki bir amacı olmalı

- yayınların öncelikle güzelce hazırlanması gerekir yani dil bakımından veya yazım kuralları bakımından kısaca şekil bakımından bir eksiğinin olmaması gerek.

- bir ön danışma kurulunun oluşturulması gerek ki bunlar yayınların sadece şekil bakımından incelesin.

- asıl danışma kurulundakilerin de objektif olması gerek.

- yayını hazırlayan kişinin de orijinal bir yayın hazırlaması gerekir.

- yayında bilimsel doğruluk ve bilimsel bir çözüm olmalıdır.

- bu yayımlar maddiyat için yapılmamalı.   Salih GÜLEN

C2
A-Bir çalışmanın, projenin, buluşun…vb alandaki bilim insanlarına (uzman) incelettirilerek, uygun olduğu olurunu aldırıldıktan sonra, özgün veya genel insan kitlelerine bir veya birden fazla yetkili yayın kurumu ve medya yayın aracıları ile deklere etmeye bilimsel yayın üretmek denir.

B- Bilimsel yayın kuralları ise;Yayın kurumu dergisinin veya her hangi bir yayın aracının; yayını kabul ve yayınlamak için; belirlediği özgün kurallar ve kriterler bütünüdür.
Bu kriterleri ve kuralların amacı, yayının, istenen hedefe ve amaçlara; en uygun, kullanılabilir ve hizmet verebilir şekilde sunulmasıdır.
Sinnur ACAR

C2
A-Özgün araştırma sonuçlarını içeren, yazılmış ve basılmış raporlara bilimsel makale denir.
Bilimsel makaleyi daha iyi bir tanımla ifade etmek gerekirse, bilimsel makaleyi oluşturan mekanizmayı, ya da asıl yayını tanımlamak gerekir. Tez, Özet, Konferans raporları ve farklı birçok literatür yayımlanabilir, ancak bu yayınlar her zaman geçerli yayın sayılmazlar.Bunun yanında, bilimsel bir makale bütün testleri geçse de, doğru yerde yayımlanmamışsa geçerli bir yayım olarak kabul edilmez. Diğer bir deyişle, kötü bir araştırma raporu bile, testleri geçip,doğru yerde kabul edilip yayımlanırsa geçerli bir yayın olur. Devlet raporları ve konferansta yayımlananların çoğu gibi, kurum bültenleri ve kısa süreli yayınlar, esas yayınlar olarak kabul edilmezler. Mesela The Council of Biology Editors (CBE)’ e göre bir bilimsel yayın, meslektaşlara deneyleri tekrarlama, gözlemleri değerlendirme ve entelektüel işlemleri değerlendirme fırsatını sağlayacak, yeterli bilgiyi bünyesinde bulunduran ilk açıklamadır. Bu tanım az kelimeyle yapılabilecek en kabul edilebilir tanımdır. Kabul edilir bir bilimsel yayın ilk açıklama olmalıdır. Genel olarak ilk açıklama genelde sözlü sunuşla yapılır fakat CBE’ye göre ilk açıklama daha geniş kapsamlı olmalıdır. Yani ilk açıklama yazarın meslektaşları tamamen anlaşılıp kullanılmasına imkan sağlamalıdır. Kullanıcılara sunulan verilerin onlara gözlemleri değerlendirebilme, deneyleri tekrarlayabilme ve entelektüel işlemleri değerlendirebilme için yeterli bilgiyi sunmalıdır. Yapılan açıklamalar okuyucular tarafından kolay algılanabilir olmalıdır. Bu tanım, açıklamaya sadece görsel malzeme cinsinden değil, aynı zamanda, basılı ya da görsel olmayan formlar cinsinden de içerik kazandırır. CBE tanımını kesin terimler olmaksızın ve daha basit bir şekilde tanımlanırsa;
temel yayın özgün araştırma sonuçlarının ilk yayını olan yazarın meslektaşlarının deneyleri tekrarlayabilecekleri ve sonuçları irdeleyebilecekleri forma sahip ve dergide veya başka bir kaynak belgesinde bilimsel toplum içinde hemen ulaşılabilir olan yayındır.

 

B-) 1- AŞIRMA :

              Başkalarının fikirlerini, metodlarını, verilerini, uygulamalarını, yazılarını, yapıtlarını ve şekillerini sahiplerine bilimsel kurallara uygun biçimde atıf yapmadan kısmen veya tamamen kendisininmiş gibi sunmak. Yabancı dilden kitap, makale vb. tercüme ederek kendi yazmış gibi basmak.

2) SAHTECİLİK (UYDURMA)

3) ÇARPITMA

4) DUPLİKASYON            

   Bir araştırmanın aynı sonuçlarını birden fazla dergiye yayın için göndermek veya yayınlamak.

              (Yayın içeriğinin birden fazla uzmanlık alanını ilgilendirdiği, yayının farklı bir dilde yayınlanmasında yarar görüldüğü gibi durumlarda her iki yayın kuruluşundan onay almak koşuluyla yayın tekrarı kabul edilebilir.)

5) DİLİMLEME

              Bir araştırmanın sonuçlarını araştırmanın bütünlüğünü bozacak şekilde ve uygun olmayan biçimde parçalara ayırarak çok sayıda yayın yapmak.

6) HAKSIZ YAZARLIK:

              Aktif katkısı olmayan kişileri yazarlar arasına dahil etmek, aktif katkısı bulunduğu halde bu kişileri yazarlar arasına katmamak, yazar sıralamasını gerekçesiz ve uygun olmayan bir biçimde değiştirmek.

(Yazarlık Hakkı, çalışmanın tasarımında; veri toplanması, analizi veya değerlendirilmesinde; yazımında katkı vermiş olmayı gerektirir. Başkalarının çalışmasına sadece yazım aşamasında katkıda bulunmak yazarlık hakkı doğurmaz.)

DİĞER ETİK İHLAL TÜRLERİ

C2
A-Bir çalışmanın,eserin,buluşun,projenin,tezin alanında uzman olmuş kişilere incetildikten sonra çeşitli aşamalardan geçtikten sonra o alan ile ilgili bir veya daha fazla yetkin yayın organlarında insanlığın hizmetine sunulmasına bilimsel yayın denir. Bilimsel yayın alanında uzman olan kişilere incelettirilmelidir.Bilimsel yayın yapılırken ulusal ve uluslar arası platformlarda yayımlanacağı için gereken özen ve kurallara amaç doğrultusunda yayımlatılabilir.

B- Yazım kuralları incelediğimde herbir dergi veya yayın kuruluşu farklı özellikler isteyebilmektedir.Bu da yazar için bir sıkıntı oluşturur.Örneğin bazı yazım kuralları şöyledir:Anahtar kelimeler (3-5) arası olmalı Index Medicus a uygun olmalıdır.Özet kısmı Türkçe ve İngilizce şeklinde olacak şekiilde hazırlanıp,250 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır.Şekil,tablo,grafikler herbiri ayrı ayrı sayfalarda açıklamaları olcak şekilde eklenerek gönderilmelidir.Bana göre bilimsel yayımlarda yazım kuralları açısından bir sınırlama istenmesi ve bazı gereksiz kuralların konulması çalışmayı olumsuz yönde etkileyebilir.Örneğin anahtar kelimelerin 3-5 sayıda olması,resimlerin gönderilirken yapılması gerekenler,kaynakların belirtiliş sırası  v.b. gibi özellikler belirtilirken biraz daha esnak davranılıp; genel bir ulusal ve uluslar arası ortak payda etrafında yayın yapılabilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                      Şahin İDİN

 

C2
A-Bir çalışmanın, projenin, buluşun… vb alandaki bilim insanlarına (uzman) inceletilerek, uygun olduğu olurunu aldıktan sonra, özgün veya genel insan kitlelerine bir veya birden fazla yetkili yayın kurumu ve medya yayın aracı ile deklere etmektir.

Yayın kurumu dergisinin veya her hangi bir yayın aracının; yayını kabul ve yayınlamak için; belirlediği özgün kurallar ve kriterler bütünüdür.

 Bu kriterler ve kurların amacı, yayının, istenen hedefe ve amaçlara; en uygun, kullanılabilir ve hizmet verebilir şekilde sunulmasıdır.

B-İncelemiş olduğum dergilerde birçoğunda; yazım kurallarında başlık, yazar adı, anahtar kelimeler, makale adı ve özet kısmı, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç, öneriler gibi kısımlar yazılırken punto değerleri 10 yada 12 tercihi söz konusudur. Burada belli bir standart yoktur. Bunun yerine belli başlı herkesin uyması gerekli olan ulusal standartlara uygun olarak yeni kıstaslar getirilmelidir.

 

                                                                                                                      Veysel İÇLİ

 

C2
A- İnsanın algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştirebilimek için gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir.Bilimsel yayın, bilgilerin standart bir dille belgelendirilmesini garanti altına almak için bağımsız kurullarca oluşturulan ayrıntılı yazım kurallarına göre bir bilim dalındaki tüm bilginlerin oluşturduğu topluluğa, meslektaşlarından oluşan bir kurulda objektif  birşekilde  değerlendirildikten sonra yayındaki bilginin diğer meslektaşlarının yayınladığı bilgilerin yanında yayınlanmasıdır.


Her yayın kuruluşunun kendine özgü yayın kuralları vardır. Herhangi bir alanda yapılan bir çalışmanın yayınlanmasında bu kuruluşlar bu yayın kurallarına dikkat edilmesini ister. Gönderilen çalışmanın o yayın kuruluşunda yayınlanabilmesi için yapılan çalışmanın kalitesi ve yapılabilirliği o kuruluşun uzman kişileri tarafından incelenerek uygun görülürse yayınlanmaktadır.

B-

Her yayın kuruluşunu kendine özgü sayfa düzeni yazı büyüklüğü vb. kuralları vardır. Elbette belirli bir disiplin çerçevesinde yazılması hem yazan kişinin hem de o bilgilerden yaralanacak olan kişiler için bir kolaylık olacaktır. Yayın kuruluşlarının çeşitli kalitelere bölünmesi doğrudur yalnız her yayın kuruluşunun farklı yazım kuralları bulunmaktadır. Aslında tek bir yayın kuralı olsa ve çalışmayı yapan kişi çalışmasını tek bir yere gönderse ve orada uzman kişilerce incelenip çalışmanın hangi kalitede olduğunun tespitini yaptıktan sonra o kalite sınıfında yayınlamaları daha isabetli olacaktır.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Volkan TAŞDEMİR