DOĞAL YAŞAM DÖNGÜSÜ VE TEMEL BİYOLOJİK KAVRAMLARIN ÖĞRETİMİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA          PDF
                                      
                                                           Tezin Yürütücüsü: Orhan İNCE
    Danışman: Prof. Dr. Nasip DEMİRKUŞ


        İÇİNDEKİLER
-Tezin Amacı ve Önemi.
-Literatür Bildirişleri.
-Web Adresleriyle İlgili Bildirişler.
-Materyal ve Yöntem.
-Kaynaklar.
-Kaynak Web Adresleri.
-Araştırma Olanakları.

       TEZİN AMACI VE ÖNEMİ:
       Belki de tüm doğa bilimlerinin ortak özelliği olan gözlemlenebilirlik biyoloji biliminde  de zirve noktadadır. Hatta biyolojinin bu özelliğindendir ki diğer derslere kıyasla daha çok anlaşılır, sevilir ve kolayca izlenir. Biyoloji Bilimi’nin bu özelliklerinden yararlanarak “Beş duyuya hitap edilebilirliğini sanal teknolojik olanakları etkili, verimli, doğru ve liyakatli kullanarak; öğretim, öğrenim ve eğitime nasıl yansıtabiliriz?” sorusuna yeterli yanıt olabilecek nitelikte böyle bir tez hazırlanışı düşünüldü. Bununla beraber biyoloji bilimi çok geniş olduğu için bu amacımızı doğal yaşam döngüsü ve temel biyolojik kavramları çerçevesiyle sınırladık. Çünkü doğal yaşam döngüsü hem diğer konulara nazaran daha gözlemlenebilir ve hem de daha ilgi çekicidir. Bu tezin hazırlanışındaki temel amaç; hiç görülmeyen, bilinmeyen, az bilinen ve/veya herkesçe gidip görme olanağı bulanamayan yaşam tarzları ve döngülerindeki biyolojik kavramları yaşam döngüsü içende; çok istendik, akıcı, ucuz, kalıcı ve anlaşılır bir şekilde internet ve medya ortamında insanların hizmetine sürekli sunuştur.  Elbette ki bu tez konuyla ilişkisel bazı özgün ve temel biyolojik kavramlara da değinilerek onlarla ilgili dokümanlar da hazırlanacaktır.
Amacımızı diğer bir deyişle şöyle de ifade edebiliriz; Biyoloji dersinde geçen Doğal Yaşam Döngüsü ile ilgili temel biyolojik kavramların çok daha iyi öğrenilmesi için daha verimli algılanabilir hale getirilmesi ve  daha fazla duyuya hitap edecek şekilde hazırlamaktır. Yani  Biyoloji derslerinde geçen doğal yaşam döngüsü ve diğer temel kavramlarla  ilgili; görsel, işitsel, yazımsal ve ilişkisel fikir yürütebilmeyi kolaylaştıracak dokümanları internet ve DVD entegreli kavram sunumları şeklinde  hazırlayıştır. Bu kavramları sadece sözel bir şekilde birer soyut düşünce olarak değil görsel araçlarla somut hale getirmektir. Doğal Yaşam Döngüsü ile ilgili kavramların daha doğru öğrenilmesini ve uygulanmasını sağlamaktır. Doğal yaşam döngüsüyle ilgili az, eksik veya hiç bilinmeyen kavramları açıklayıcı bir şekilde sunmaktır. Gelişen teknoloji ile Doğal Yaşamda neler yapıldığını ve ne tür ilişkiler olduğunu görmektir.
Doğal Yaşam Döngüsü anlamak için; yapılmış, çalışılmış, yapılan, çalışılan; konu ve deneylerle yapılmış ilerlemeleri liyakatli öğretim, öğrenim ve eğitim çerçevesinde hizmete sunuştur. Doğal Yaşam Döngüsü ile ilgili benzer ve ilişkisel kavram gruplarına dayalı; serbest, koşullu kavram öbeğine dair özgün sayfalar hazırlanacaktır. Böylece öğretimde biyolojik kavramların, kavram kümelerinin doğru ve ilişkisel; anlaşılması, öğrenilmesi, uygulanması ve kullanılması için; sanal, medya, kütüphane ve nesnel ortamlardan veri toplama, değerlendiriş ve verilerin işlenişine yönelik yeni yöntem geliştirmektir. Bu doğrultuda biyolojik kavram bilgileri ve örgülerine dayalı ilişkisel kavram kümelerini içeren; serbest, koşullu kavram öbeği özgün sayfaları hazırlanacaktır.
Toplanan verileri daha ekonomik olan sanal (medya ve internet ortamında) ortamda verimli kullanabilir hale getirmektir. Gelecekte yapılabilecek benzeri eğitim-öğretim çalışmaları için veri kaynağı oluşturmak ve çalışmayı yapanları liyakatli ve doğru yönlendirebilmektir. Doğal ve sanal materyal geliştirme yöntemine yönelik çalışmalara örnek teşkil etmektir. Bilgisayar ortamında biyolojik kavramlara yönelik; öğretim, öğrenim ve eğitim amaçlı ders materyali ve yöntemi geliştirmektir. Bilimsel ve belgesel video filmlerinin eğitim ve öğretim amaçlı kullanım şekline örnek oluşturacak yeni yöntemler keşif etmek ve/veya ortaya çıkarmaktır. Daha fazla duyuya hitap edecek şekilde materyal hazırlayıp öğrenmeyi kolaylaştırmak ve kalıcı hale getirmektir. Biyolojik ders materyali hazırlayış ve seçiminde yeni yöntemler geliştirmek ve uygulamaktır.
Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı’ndaki kavramlarla ilgili yapılmış ve yapılan daha önceki çalışmalara ilave olarak belgeler, çekilen filmler, resimler… Vb tezdeki tüm dokümanları internet üzerinde herkesin hizmetine sunacak şekilde hazırlayıştır. İlerde internet bağlantılı DVD şeklinde Biyoloji kavram ansiklopedisinin hazırlanmasına ön basamak oluşturuştur. Bu çalışmada, Doğal Yaşam Döngüsü ile ilgili yaklaşık 2000 kavramın tanımı ve bazı kavramlar, anlam çözümleme tablosu, kavram ağı ve kavram haritalarıyla ilişkilendirilmeye çalışılacaktır.
        Tez dokümanlarken; aşağıda kısaca bahsedilen çeşitli sanal ve nesnel araçları tez öğrencisinin kullanarak bu konuda çok yönlü kazanımlar edinmesi amaçlanmıştır. FineReader (Demo) Sanal Aracını Kullanarak, camlı tarayıcıyla, bilgisayar ortamına yazılı ve grafik içerikli dergi… vb görüntüsünü aktaracaktır, Kavram Araçlarının hazır şablonlarını ve çizim olanaklarını yapısında bulunduran; ConceptDraw Office Pro, ConceptDraw MINDMAP (Demo)…vb kavram ilişkilendir sanal araçları kullanarak kavram gruplarını kategorize edilecektir. Macromedia Flash 8, Flash Encoder(Lisanlı), Adobe Acrobat Writer-Reader(Demo), Dreamweaver web editörü, Photoshop ve Fireworks grafik aracı,  FlipAlbum Suit, (Lisanlı) sanal kitap hazırlayış aracı, Ulead Media Pro 7video(Demo) düzenleme araçları TV’den bilgisayara video kaydı… Vb sanal ve nesnel araçları kullanarak tezin diğer aşamaları tamamlayacaktır.
Bu amaçla Doğal Yaşam Döngüsü ile ilgili yaklaşık 2000 kavram ve kavram kümesinin tanımını içeren, internet entegreli; tüm tez envanterini içeren Enteraktif Doğal Yaşam Döngüsüyle ilgili Kavram Tanım Video-Görüntü DVD’si hazırlanacaktır.
           
           LİTERATÜR BİLDİRİŞLERİ  
            Doğal yaşam döngüyle ilgili şimdilik yapılan araştırma ve taramaları şöyle ifade edebi liriz; Konu ile ilgili olarak, YYÜ Ferit Melen Merkez Kütüphanesi; Katalog, Toplu Tarama, E-Dergiler, E-Kitaplar ve E-Tezlerin, sayfalarından ve  internetten; Copernic, Altavista ve Google gibi internet tarama motorları kullanılarak aşağıdaki kavram, cümlecik ve  cümlelere ilgili bilgilere ulaşılmaya çalışılmıştır. “kavram araçları” “kavram kümesi”, “kavram haritası”, “anlam çözümleme tabloları”,  “kavram ağı”, “Doğal Yaşam Döngüsü kavramlarıyla ilgili video, Doğal Yaşam Döngüsü kavramları ” gibi kavramlar Türkçe yazıldı. “semantic map”, “concept map”, “mean table”, “concept network” , “Natural Life Cycle in World” gibi anahtar kelimeler İngilizce yazılarak; 22.01.2011-07.04.2011 tarihleri arasında ilgili web adresleri, tarama motorlarında kurallarına uygun olarak ikili ya da çoklu mantıklı gruplar halinde yazılarak internetten arama yapılmış ve yapılmaya devam edilecektir.
            İnternetten, Bilim ve Teknik, PCnet ve Chip Dergilerinin 2002–2011 yılları arasındaki yayınlanan sayılarında; Biyoloji sitelerinin web adresleri incelenerek özellikle video görüntülerinin bulunduğu sitelerin web adresleri ve kısa içerikleri literatür bildirişine ilave edilmiştir. Ayrıntılı tercümeler ve çalışmalar devam etmekte edinilen yeni bilgiler tezde kaynak bildirişine ilave edilecektir.
Cihangir, (2010), “Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara ilişkin Ders Video Materyali Geliştirme (Yüksek Lisans Tezi)” Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bil. Enst. Bu çalışmada biyolojide önemli kavramların görsel-işitsel yöntemlerle nasıl ders materyali hali ne getirildiği ve böyle bir yöntemin eğitime olan katkıları anlatılmıştır.
            Demirkuş, (1999), Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale Getirilmesi çalışmasında öğretim yöntemleri hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir. Kavramlarla ilgili geliştirilen materyalin, yöntemlerle ilişkilendirilmesi konusunda bu kaynaktan yararlanılacaktır.
           Demirkuş, (2009a),Fen Teknoloji ve Toplum ders notlarında; fen teknoloji ve  toplum arasındaki ilişki, teknolojiyi liyakatli kullanmak ve insan ahlakı arasındaki  ilişki  verilmiştir.                              Demirkuş, (2009b), Öğretim Teknolojisi ve  Materyallerinin  Geliştirilmesi  adlı  ders notlarında, eğitim mutfağında ve materyal geliştirilmesinde kullanılan sanal araçların  tanımı ve kullanım şekillerine ayrıntılı bir şekilde yer verilmiştir. Ayrıca sanal  ve  nesnel  araçlarını kullanımına yönelik internet entegreli görsel tanıtıcı filmler  ve  sunular  yer  almaktadır.             Kullanılan materyal seçiminde uyulması gereken kurallar ve kriterler hakkında geniş bilgi ve- rilmektedir.Kavramların tanımlarıyla ilgili materyal seçiminde bu kriterler ve kurallar dikkate alınacaktır.   
        Demirkuş, (2009c), Özel Öğretim Yöntemleri I Ders Notlarında; yöntemler hakkında ge- nişçe bilgi verilmiştir.
       Demirkuş, (2009d), Biyolojide Önemli Kavramlar Ders Notları.Kavramlarla ilgili özgün- lükler, ortak paydalar ve uygu- lamalarla ilgili derli toplu disipline bilgiler verilmiştir.        Gürlek, (2002), Orta Öğretim Biyo loji (Botanik) Öğretiminde Anlam Çözümleme Tablo-ları, Kavram  Ağları  ve  Kavram Haritalarının Uygulanması (Yüksek Lisans Tezi). Bu  tezde biyoloji öğretiminde anlam çö zümleme tabloları, kavram ağları ve kavram  haritalarının  yeri, önemi ve eğitim mutfa- ğındaki uygulanışına değinilmiştir.
           İlçin, (2007), Yabancı-Yeni Biyolojik  Kavramların  Türkçeleştirilmesinde  Uygulanan Yöntemler, Kurallar ve Mantık Sistemleri.  Bu  tezde,  kavramların Türkçeleştirilmesinin öne- mi  ve  ana  dilde  eğitimin  önemi  vurgulanmaktadır.  Yabancı   kavramların zihinde ezber ve ilişkisiz yerleştiği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca kavramların Türkçeleştirilmesinde uygulan- ması gereken önemli kriterlere değinilmiştir.
          Yılmaz, (2003), İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla ilgili Bazı Etkinliklerin  Geliştiril- mesi (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi), Yüzüncü  Yıl  Üniversitesi, Fen. Bil. Enstitüsü, Van. Bu çalışmada bazı kavramların öğrenilmesini kolaylaştırmak için yapılan etkinlikler ve bunların uygulanışı anlatılmaktadır.
        Ayrıca çalışma  esnasında  fen ve  teknolojiye  yönelik   Anlam   Çözümleme   Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının  Uygulanmasının  bulunduğu kavramların   tanımları, bu kavramların sınıflandırılması ve öğretim yöntemleri hakkında  genel   bilginin verildiği ya- zılı ve elektronik ortamlarda bulunan kaynaklardan yararlanılacaktır.

 

             WEB ADRESLERİYLE İLGİLİ BİLDİRİŞLER
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbiyolojipdf.html
Bu adreste biyolojiyle ilgili bilim-teknik dergisinde yayınlanmış birçok popüler ve önemli makale bulabilirsiniz.
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanalgpdf.html
Bu adreste alglerle ilgili bilim-teknik dergisinde yayınlanmış birçok popüler ve önemli makale bulabilirsiniz.
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbakteripdf.html
Bu adreste bakterilerle ilgili bilim-teknik dergisinde yayınlanmış  popüler ve önemli makaleler bulabilirsiniz.
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanmantarpdf.html
Bu adreste mantarlarla ilgili bilim-teknik dergisinde yayınlanmış  popüler ve önemli makaleler bulabilirsiniz.
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanviruspdf.html 
Bu adreste virüslerle ilgili bilim-teknik dergisinde yayınlanmış  popüler ve önemli makaleler bulabilirsiniz.
http://www.biyolojidersi.info
Biyoloji Sayfası. Genel Biyoloji dersi. Genler, yararlı ve zararlı bakteriler, virüsler, kalıtım, DNA, RNA, genetik hastalıklar, kanser, memeliler, sürüngenler, kuşlar gibi pek çok konuda ayrıntılı bilgiler sunuluyor. 

http://oceanos-datca.org/
Oceanos-Datca Denizler. Biyolojik çesitlilik Tespiti . Biyoloji haberleri, biyoloji alanında gelişmeler. Biyolojik çesitlilik tespiti projesi web sayfasına hoşgeldiniz. Site, bölgenin zengin biyoçeşitliliğine ışık tutmakla beraber, bölgenin sorunlarını da yansıtmaktadır. 

http://www.dinofish.com
Site, antik balıkların biyolojileri, tarihleri ve bunları koruma çabalarıyla ilgili bilgiler içeriyor.Bilgiler, meraklılar için kapsamlı bir bibliyografya, orijinal çizimler ve fotoğraflarla desteklenmiştir. Jerome Hamlin’in bir mini denizaltıyla balığın derin sulardaki yuvasına yaptığı dalışların öyküsü kendi ağzından dinlenebilir.
http://www.cetacea.org 
Site cetacean diye bilinen deniz memelileri takımına ait 81 balina ve yunus türünün tümü hakkında bilgiler içeriyor.
http://www.oceanexplorer.noaa.gov
Sitede okyanus diplerindeki sıcak su kaynakları çevresinde yaşayan canlıları izleyebilir ve çok sayıda deniz canlısı türü fotoğraflarına  rastlayabilirsiniz. Ayrıca deniz altı keşfiyle ilgili görüntü yada videoları izlenebilir.
http://www.calacademy.org/research/diatoms
59.000 örneği kapsayan 70 diatom türünün açıklamalı görüntülerini izleyebilir, diatom biyolojisi konusunda hazırlanmış bir kitapçığı yada bu canlılarla ilgili son haberleri ve bulguları okuyabilirler.
http://www.neoucom.edu/DLDD
Bu sitede Carnegie evreleri denen gelişim aşamalarında bir yunusun ellerinin nasıl yüzgeç haline geldiğini, kuyruğun, sinir sisteminin oluşumunu izleyebilirsiniz.
http://www.calacademy.org/exhibits/skulls 
Çeşitli hayvanlara ait kafataslarını  üzerine tıklayıp tutarak 360o derece döndürebiliyor, ayrıca hayvanın giydirilmiş görüntüsünü inceleyebiliyor, kafatasının yapısından hayvanın davranışı ve evrimi konusunda bilgi edinebiliyorsunuz.
http://www.med.unc.edu/embryo_images
5 haftalık bir insan embriyosu ile 11 günlük fare embriyosu neredeyse birbirinin aynı. Gelişmeye başlamış omurga, sonradan el yada ayaklar halini alacak küçük çıkıntılar, beyin haline gelecek küçük bir şişkinlik vb. Sitedeki açıklamalı görüntü ve animasyonlarla, gözlerin, kulakların, kalbin ve öteki gövde yapılarının ortaya çıkıp geliştiğini izleyebilirsiniz.
http://www.webvision.med.utah.edu
Zihninizde ayrıntılı bir görüntü oluşturmak istiyorsanız, memeli retinasının anatomisi ve işlevi konusunda Utah Üniversitesi’nce hazırlanan bu online eğitim metnini karıştırmanız gerekiyor.
http://www.biology.arizona.edu
Arizona Üniversitesi araştırmacılarınca hazırlanan bu site içerdiği görüntüler, çizimler, sözlükler ve küçük testlerle biyoloji öğrenimine biraz renk getirmeyi hedefliyor. Sitenin en güzel köşelerinden biri de çeşitli organizmaları, hayvan ve bitki hücrelerini interaktif java araçlarıyla tanıtan bir linktır.
bio.ltsn.ac.uk/imagebank
Sebil biyoloji; indirip serbestçe kullanabileceğimiz 1500 den fazla fotoğraf içermektedir.
http://www.sumanasinc.com/scienceinfocus/scienceinfocus.html
Site biyoloji animasyonları sunuyor; kök hücrelerin oluşumundan, sivrisinek ve sıtma parazitlerinin ilişkisine kadar birçok konu anlatılıyor.
http://www.ebiomedia.com
Resimli Biyoloji; Herhangi bir canlı, bir biyoloji kitabında istendiği kadar ayrıntılı tanıtılsın, detaylarını, parçaların nasıl bir bütün oluşturduğunu, nasıl işlev gördüğünü zihinde canlandırmak kolay değil. Hazırlanan bu site görüntünün en çok gerektiği, küçük canlılar hakkındadır.
http://www.cellnucleus.com
Sitede hücre çekirdeğini iş başında gösteren video ve animasyonlar, hücre çekirdeği görüntüleri, araştırma kaynaklarına linkler, klasik "Molecular Biology of the Cell" (Hücrenin Moleküler Biyolojisi) adlı kitap elektronik ortamda ziyaretinizi bekliyor.
http://www.johnkyrktır.com
Hareketli Hücre animasyonları içeren site üniversite düzeyinde biyoloji öğrencilerinin hücre biyolojisi ve moleküler biyolojideki temel süreçleri daha iyi kavramaları için önemli bir yardımcı. Renkli grafikler, örneğin protein sentezi, mayoz bölünme, Krebs döngüsü, fotosentez içermektedir.
http://www.bio.davidson.edu/courses/movies.html
Sitede, DNA kopyalanması, mayoz bölünme gibi süreçlerle bölünme bozuklukları gibi genetik aksaklıklar 15 kadar kısa filmle gösteriliyor.
http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
Çizgi Filmle Biyoloji;100 kadar çizgi film ve animasyonlardan oluşan bir site.
http://www.biointeractive.org
Site; genetik, moleküler biyoloji, immünoloji ve öteki biyotıp konularını zengin animasyon ve çizimlerle açıklıyor.
http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
DNA kopyalanmasından hücre bölünmesine, kanser oluşumundan kaslarımızın kasılmasına kadar 100’den fazla basit ve anlaşılır kısa metinlerle desteklenen animasyonlar içermektedir. 
http://www.healcentral.org
Beyin kabuğunun içindeki ve altındaki yaşamsal merkezler, hareketimizi sağlayan kas koordinasyonu. Bu sitede görüntü 3600’den fazla görüntü ve çizime ek olarak videolar ve animasyonlar içermektedir.
http://www.insectimages.org 
Böceklerle ilgili 5400 adet yüksek çözünürlükte dijital görüntü. Her görüntüde böceğin taksonomik özellikleri, yaşamında hangi evrede bulunduğu, zararlı mı olduğu, istilacı mı yerli mi olduğu konusunda bilgiler vermektedir. 
http://www.antbase.org
Bilinen 11.000 karınca türü hakkında istediğiniz her türlü bilgi ve görüntüye ulaşabileceğiniz gerçek bir hazine. 
http://www.bio.unc.edu/faculty/goldstein/lab/movies.html
Kurtçuk C.elegans. Site, 20 kadar laboratuardan derlenen video kliplerinin bir koleksiyonu.
http://www.crocodilian.com 
Timsahlara ait 23 türün tümünün özellikleri, yaşam alanları, üreme yöntemleri hakkında bilgiler, haritalar ve görüntülerle birlikte elinizin altında. Ayrıca dramatik kısa filmler…
http://bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca/
Daha çok zooloji olmak üzere mikrobiyoloji den immünolojiye kadar birçok alt dalla ilgili 2200’den fazla fotoğraf, video ve animasyon yer alıyor.
tncweeds.ucdavis.edu/index.html
Orman Zararlıları Sitede hem düşmanlar tanıtılıyor, hem de mücadele yöntemleri gösteriliyor.
http://www.piscoweb.org/cgibin/ qml/newalgaequery.qml 
Sitede, Kuzey Amerika’nın batı kıyılarında bulunan 350 tür alg, yaşam bölgeleri, bollukları, Dağılımları ve öteki özellikleri ve 1000 kadar görüntüyle ile birlikte tanıtılıyor.
http://www.amphibiaweb.org 
Brezilya kurbağalarından, timsahlarla boy ölçüşebilen semenderlere kadar. 1000 kadar tür hakkında bilgilere ulaşabildiğiniz site, 4000’den fazla fotoğrafla desteklenmiştir.
http://www.sel.barc.usda.gov/acari/index.html 
Dev Akarlar; Ochoa’nın akarları ve keneleri tanıttığı bu sayfanın bir özelliği de bazı örnekle rin, sıvı azotla dondurularak hareket halindeyken görüntülenmiş olması.
http://www.mos.org/sln/SEM
Canlı yada cansız aklınıza ne geliyorsa taramalı elektron mikroskobuyla çekilmiş görüntüleri ni inceleyebilirsiniz.
http://www.brisbio.ac.uk
Örneğin, kan damarları içinde yuvalanan schistosome kurtları yada Alzheimer hastalığından sorumlu beyin plakaları. Sitede tıp, veterinerlik yada dişçilik alanlarında karşımıza çıkan orga nizmalarla ilgili 8500 kadar görüntü yer alıyor.
 mouseatlas.caltech.edu
İskoçya’nın Edinburgh kentindeki Tıp Araştırmaları Merkezi’nin insan Genetiği Bölümü’nce hazırlanmış ikinci atlasta (+), döllenmeden sonraki 5.5 ve 9. Günler arasında embriyonun değişik doku bölgelerine ait yüksek çözünürlükte açıklamalı görüntülere erişebilirsiniz. Ayrıca siteden bir gen kodlama veri bankasına ulaşabiliyorsunuz. Örneğin, omuriliğe tıkladığınızda, bu doku üzerinde kodlanan genlerin bir listesini elde edebiliyorsunuz.
http://www.microscopyu.com
Florida Eyalet Üniversitesi mikroskobi uzmanlarınca hazırlanan sayfada geniş bir yelpazede malzeme bulunuyor. Ayrıca, Java kullanım kılavuzlarıyla sanal mikroskopları kullanabilir, başka meraklılarla bilgi ve tecrübe alış verişinde bulunabilir, mikroskopi sözlüğünü karıştırabilirsiniz.Göz kamaştırıcı sabit ve hareketli görüntü galerileri de bulunmaktadır
http://www.cellsalive.com
Paralı animasyonlar dışında parasız görüntülerle desteklenmiş eğitici bir site. Örneğin virüslerle, mikropların, spermlerin başka hücrelerle karşılaştırmalı boyutları. Hücre bölünmesinde gerçekleşen evreler, bağışıklık hücrelerinin kullandıkları yöntemler vb. illüstrasyon yada fotoğraflar desteğinde anlatılıyor.
http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp
10.000 kadar kuş, yediğiyle, içtiğiyle, göç yollarıyla, hangi ülkede nerede bulunduklarıyla, ayrıntılı biçimde tanıtılıyor. Ancak, ne aradığınızı da bilmeniz gerekiyor.
http://www.kustr.org
Her hafta yenilenen birbirinden güzel kuşları, sesleri ve görüntüleriyle tahmin edebileceğiniz minik testler de var bu sayfada.
http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots
Dünyadaki bitki türlerinin yarısından, tüm omurgalıların da üçte birinden örnekler barındırıyor. Bu sanal atlasla Güney Amerika’nın Atlantik kıyılarında, 20.000 bitki türü içeren ormanları, uçamayan gece papağanlarıyla, fare büyüklüğündeki çekirgeleriyle, garip “kadife solucanları”yla Yeni Zelanda’yı ve daha birçok sıcak noktayı ziyaret edebilirsiniz.
http://www.natzoo.si.edu/Animals
Siteden seçeceğiniz bölgelerdeki hayvanlar hakkında ayrıntılı bilgiler de edinebiliyorsunuz. Washington D.C.deki ulusal hayvanat bahçesindeki tüm hayvanları izlemeniz mümkündür. 

http://www.enature.com
Sergilenen canlılar yalnızca Kuzey Amerika’da bulunanlar; ama öteki kıtalara endemik birkaç tür dışında bir eksiklik ssetmiyorsunuz. Ağaçların çiçeklerinden böceklerine canlılar dünyasını tanıtan resimler içermektedir.
http://www.primate.wisc.edu/pin
Maymunları yakından tanımak için ziyaret edilmesi gereken site,235 maymun türü hakkında bilgi edinebilir, primat türlerinin biyolojisi, sınıflandırılması ve korunması konularında bilgilerinizi derinleştirmek için yüzlerce link bağlantısından yararlanabilirsiniz
http://www.foxforest.com
Zekaları ile ünlenen kızıl tilkilerin yaşamı, doğumlarından yetişme çağlarına, yeni aileler kurmalarına kadar bilgiler sunuyor. 
http://www.sp.uconn.edu/~mcbstaff/graf/Sym.html
Mikrobiyolog Joerg Graf, hayvanlar ve bakteriler arasındaki ilişkinin dört ayrı örneğini inceliyor. Ancak bu işbirliği, her zaman uzaktan göründüğü gibi iyi niyetli olmuyor.
Örneğin, mürekkep balığı, vücudundaki kiracıları aslında öldürmeye çalışırken gıdaya boğuyor. Çünkü, bakteriler, hayvanın kendilerini yok etmek için salgıladığı kimyasalları, kendi salgılarıyla etkisiz hale getirip tüketiyorlar.
http://www.awionline.org/Lab_animals/biblio/enrich.htm
http://www.awionline.org/Lab_animals/biblio/refine.htm
Bu site, Rhesus maymunlarından, insansı maymunlara kadar çeşitli türlerin tutsaklık yaşamlarını renklendirmek, olabildiğince kolaylaştırmak için yapılabilecekleri sergiliyor.
http://www.animalinfo.org
Doğal yaşam alanlarının daralmasının yanı sıra, hükümetin doğal avları olan tarla kemirgenlerini yok etme kampanyasının kurbanı olmuş. Dağ gelincikleri belki yeniden çoğalabilecek, ama sitedeki 100 kadar öteki türün doğadaki yaşamları daha da ince pamuk ipliklerine bağlı
http://www.arkive.org
ARKive Projesi, Dünyada soyu tükenen yada tükenmekte olan hayvanlarla ilgili verileri arşivliyor. En sonuncusu 1936 yılında Avustralya’da bir hayvanat bahçesinde ölen thylacine yada Tasmanya kaplanı diye adlandırılan keseli yırtıcı gibi. Arşivde, 1100 tür hakkında açıklamalarla birlikte yaklaşık 5000 görüntüyü izleyebilirsiniz.
http://www.research.amnh.org/~esg
Amerikan Doğa Tarihi Müzesi’nden paleontolog Eugene Gaffney’in hazırladığı sitede sürüngenlerin anatomileri hakkında ilginç bilgiler (omurgaları kabuğun içine yapışık, omuzlar› ve leğen kemikleri de kaburga kafesinin içinde)edinebilir fosil bulgulara (boynuzlu kaplumbağalar) erişebilirsiniz.
http://www.rbgkew.org.uk/exhibitions/johnday/index.html
John Day (1824-88). Yaşamı boyunca dünyanın çeşitli yerlerinden derlenmiş 3000 kadar orkideyi resimlemiş ve özelliklerini kaydetmiş. Sitede bunlardan en güzel 70 tanesinin çizimini ve ressamın el yazısıyla belirtilmiş özelliklerini inceleyebilirsiniz.
http://www.cnr.vt.edu/dendro
Virginia Politeknik Enstitüsü ve Eyalet Üniversitesi’nde ağaç fizyologu olan John Seiler’ in hazırladığı sitede 450 kadar ağacın yaprak biçimlerinden, çiçeklerine, gövdelerinden gelişme biçimlerine kadar her türlü bilgiyi, görüntüleriyle birlikte elde edebiliyorsunuz. 
http://www.deathonline.net/decomposition/index.htm
Ölümün hemen sonrasından, toprağa karışıncaya kadar çürümenin evrelerini görüntü ve videolarla izleye bilirsiniz. 
http://maen.huh.harvard.edu:8080/china 
Yurdumuzda Akdeniz ve Doğu Karadeniz kıyılarını kapsıyor. Güney Çin’deki Hengduan Dağları da böyle bir “sıcak nokta” Site, 10,000 değişik türe ait bilgiler içeriyor; ayrıca 600’den fazla tür ve manzara fotoğrafının yer aldığı görüntü arşivi bulunuyor.
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery.htm
Damarlı Bitkiler En zengin bitki çeşidini içeren bu gruptaki çiçekler, ayrıntılı özellikleriyle ve büyütülebilen resimleriyle birlikte tanıtılıyor. 
http://www.hear.org/starr/hiplants/index.html
Tehdit Altındaki Hawaii Ekosistemleri Projesi kapsamında kurulan sitede 900 kadar bitkinin görüntülü tanımı yapılıyor. Bunlar arasında adalara daha sonra sokulan ve yerli türlerin aleyhine hızla yayılan istilacılar da tanıtılıyor.
http://www.nal.usda.gov/curtis
California Üniversitesi (Los Angeles) Biyomedikal Kütüphanesi’nce oluşturulan bu sanal sergide, 29 çeşit baharatın tarihçesi, kimyası ve tıbbi kullanımı açıklanıyor.Bitkilerin büyüleyici resimleriyle ün kazanan dergi 217 yıldır basılmaya devam ediyor. Site, derginin ilk 20 yılında yayımlanan sayılardaki görüntüleri veriyor. Sulu boya ve mürekkeple renklendirilmiş 1000’den fazla çizimin üzerlerine tıklayarak büyütebiliyorsunuz.
http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/e00/contents.htm
Mendel kalıtım ilkelerine ve bitkilerdeki moleküler tepkimelere kadar akla gelebilecek her şeyi kapsıyor. Yazılı açıklamaların yanı sıra fotoğraflar, hareketli görüntüler ve hücrelerin mikrografları.
http://www.figweb.org
Bu sitede incir ve sinek (yada minik eşek arıları) arasındaki dayanışmayı izliyorsunuz. incirin çiçekleri, meyvenin içinde saklı.
http://www.worldviewofglobalwarming.org
Kosta Rika’da ortadan kaybolan kurbağalar, Alaska’da çözülmeye başlayan donmuş toprakları, Sibirya çevresinde yükselen denizleri mi görmek istiyorsunuz? Yoksa Peru’da 13 yılda 500 metre gerileyen buzulları mı? Belki de Antarktika’da son 400 yıldır genişlerken, birden küçülüp çatlamaya başlayan buz örtülerini mi?
http://www.epa.gov/ecotox
ECOTOX adlı site, 1926 yılından başlayan bir makale, rapor ve gözlem arşivini içeriyor. Sitede, aktinomisin den, çinkoya kadar her çeşit toksik maddenin yol açtığı etkiler sergileniyor. 
http://www.osei.noaa.gov
Felaketinizin Resmidir; Bu görüntü sitesi, doğanın öfkesini merak edenler için. Okyanuslarda oluşan güçlü kasırgaların, karşı konulmaz orman yangınlarının, kutup bölgelerinden kopup okyanuslara karışan koca buzdağlarının uydu görüntüleri. Ayrıca günün görüntüsü köşesi, sizi haberlerde dinlediğiniz son doğa felaketiyle buluşturuyor.
http://www.rand.org/scitech/stpi/ourfuture
Geleceğimiz Çevremiz RAND Bilim ve Teknoloji Politika Enstitüsü’nce hazırlanan sitede, çevre dostu yenilik ve icatları inceleyebilirsiniz. Ayrıca gelecek 20 yıl süresince çevre politikalarının, genom araştırmalarından açıklanıyor.Uzmanların görüşlerini aktardıkları video görüntüleri ve çok sayıda içeriyor.
http://www.vivanatura.org
Meksika, en çok memeli türü barındıran ülkeler arasında ikinci, damarlı bitkiler sıralamasında dördüncü ve sürüngenler kategorisinde de birinci (717 tür) sırada bulunuyor. Bu sürüngenlerden birçoğunaysa başka hiçbir yerde rastlanmıyor. Bu zengin görüntü sitesinde ister merak ettiğiniz hayvan üzerinde ayrıntılı bilgi, ister yüksek çözünürlükte görüntü elde edebiliyorsunuz.
http://www.nhgri.nih.gov/educationkit/video.html
http://www.ornl.gov/hgmis/posters/chromosome/
http://vector.cshl.org/resources/resources.html
Cold Spring Harbor Laboratory tarafından hazırlanan ‘DNA Learning Center’ (DNA Öğrenme Merkezi) sayfasında bir dizi gelişkin online genetik etkinlikten yararlanabilirler. Ör: Ziyaretçilere dizilim verilerini analiz etme olanağı sağlayan BioServers, ayrıca, PCR ve DNA parmak izi tekniklerini açıklayan animasyonlar içeriyor 
http://www.histo.net
http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox
Illinois Tıp Koleji veIowa Tıp Fakültesi araştırmacılarınca düzenlenmiş sitelerdeki araçları kullanarak bir doku örneği üzerine zoom yapıp dokulardaki enince detayları görebilirsiniz.
http://www.genbilim.com
Site Genetiğe giriş düzeyinde konular, popüler bir dille yazılmış kısa makalelerle anlatılıyor. 500 kadar animasyonun siteye konması için çalışmalar yürütülmektedir.
http://www.froguts.com
Sitede sanal bir neşter ve makasla hayvanın(kurbağanın) doku katmanlarını açıp, karnını, hatta üç gözenekli kalbini görebiliyor, beynini inceleyebildiğiniz gibi, animasyonlarla, örneğin dört aşamalı solunum gibi süreçleri de daha yakından izleyebiliyorsunuz.
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/dreamanatomy/index.html
ABD’nin Bethesda kentindeki Ulusal Tıp Kütüphanesi’nde açılan bir serginin online türü olan sitede eski Mısır’dan günümüze kadar insan anatomisiyle ilgili görüntüleme çalışmalarının evrimini izleyebilirsiniz.
http://www.nutrition.gov
ABD Tarım Bakanlığı’nca hazırlanmış sitede, başta dengeli beslenme piramidi, her yaşa ve cinsiyete göre belirlenmiş diyetlerden tutun, biyoteknoloji, gıda güvenliği, zehirli yiyeceklere kadar çok çeşitli kategoride ayrıntılı bilgiler ve yol gösterici şemalara ulaşabilirsiniz.
http://www.dinosauria.com
Olağanüstü zenginlikte ve ayrıntıda çizimlerden oluşan iki dinozor sitesi. 
http://www.naturfotograf.com/UV_flowers_list.html#top
Norveçli amatör fotoğrafçı Bjorn Rorslett, morötesi ve kızılaltı filtreler kullanarak bize çiçekleri arı yada diğer böceklerin gözleriyle seyrettiriyor.
http://www.nhm.ac.uk/entomology/bombus/index.html
Site, alfabetik sıraya yada bölgelere göre düzenlenmiş açıklamalı tür listelerinin yanı sıra, bu hayvanların üzerine tıklayarak büyütebileceğiniz eşey organlarının fotoğraflarını bile içeriyor.
http://www.leps.it
Sitede ve içerdiği linklerde Kuzey Amerika’da yaşayan 4000 kadar kelebek türüne ulaşabiliyorsunuz. İkincideyse Doğa meraklısı üç İtalyan bilim insanı, Avrupa ve Kuzey Afrika’da bulunan 1500 kadar kelebek ve güveyi tanıtıyor. 
http://www.worldwildlife.org/wildfinder/
Sitede 30.000’den fazla memeli, sürüngen, çift yaşamlı ve küf türünün dünyadaki 825 ekoloji alanının neresinde yaşadığını, benzer özelliklere sahip yerleri ve benzer özellikteki hayvanları öğrenebiliyorsunuz. Ayrıca siteyi coğrafi olarak da tarayabiliyorsunuz. Yani üzerine tıkladığınız bölge yada kentte yaşayan türleri de görebiliyorsunuz.
http://www.med.uwo.ca/physiology/courses/sensesweb
Kanada’daki Batı Ontario Üniversitesi tarafından hazırlanmış olağanüstü eğitici bir site. Son derece etkili animasyonlarla beş duyumuzun nasıl işlediğini, ayrıca, örneğin belleğimizin nasıl çalıştığı gibi tamamlayıcı bilgiler 12 bölümde öğretiliyor. Özellikle öğretmenler için son derece yararlı bir ders aracı.
http://www.senseofsmell.org 
İnsan burnunun 10.000 farkı kokuyu ayırt edebildiğini biliyor muydunuz? Ya insan burnunda 10 milyon, köpek burnunda 200 milyon koku almacı bulunduğunu? Sabahleyin koku alma yeteneğinin en düşük düzeyde olduğunu, kokuları gün ilerledikçe daha iyi duyabildiğimizi?
http://www.ubcbotanicalgarden.org/potd
Vancouver’deki (Kanada) İngiliz Kolumbiası Botanik Bahçesi tarafından hazırlanmış sitede her gün, dünyanın çeşitli ülkelerini temsil eden fotojenik çiçekleri gösteren “Günün Botanik Fotoğrafı” sergileniyor.
http://www.science.uva.nl/ZMA/3dpics
Amsterdam(Hollanda) Zooloji Müzesince hazırlanmış site, çoğunu yakından göremeyeceğiniz 150 kadar kuş türüne yakından bakma olanağı sağlıyor.
http://www.microscopy-uktır.org.uk/micropolitan/index.html
“Micropolitan Müzesi”nde, çok zengin olmasa da çeşitli ortamlardan (tatlı su, denizler, böcekler alemi vb.) seçilmiş örneklerin mikroskop altındaki renkli görünümleri, gerçektende bir sanat eserini inceliyormuşsunuz izlenimini veriyor.
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/zoology/protistvideo 
Protista alemine giren mikroorganizmalardan 1500 kadarını Londra’daki Doğa Tarihi Müzesi’nin hazırladığı bu sitedeki kısa filmlerde izleyebilirsiniz. Filmlerde açıklama yok; ama hiç olmazsa bu mini dünyanın nasıl “kıpraştığını” görebiliyorsunuz.
http://www.ispecies.org
Aradığınız türün adını yazdığınızda moleküler, taksonomik vb. sitelere bağlanarak, aradığınız tür için fotoğraflar, son yazıların özetlerini,protein ve DNA dizilimleri gibi bilgileri içeren bir tür profili gönderiyor.
http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/methodslist.html#meth2
PCR yöntemlerinden tutun da, elektroforez yada DNA’nın belli bölgelerini çıkarmada kullanılan daha modern yöntemlere kadar 50 laboratuar tekniği ve aracı, çizim ve animasyonlarla anlatılıyor.
http://www.fossilmuseum.net
Sitenin sistematiği ve işlevselliğinin yanı sıra, estetiği de sizi gerçek bir fosil müzesinde dolaşıyormuşsunuz duygusuna kaptırıyor. Oldukça zengin bir içeriğe sahip.
http://www.dnai.org 
Şifreniz Nasıl Çözüldü? Canlıların kalıtım şifresinin çözülme serüveni yolunda alınan mesafe, hem kronolojisiyle, hem  de DNA'nın nasıl bağlandığını, DNA dizilimlerinin nasıl analiz edildiğini ve DNA'yla ne gibi yapılar gerçekleştirilebildiğini  gösteren çizim ve kısa filmlerle anlatılıyor.
http://www.biyolojidunyasi.net/
Biyoloji bilgileri. Biyoloji deneyleri, ilginç canlılar, biyoloji sözlüğü, biyoloji ve sağlık bilgisi yıllık planları, ekoloji ve duvar kağıtları var. 
http://www.yildizindunyasi.net
Yıldız'ın Dünya'sı. DNA'nın gizemi, plastik bakteriler, Klonlama nedir. İlaç sektöründe genom, Hareketli genler gibi değişik konularda bilgiler var. 
www1.gantep.edu.tr/~varol/tr/asil_tr.htm
Türkiye deki örümcekler hakkında yapılmış bir site 
http://www.populerbilgi.com/
Web sayfasında, hayvanlar ve bitkiler alemi ile evrim teorisi hakkında bilgiler ve resimler yer alıyor.
http://www.bedavasiteleri.com/_egitim_bilim.asp?id=145
Botanik, Zooloji ve Kangal köpek bilgileri ve birçok foto.
http://www.bioclub.hacettepe.edu.tr/
Biyoloji Kulübünün makaleleri, etkinlikleri, ders materyalleri, üyelik bilgileri, projeler ve editör yazıları gibi konularda bilgiler. 
http://www.geocities.com/biyolojiyazilari/
Biyoloji Yazıları.Biyolojiyle ilgili yazıların bulunduğu, sık güncellenen bir site.Biyoloji üzerine yazılmış yazılar,araştırmalar,son haberler ve okuyuculardan gelen yazılar mevcut. 
http://www.tagem.gov.tr/
Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü web sayfası. 
http://www.ogm.gov.tr/yaprak/yapraktır.htm
Yapraklar Dünyası-Yapraklar hakkında bilmek isteyeceğiniz herşey... 
http://www.ogm.gov.tr/sites1/mantar.htm
Türkiye'nin Yenen Mantarları. Türkiye'de yetişen yenebilir mantarları tanıyalım. Ülkemiz ekonomisine çok şey katabilirler. 
http://www.valcevktır.org.tr.tc
Çayeli Vakıfbank Lisesi Çevre Kulübü . Çayeli, Rize, Türkiye ve Dünya üzerinde görülen kirlilik çeşitleri hakkında araştırmalar yapan ve bilinçli bir çevreci kitle oluşturmayı amaç edinmiş, duyarlı bir çayeli vakıfbank lisesi organizasyonu. 
http://www.turkmantar.8m.com/
Üretimi yapılan mantarlar,tohumlar,kitler,yetiştirilebilir ürünler 
http://www.genbilim.com
Türkiye Genetik Sitesi . Türkiye'nin İlk Ve Tek Genetik Portalı 
http://www.bio.itu.edu.tr
ITU Moleküler Biyoloji Sitesi.İstanbul Teknik üniversitesinin resmi moleküler biyoloji sitesi. 
http://www.herbalistselman.com
Şifalı Bitkiler, Bitkilerle Doğal Tedavi, Sağlıklı Yaşam . Bitkilerdeki Mucize, Şifa Bitkilerde Şifalı bitkiler bizde... 
http://www.bonsaisan.8ktır.com/
 2000 yıla aşkın bir süredir Bonsai yetiştirmekte olan Japonlar'a göre minyatür ağaçlar devamlılığı, yeniden doğuşu ve akabinde ölümsüzlüğü sembolize eder. 
http://www.bahce.biz
bitkiler hayvanlar. İçmekan, dışmekan bitkileri,meyveler,sebzeler,çiçekler,fidanlıklar, fidancılar,tahıllar, baklagilller, çiçekçiler,seracılar 
http://www.hidrobotaniktır.com
Hidrobotaniktır.Türkiye su bitkilerini, sulak alanlarını ve tropik bitkilerin tanıtımını içerir 
http://www.bedavasiteleri.com/_egitim_bilim.asp?id=155
Ege Üniversitesi Tohum Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi sayfası. 
http://www.bedavasiteleri.com/_egitim_bilim.asp?id=161
EBKAE-Meyveciliktir. Görevimiz, ılıman iklim meyveleri türleri ve bağla ilgili araştırmalar yapmak bu türlerin fidanlarını üretmek ve meyvecilikle ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunmaktır. 
http://www.bitkidunyasi.net
Bitkilerin Dünyası . Bitkilerin muhteşem dünyasına bu sitede bir kere daha şahit olacaksınız. 
http://www.bedavasiteleri.com/_egitim_bilim.asp?id=157
Bitki Koruma Müzesi . Ankara Bölge Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan müzenin web sayfası. 
http://www.bedavasiteleri.com/_egitim_bilim.asp?id=164EBKAE . T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Eğirdir Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü 
http://www.biolojialemi.tr.gg
Biyoloji dersleri. Biyoloji öğrenimi konusunda, öğrencilerime yararlanacakları varsaydığım bilgi ve araçları ulaştırmaktır. Biyoloji ders notları, biyoloji sözlüğü, biyoloji tv, biyoloji animasyonları biyoloji ile ilgili herşey sitemizde bulunuyor.
http://www.canlibilimi.com
En Kapsamlı Biyoloji Sitesi
Biyoloji Yani Canlı Biliminin Kapsadığı Tüm Konular Hakkında Düzenlenmiş, Türkiye'nin En Kapsamlı Biyoloji Sitesi Artık Hizmetinizde.
Biyoloji, Yaşam İle İlgili Temel Doğal Bilimlerden Biridir. İncelediği Konular Arasında; Canlıların Özellikleri, Hareketliliği, Meydana Gelmesi ve Gelişmesi İle Canlılardaki Gelişmenin Kontrol Altına Alınması, Canlı Türlerinin Islahı ve İnsanlığın Mutluluğunu Sağlayacak Yönde Gelişip, Kullanılması Sayılabilir.
Günümüzde Biyoloji İle İnsan Yaşamı, Sağlığı, Ekonomik ve Sosyal Gelişimi Arasında Çok Yoğun İlişkiler Mevcuttur. Fakat Bir Ders Olarak Biyoloji, Öğrencilere Neler Verebiliyor? Yani Biyoloji Eğitiminde Gerçekten Etkili Bir Eğitim Sağlanabiliyor mu? Bu Soruya En Güzel Cevabı Yapılan Çalışmalarla Verebiliriz.
Gelin Biyolojiyi Beraber Ezberlenir Değil, Öğrenilir Hale Getirelim...
Sitemizde Birçok Öğretici, Eğitici ve Bilgilendirici Bölüm Mevcuttur.  
http://www.botanikci.net 
Doğayla ve özellikle bitkilerle ilgilenen herkesi sitemize bekliyoruz.
Amacımız, konuyla ilgili bilim adamlarımızı, öğrencilerimizi ve doğa tutkunlarını bir araya getirerek eldeki verileri daha geniş bir tabana yaymak, populer hale getirmek ve paylaşımını sağlamaktır.
Ayrıca ülkemizin eşsiz doğasının tanıtılmasına ve korunmasına katkıda bulunabilmek bizler açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla sitemizde Botanik ve Doğa Koruma ile ilgili bilgilerin yanı sıra, ülkemizde yetişen çok sayıda bitkinin fotoğrafını da bulabileceksiniz.
http://www.araneae.sitemynet.com
Hayvanlar aleminin Örümcekler, Akrepler, Yalancı Akrepler ve Böğüler gibi enteresan sakinlerini inceleyen ve biyolojinin bir alt bilim dalı olan Araknoloji'ye dair bilgiler, bağlantılar, Dünya'da ve ülkemizdeki Araknologlara ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerini bulabileceğiniz bir site

          MATERYAL VE YÖNTEM
          Herhangi bir şey hazırlanacağı zaman yol haritası hükmünde olan kullanılacak materyal  ve yöntemler çok önemlidir. Bu açıdan takip edilecek sistem ifade edilecek olursa öncelikle:  Tez konusuyla ilgili hazırlanan; yazılı, görsel, görsel-işitsel bazı kavram gruplarının verimlik oranını denemek için daha önce “Popüler Fizik Kavramları” adlı çalışmada, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okulda uygulanmıştır. Buradan elde edilen istatistikî veriler değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar,  görsel-işitsel materyal kullanılarak yapılan eğitimin,  geleneksel eğitim tarzına göre daha etkili olduğu kanıtlamıştır. Aynı ön çalışma tarafımızdan da gerçekleştirilecektir.  Buradaki verime dayanarak böyle bir çalışmanın eğitimde daha verimli olacağı anlaşılıp bu tez çalışmasına karar  verilmiştir.(Buradaki istatistikî sonuçlar  tez ile birlikte verilecektir.)
Materyalin uygulanması  için  öncelikle  okulda  bir  deney  grubu  ve  kontrol  grubu belirlenecek.  Belirlenen  deney  grubuna  hazırlanan  materyaller  uygulanacaktır.  Kontrol  grubuna  da  geleneksel  eğitime  göre  aynı konular anlatılmıştır. Yani deney grubu hazırladığımız materyallerle eğitim görürken, kontrol grubuna ise aynı konuyu geleneksel  şekilde  anlatılacaktır.  Yani  hazırladığımız  materyaller onlara  gösterilmeyecektir.
Yapılan  uygulama sonucunda amacımıza ne kadar ulaştığımızı belirlemek için her iki gruba  da  aynı  konuyla  ilgili  test  uygulanmıştır.  Test  sonuçları  SPSS   programı kullanarak  değerlendirilecektir.  Elde  edilen  sonuçlar  yapacağımız  materyallerin  verimli  oluş oranı ortaya kanacaktır.  Daha önce “Popüler Fizik Kavramları” adlı çalışmada yapılmış benzer sonuçlara  dayanarak  bu  tezi  hazırlamaya karar verilmiştir.
Çalışmanın  ilk  aşamasında  internetten  tez  konusu ile ilgili edinilen  görsel, yazılı, video vb bilgilerin kavramsal açıdan  bir  değerlendirilmesi  ve  gruplandırılması yapılacaktır. Gerekirse teze konulmak ve diğer tez materyallerine  internet,  enteraktif ilişkisel linkler atılarak; internet üzerinde yayımlanmak üzere biyoloji web sitesi, yazılı tez basımı ve tez DVD’si envanteri olarak hazırlanacaktır.
Çalışmanın ikinci aşamasın da özellikle bilim teknik dergisinde tez konusu ile konuyla ilgili 1968-2011 yılları arasın da yayımlanan yaklaşık 241 makale incelenerek “Fen Bilgisinde Materyal Geliştirme” yüksek lisans dersi ödevi olarak biyoloji eğitimi web sayfasına konmuştur. Bu .pdf uzantılı makalelerden tez konusuyla ilgili kavram tanımlarından yaralanılarak internet linkleri atılacaktır. Tezle ilgili olan kavramlar ve bilgiler ayrılarak ya da teze konulmak ve diğer tez materyallerine internet, enteraktif ilişkisel linkler atılarak; internet üzerinde yayımlanmak üzere biyoloji web sitesi, yazılı tez basımı ve tez DVD’si envanteri olarak hazırlanacaktır.
Çalışmanın üçüncü aşamasında, tez konusuyla ilgi basılı ders notlarından, kitaplardan edinilen bilgiler derlenerek tezle ilgili olan kavramlar ve bilgiler ayrılarak ya da teze konulmak diğer tez materyallerine internet, enteraktif ilişkisel linkler atılarak; internet üzerinde yayımlanmak üzere biyoloji web sitesi, yazılı tez basımı ve tez DVD’si envanteri olarak hazırlanacaktır.
Çalışmanın dördüncü aşamasında Biyoloji Eğitimi Materyal Geliştirme Odası Film arşivinde, Discovery Channel, National Geographical Channel, National Wild. History Channel, Realty TV, BBC Premium vb Belgesel Kanallarından ve çeşitli medya ortamlarından DEMİRKUŞ tarafından kayıt edilen yaklaşık 877 (514 saatlik) bilimsel ve belgesel filmden Doğal Yaşam Döngüsü ile ilgili yaklaşık 150 tane bilimsel film seçilmiştir. Seçilen filmler tek tek en az ikişer kez izlenecek, özetleri çıkarılacak ve hangi kavram ve kavram kümelerinin çıkartılacağı not edilecektir. Tespit edilen kavramların tanımları yazılacaktır. Özetle birlikte filmin ayrıntılarına yönelik sorular çıkartılacaktır. Seçilen bu filmlerin özetleri ve soruları ..html uzantılı olarak internet üzerinde yayımlanmak üzere hazırlanılacaktır. Daha sonra her film için ayrı bir klasör açılıp ana film ve çıkartılacak kavramlar bu klasör içine atılacaktır. Daha sonra bu kısımlar Ulead Media Studio 7 Video Editör Demo programı yardımıyla filmin ana kısmından kesilip ses ve görüntü düzenlemeleri yapılacaktır. Kesilmiş olan bu filmler Flash Encoder ile .mpeg formatından .flv ve Flash 8 ile .swf uzantılı video dosyalarına çevrilecektir. Flash Encoder ile sıkıştırılan filmlerin her biri Macromedia Flash 8’le düzenlenerek ilgili kavramın tanımı, özellikleri, özgünlük leri, süresi eğitsel fon ve yazı renklerinde film çerçevesinin altına oturtulacaktır.
     Çok sayıda (en az 4 kavram) kavramlardan oluşan her filmin kavram gruplarının kavram ilişkilendirme aracıyla (ConceptDraw Office Pro ConceptDraw MINDMAP Demo) ilişkisel kavram öbeği veya kümesi sayfaları hazırlanacaktır. Flash programıyla hazırlanan bu kavram filmleri her birisi birer klasör içine kodlanarak Macromedia Dreamveaver 8 web editörü ile harf sırasına göre düzenlenecek ve ilgili linkler atılarak internet üzerinden yayınlanmak üzere hazırlanacak ve bunlar biyoloji eğitimi web sitesine yerleştirilecektir. Bazı kavramların literatürde toplanan bilgileri; pdf uzantılı dosya olarak hazırlanıp linkler atılacaktır. Çalışmanın bu aşamasında; ilk üç aşmada toplanan; internet, basılı kaynak ve diğer envanterlerden edinilen bilgiler kavram merkezli bir arada değerlendirilerek tüm tez materyallerinin gerekli yerlerine; internet, enteraktif ilişkisel linkler atılarak; internet üzerinde yayınlanmak üzere biyoloji web sitesi, yazılı tez basımı ve  tez  DVD’si  envanteri  olarak  hazırlanacaktır.
Aynı web materyalleri (video filmler ve görüntüler) kavram tanımlarıyla Eşleştiri lerek; FlipAlbum Suit veya Macromedia Dreamweaver sanal aracı kullanılarak; internet entegreli; Enteraktif Doğal Yaşam Döngüsü Kavram Tanım Video-Görüntü DVD’si hazırlanacaktır.

         KAYNAKLAR
Cihangir,Ö., 2010, Biyoloji İle İlgili Önemli Kavramlara ilişkin Ders Video
Materyali Geliştirme (Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bil. Enst.
Demirkuş, N.,1999,  Fen Bilgisi Öğretim Yöntemleri ve Uygulamalarının Verimli Hale Getirilmesi. Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, 8-10 Mart 1999 İzmir. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı, 11 (1999) 414-425.
 Demirkuş, N., 2009a, Fen Teknoloji ve Toplum Ders Notu, Van. Erişim tarihi:
04.08.2009.
 Demirkuş, N., 2009b, Öğretim Teknolojisi ve Materyal Geliştirme Ders Notu,
Van.Erişim tarihi: 04.08.2009.
 Demirkuş, N., 2009c, Özel Öğretim Yöntemleri I Ders Notu, Van. Erişim tarihi:
04.08.2009.
 Demirkuş, N., 2009d, Biyolojide Önemli Kavramlar Ders Notu. Van. Erişim
tarihi:04.08.2009.
Gülen, S., 2010. Popüler Fizik Kavramları İçeren Görsel Ders Materyali
Geliştirme Çalışması( Yüksek Lisans Tezi). Van
 Gürlek, M., 2002, Orta Öğretim Biyoloji (Botanik) Öğretiminde Anlam
Çözümleme Tabloları, Kavram Ağları ve Kavram Haritalarının Uygulanması
(YüksekLisans Tezi).
İlçin, M., 2007, Yabancı-Yeni Biyolojik Kavramların Türkçeleştirilmesinde
Uygulanan Yöntemler, Kurallar ve Mantık sistemleri (Yüksek Lisans Tezi).
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bil. Enst.
Yılmaz, A., 2003, İlköğretimde Botanik Kavramlarıyla ilgili Bazı
Etkinliklerin Geliştirilmesi (Tezsiz Yüksek Lisans Dönem Projesi),
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Fen Bil. Enstitüsü. Van.

          KAYNAK WEB ADRESLERİ
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbiyolojipdf.html
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanalgpdf.html
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanbakteripdf.html
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanmantarpdf.html
http://biyolojiegitim.yyu.edu.tr/orhanviruspdf.html 
http://www.lpod.org
www.biyolojidunyasi.net/
www.yildizindunyasi.net
www1.gantep.edu.tr/~varol/tr/asil_tr.html
www.populerbilgi.com/
www.biyologlar.8m.com
www.bioclub.hacettepe.edu.tr/
www.geocities.com/biyolojiyazilari/
www.tagem.gov.tr/
www.ogm.gov.tr/yaprak/yapraktır.htm
www.ogm.gov.tr/sites1/mantar.htm
www.valcevktır.org.tr.tc
www.turkmantar.8m.com/
www.genbilim.com
www.bio.itu.edu.tr
www.herbalistselman.com
www.bonsaisan.8ktır.com/
www.bahce.biz
www.hidrobotaniktır.com
http://www.bedavasiteleri.com
www.bitkidunyasi.net.
bitkikorumamuzesi.netfirms.com
www.biolojialemi.tr.gg
www.canlibilimi.com.tr
www.botanikci.net
www.araneae.sitemynet.com   
www.dinofish.com
www.cetacea.org  
oceanexplorer.noaa.gov
www.calacademy.org/research/diatoms
www.neoucom.edu/DLDD
www.calacademy.org/exhibits/skulls 
www.med.unc.edu/embryo_images
www.webvision.med.utah.edu
www.biology.arizona.edu
bio.ltsn.ac.uk/imagebank
www.sumanasinc.com/scienceinfocus/scienceinfocus.html
www.ebiomedia.com
www.cellnucleus.com
www.johnkyrktır.com
http://www.bio.davidson.edu/courses/movies.html
http://science.nhmccd.edu/biol/ap1int.htm
http://www.biointeractive.org
science.nhmccd.edu/biol/ap1int.html
http://www.healcentral.org
http://www.insectimages.org
http://www.antbase.org
http://www.bio.unc.edu/faculty/goldstein/lab/movies.html
http://www.crocodilian.com 
bio-ditrl.sunsite.ualberta.ca
tncweeds.ucdavis.edu/index.html
http://www.piscoweb.org/cgibin/
http://www.amphibiaweb.org 
http://www.sel.barc.usda.gov/acari/index.html 
http://www.mos.org/sln/SEM
http://www.brisbio.ac.uk
mouseatlas.caltech.edu
http://www.microscopyu.com
http://www.cellsalive.com
http://www.bsc-eoc.org/avibase/avibase.jsp
http://www.kustr.org
http://www.biodiversityhotspots.org/xp/Hotspots
natzoo.si.edu/Animals
http://www.enature.com
http://www.primate.wisc.edu/pin
http://www.foxforest.com
http://www.sp.uconn.edu/~mcbstaff/graf/Sym.html
http://www.awionline.org/Lab_animals/biblio/enrich.htm
http://www.awionline.org/Lab_animals/biblio/refine.htm
http://www.animalinfo.org
http://www.arkive.org
research.amnh.org/~esg
http://www.rbgkew.org.uk/exhibitions/johnday/index.html
http://www.cnr.vt.edu/dendro
rathbun.si.edu/botany/pacificislandbio
diversity/hawaiianflora/index.htm
rathbun.si.edu/botany/pacificislandbio
diversity/marquesasflora /index.htm
http://www.deathonline.net/decomposition/index.htm
sciweb.nybg.org/science2
http://maen.huh.harvard.edu:8080/china 
http://www.csdl.tamu.edu/FLORA/gallery.htm
http://www.hear.org/starr/hiplants/index.htm
http://www.nal.usda.gov/curtis
http://www.rrz.uni-hamburg.de/biologie/b_online/e00/contents.htm
http://www.figweb.org
http://www.worldviewofglobalwarming.org
http://www.epa.gov/ecotox
http://www.osei.noaa.gov
http://www.rand.org/scitech/stpi/ourfuture
http://www.vivanatura.org
http://www.nhgri.nih.gov/educationkit/video.html
http://www.ornl.gov/hgmis/posters/chromosome/
http://vector.cshl.org/resources/resources.html 
www.histo.net
http://www.path.uiowa.edu/virtualslidebox
http://www.genbilim.com
http://www.froguts.com
http://www.nlm.nih.gov/exhibition/dreamanatomy/index.html
http://www.nutrition.gov
http://www.dinosauria.com
http://www.naturfotograf.com/UV_flowers_list.html#top
http://www.nhm.ac.uk/entomology/bombus/index.html
http://www.leps.it
http://www.worldwildlife.org/wildfinder/
http://www.med.uwo.ca/physiology/courses/sensesweb
http://www.senseofsmell.org 
http://www.ubcbotanicalgarden.org/potd
http://www.science.uva.nl/ZMA/3dpics
http://www.microscopy-uktır.org.uk/micropolitan/index.html
http://internt.nhm.ac.uk/jdsml/zoology/protistvideo 
http://www.ispecies.org
http://www.bio.davidson.edu/courses/genomics/methodslist.html#meth2
http://www.fossilmuseum.net
http://www.dnai.org

         ARAŞTIRMA OLANAKLARI
        Uygulamalarda ve sanal tez materyal üretiminde, kullanılacak “Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Materyal Geliştirme Odasındaki” Olanaklar; http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/san/index.htm
        Yazılı, görsel ve işitsel tez envanterinin sürekli internette yayında tutulması için YYU Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi WEB Sitesi Sunucu ve sürekli aktif 2 sayfası.
http://www.biyolojiegitim.yyu.edu.tr/
http://www.vanherbaryum.yyu.edu.tr/index.htm
1 Adet IBM WEB Sitesi Sunucusu
4 Adet Pentium IV Bilgisayar,
3 Adet Camlı Tarayıcı
1 Adet Video Kamera
1 Adet Dijital Fotoğraf Makinesi
Discovery Channel, National Geographical Channel, National Wild.
History Channel, Realty TV, BBC Premium… vb. Belgesel Kanallarından ve
Çeşitli medya ortamlarından DEMİRKUŞ tarafından kayıt k edilen yaklaşık 750
(440 saatlik) bilimsel ve belgesel .mpg uzantılı film arşivi. Uygulamalarda ve sanal tez materyal üretiminde, kullanılacak;” Fen Bilgisi Anabilim Dalı Materyal Geliştirme ve Uygulama Sınıfındaki” Bilgisayarda Yüklü Sanal araçlar ve Nesnel araçlar Kullanıla-caktır.
http://www.fenbilgisiegitimi.yyu.edu.tr/webfen/index.htm
Fen Bilgisi Uygulama Sınıfındaki Bilgisayarda Yüklü Sanal, Nesnel Araçlar ve Aparatlar Kullanılacaktır.
12 Adet Pentim IV Uygulama Bilgisayarı
12 Adet HP 4250 ScanJET Camlı tarayıcı
Bu Bilgisayara Yüklü Lisanslı ve Demo Versiyonu Sanal Programlar ve
Uygulama sınıfındaki Nesnel Aparatlar Şunlardır; Macromedia Flash 8, Flash
Encoder(Lisanlı), Adobe Acrobat Writer-Reader(Demo), Adobe Macromedia
Web Ürünleri (Dreamweaver web editörü, Photoshop ve Fireworks grafik aracı),
TV’den bilgisayara video kaydı, vidoları kesip biçmek için; Ulead Media Pro 7
video(Demo) düzenleme araçları kullanma,
1) Adet Işık kutusu aparatı kullanarak, camlı tarayıcıyla, bilgisayar ortamına
nesnel materyal görüntüsü aktarmak için,
2) 12 Adet TMA aparatı ve Photoshop Sanal Arcını Kullanarak, camlı
tarayıcıyla, bilgisayar ortamına pozitif ve negatif film görüntüsü materyal
aktarmak,
3) 12 Adet Tarayıcı Kapağını Aparatı ve FineReader (Demo) Sanal Aracını
Kullanarak, camlı tarayıcıyla, bilgisayar ortamına yazılı ve grafik içerikli
dergi…vb görüntüsünü aktarmak,
4) Kavram Araçlarının hazır şablonlarını ve çizim olanaklarını bulunduran;
ConceptDraw Office Pro, ConceptDraw MINDMAP (Demo)…vb kavram
ilişkilendir sanal araçları kullanarak kavram grupları kategorize edilecektir.
5) FlipAlbum Suit, (Lisanlı) …vb çeşitli sanal araçları tez öğrencisinin kullanmayı
öğrenmesiyle; sanal ve gerçek araçlar hakkında çok yönlü kazanımlar edinmesi
amaçlanmıştır.