25.Milliyetçilerin gerçek partisi milletler, halkçıların halklar, hümanistlerin gerçek partisi insandır. Kuramsal olarak çoğunluğun partisi de hayvanlardır.
A-Tüm kavimlerin samimi (halkların) milliyetçilerini severiz çünkü onlar kavimlerin özgünlükleridir. Onlar yok olursa kavimde(halk da)  yok olur. Çeşitlilik ve özgünlüğün bereketli ayrıcalıklarıdır. Kapitalizm bu asır onları şovenleştirmeye çalışıp insanın gözünde düşürmeye çalışmıştır.
B-Tüm samimi yenilikçilere severiz ve saygı duyarız çünkü onlar;halkın geleceğe uyum için mutlak değişimine hazır askerleri gibidirler. Kapitalizm ve komünizm bu asır onlardan önce kavim jön olarak yararlanmış sonra  terörist olarak halkın gözünde düşürmeye çalışmıştır.
C-Tüm samimi ümmetçi insanlara saygı duyarız. Çünkü onlar güzel ahlak kuralları gereği insanlara örnek olur, hürriyetlerini ve külli sermayelerini insanlığa vakıf ederler. Önermelerinin eksiğini samimiyetle tamamlayınız.
İnsanız;her kavim ve pozitif insani özgünlük; insanın vazgeçilmez ve olması gereken bir değeridir. Doğru ve liyakatli değerlendirilip tüm insanlığa liyakatli tevhit edilmesi gerekir.
İpucu:yukarda ki önermeleri günümüz demokrasileri ve insani demokrasilerle ile ilişkilendirip mukayese ediniz.

 

C 25.A.Samimi bile olsa milliyetçiler ırk çatışmalarına neden olur. Türk ve Kürt milliyetçileri arasında olduğu gibi.

B.Yenilikçilere kapımız açıktır. Çağı geriden takip etmek yıkımlara yol açar.

C.Samimi ümmetçilere tam destek veriyorum. Onlar olmazsa toplumun ahlaki yapısı tamamen çöker. Yudum GÜRER

C 25:Tüm partiler dinden uzaktır. Berna AYIN

C 25:A)Kendi kültürünü yaşatmak,dilini konuşmak,örf ve adetlerine göre yaşamak milliyetçilik değildir.kendi milletini diğer milletlerden üstün görmeden de yukarıda saydıklarım yapılabilir.Bunun içinde milliyetçilik toplumlar arasına fitne ve fesat tohumları ekmekten başka bir işe yaramaz.

        B)Yenilik insanlar için her zaman vazgeçilmez olmuştur ve olacaktır.Yenilik olması gereken bir şeydir ancak bazı güç odakları bazı yenilikler yaparken toplumların faydasını gözetmek yerine kendi çıkarlarını gözetirler.Bu toplumların çıkarlarıyla çatışır.Bazı yenilikçilere terörist adlandırması yapanlar yine kendi çıkarlarını gözeten güç odaklarıdır.Bu isimlendirme yapılırken yine kendi çıkarları ön plandadır.

        C)Ümmetçilik uygulanış şekline bağlıdır çok faydalıda olabilir bir felakette olabilir. Kamuran BALYEN

C 25.A- Tüm kavimlerin samimi (halkların) milliyetçilerini severiz. Çünkü onlar halkın hakları uğruna savaşır ve özveri ile emek harcarlardı. Ama günümüzde birçok kavram gibi milliyetçilikte yanlış algılanır oldu.

B-Yeniliklere açık olmak gerekir ancak bu şekilde bize üstünlük sağlamak isteyenlere yetişebiliriz. Aksi takdirde hep yerimizde sayarız.

C-Güzel ahlakı olmayan, peygamberi, dini, inancı olmayan toplumun hal ve hareketlerde bozukluklar olacaktır. Peygamber izinde yürümek 2 cihan saadetini yakalamaktır. O güzel ahlakı örnek alırsak yanlışlıklar azalacak ve biz kazançlı çıkacağız. Özden CALP

C 25. A.Milliyetçilik halkın kendi özbenliğini yitirmemesi düşüncesidir.Milliyetçilik tarih ve zaman göre önemsenip ve değersizleştirilmiştir.Örneğin;kurtuluş savaşının kazanılmasının en büyük destekçisi milliyetçiliktir.Aynı zamanda Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasına sebep olmuştur.Bu dönemlerde desteklenmiş veya aşağılanmıştır.

B.Yenilikler insan hayatında kolaylıklar ve refah sağlıyor ise her dönemde ve her yerde desteklenmesi gerekir.

C.Ümmetçi insanlar hiç şüphe yok ki ahlaken örnek olur. Aynı zamanda sadece iyilik olsun diye sermayelerini de insanlığa vakfederler. Fakat hürriyetlerini vermediler. Örneğin; Afganistan’da El Kaide ya da Filistinde Hizbullah. Selçuk İNCE

C 25. Şimdi kötü olacak ki iyinin kıymeti bilinsin. Yemek hazırlanırken yağ, salça, tuz vs. vs. gerekli bana göre hayat da hümanisti, ümmetçisi, ateisti olmalı. Ancak herkes diğerlerinin görüşüne saygı duymalı… Yakup EKİNCİ

C 25.

A)Doğrudur farklılıklarımız zenginliklerimizdir.

B)Evet öyledir.kapitalizm bugün her kavime bir devlet vaad ederek onları yutmaya müsait bir lokma haline getirmiştir

C)Doğrudur aslında bunlar toplumun sınırlarını belirlerler.Böylece toplum bu sınırlar içerisinde bir yaşamsal dağılım gösterir.

D)Evet doğrudur onlar toplumsal ahlak için model teşkil ederler. MUHARREM POLAT

C.25:A İlk olarak iyiki insan özgünlüğü ve farklılığı iyi veya kötü bir şekilde vardır eğer olmasaydı mitoz bölünmeye tabi tutulmuş bir bitki hücresinden farksız olurduk.

B Yenilikçiler ise kapitalistlere ve komünizme karşı yangın söndürme tüpleri gibidirler.

C Ümmet halkına saygı kişinin kendine olan saygısıdır çünkü var olan ümmet yolu daima iyiliğe koşar veya koşturur. Bunu görmemek içinde kör olmak gerekir. Caner ÖZDEMİR

C 25. Düşüncenize katılıyorum. Örneğin İsraillilerin (Yahudilerin) dünyada ki tüm her şeyin kendi hizmetleri için yaratıldığına inanmaları ve bu kötü emellerini gerçekleştirmek için bütün insanları sömürmeye çalışmaları. Mizbah KARATAŞ

C 25.Elbette ki bir toplumun var olduğu yerde milliyetçi, yenilikçi ve ümmetçi insanların olması kaçınılmazdır. Olması da gereklidir. Fakat bunların birbirine baskınlığı söz konusu olmamalı. Ve en önemlisi bunların dış etkilerle ideolojik hedefler doğrultusunda şovenizme, terörizme ve Siyonizm dönüşmemesi için duyarlı olmak gerekir. Süleyman SENEM

C 25.A. Milliyetçilik bugün kapitalizmin ve faşizmin değer yargılarına hizmet etmesi eski özgünlüğünü kaybetmesine neden olmuştur.

B. Kapitalizm ve kominizm yenilikçileri terörist olarak halkın karşısına çıkarmıştır.

C. Herhangi bir eksiklik görmedim. Ferhat ÇENBER

C 25. A:Samimi milliyetçi, milletini diğer milletlere karşı savunabilmelidir. Fakat bulunduğu ülkede kargaşa yaratmamalıdır.

            B:Samimi yenilikçiler, yeniliklerini ülkenin kabul ettiği değer ve yargılara uygun olmalıdır ki yenilikler kabul edilip benimsensin.

            C:Samimi ümmetçi, güzel ahlak kuralları gereği insanlara örnek olmalıdır.  Emine YARBA

C 25.A-Aslında bence tüm kavimlerin milliyetçileri olması gerekir ama aşırıya kaçmadan ve diğer insanların özgürlüklerini kısıtlamadan işlerini görmelidirler.

B-Şu varki yenilikçiler makul yeniliklerle karşımıza çıkarlarsa sevilirler kendi çıkarları için halkı ezen yenilikçilere bence hayat hakkı verilmemeli.

C-bu önerme bence mantıklı çünkü insanlar diğer insanlara faydalı ve güzel ahlaklı olduğu  müddetçe  insandırlar….. Ayşegül CAN

C 25 A)Başlangıçta birtakım idealler doğrultusunda kendilerini insanlarının özgürlüğü için vakfeden birtakım şahıslar sonradan yanlış boyutlara kaymışlardır.Aslında kapitalizm onları hakimiyeti altına almamış,onlar kendi menfaatleri uğruna kendi zayıf iradeleri rehberliğinde o safsatalığın hakimiyeti altına girmişlerdir.

B) Kavim jönlerimiz samimi bir şekilde insanlık faydası için hareket ediyor ama düşünce yapısı kapitalizm ve komünizmden oluşan veto imparatorluğu onları düşürmesini iyi biliyor.

C) Eğer samimi ümmetçi insanları(=Peygamber efendimiz s.a.s. gibi) kendimize rehber edinmiş olsaydık bugünkü bozuk dünya düzeni olmazdı. Hatice KAPLAN

C 25. Görünüşe göre önerme doğru, belki de gerçek particilik; hiçbir partiye mensup olmamaktır. Hakiki islamiyeti bilmek, yaşamak ve yaşatmaktır. Çünkü insana da, hayvana da; kadına da, erkeğe de; millete de; halka da; inançlıya da, inançsıza da gerçek değeri veren sadece islamiyettir. Kübra Sivri

C 25. A. İnsanların birbirleriyle daha iyi kaynaşmaları için çeşitli kavimlere ayrılmışlardır. Dürüst ve namuslu tercihlerle doğaya ve insanlığa hizmet eden kaimlerdir. Fakat günümüz kavimlerini oluşturan insanlar kapitalist düşünceye hizmet ederek kendi ırklarını inkâr etmektedirler. Bir çok kavim kapitalizmin esiri olmuş durumdadır.

         B. Kavim yenilikçileri; bir kavmin gelişimi, değişimi ve yeniliklere uyumu için çalışan fertlerdir. Bunlar kavimlerinin gelişimi için gerekirse canlarını bile verirler. Kapitalizm ve komünizm gibi menfaat usulü çalışan ve onları sömürmek için ellerlinden geleni yaparak önce kavim yenilikçilerini genç ilan ederek onların bilgilerini okur ve kendileri için kullanırlar. Daha sonra bunları kavmin geleceği için tehlikeli olacağını kavim içerisindeki üyelere kabullendirerek onları hain ilan ederler.

        C. Samimi ümmetçi insanlar; kendilerini tamamen insanlığın hizmetine adamış insanlardır. Bunlar insanlar arasından ayrım yapmadan onların hürriyetleri için kendi hürriyetlerinde vazgeçmiş, bütün malını, mülkünü bu hizmet için harcamış insanlardır. Bunlar insanlara ilimde, bilimde, dinde doğru yolu gösterip onlara örnek olurlar. Biz de onlara saygı duymalı, bu uğurda çalışan ümmetçi insanlarımıza bize kazandırdıkları için dua etmeliyiz. Allah bize de inşallah böyle bir görev lütfeder. Erdoğan AKÇİÇEK

C-25)bu düşüncelere katılıyorum ancak bazı kavramlar insanlar tarafından yanlış kullanılarak bu güzel anlamlarını yitirirler. örneğin; milliyetçilik ırkçılığa ve düşmanlığa sebebiyet vermektedir. . Ramazan BORAN

C.25.

A)Doğrudur farklılıklarımız zenginliklerimizdir. İHSAN YILDIZ

B)Evet öyledir.kapitalizm bugün her kavime bir devlet vaad ederek onları yutmaya müsait bir lokma haline getirmiştir İHSAN YILDIZ

C)Doğrudur aslında bunlar toplumun sınırlarını belirlerler.Böylece toplum bu sınırlar içerisinde bir yaşamsal dağılım gösterir. İHSAN YILDIZ

D)Evet doğrudur onlar toplumsal ahlak için model teşkil ederler. İHSAN YILDIZ

C 25.Günümüz demokrasilerinin,sözü edilen insani demokrasilerden en önemli farkı karşıt düşüncelere karşı meydana çıkan çatışmacı yaklaşımdır.Bir diğer sorun da elinde gücü hisseden grupların,partilerin vs. diğer fikirleri yok sayma  veya yok etme hataları ve girişimleridir.Fakat bu sorun geçmişşte de vardı,gelecekte de olacaktır. Ercem Çağdaş ZOBAR

C 25. Evet görüş olarak doğru bir tespit. En doğru görüş te hümanist görüş olmalı neticede herkez insan ve diğer her şey insanın hizmetkarıdır. M. Akif TİRYAKİOĞLU