53.Evrimin ve büyük patlama kuramını yaradılış gerçeği içinde konumlandırmak olası ancak yaradılışın kökenini bunların metriksinde düşünmek yada aramak; delilik, abes ve gülünçtür. Önermesini gerekçeli eleştirniz.
İpucu;

-Doğa ve bilim doğa öncesi ilim ve hakikatlerin geçicici meyvesi olup geldiği yere döneceğinden emin olun.
-O zaman eğitim ve düşünce sistemimizi nesnellikten daha somut ve gerçek olan doğa öncesi gerçeklere dayalı ve temelli inşa etmeliyiz.      Öğrenci Yanıtları

 

C.53. Evrim ve büyük patlama kuramını kesin kanıtlara varmadan inkar etmek yanlış olur.Fakat evrimi yaratılış gerçeği içinde konumlandırmakta çokta akla yatkın bir olay değil.Evrimde yaratılış,var olmadan çok değişim ve gelişim söz konusudur.Büyük patlamada ise bize bunca zamandır öğretilen ‘'hiçbir şey yoktan var edilemez’’ kuramına ters düşmektedir. Zuhal YILDIZBAŞ

 

C.53. Yaradılışı bunların metriksinde düşünmek yokluktur. Bir evrim, bir büyük patlama kuramımı bu dünyayı 6 günde yarattı veya bunlar mı yer ile göğü birbirinden ayırdı. Ne büyük bir saçmalık, buna inananlar nasıl bir yokluktan geliyorlar anlamıyorum. Dünyada sürekli bir değişim söz konusu. Böyle olunca da evrim, büyük patlama kuramı vb. gibi bazı yönler araştırılabilir bir yönünün olduğunu ortaya koyabiliyor. Olasılık gibi bir şey.   Esengül MELEN

 

C.53.Yaradılış gerçeği topraktan geldiğimizi söyler. Ama evrim tek hücreli bir canlının farklılaşarak basitten daha gelişmiş olan bir insanı oluşturduğunu savunan bir görüştür ve bu iki görüş birbirinden çok farklı olduğu için bunları aynı çember içinde düşünmek yanlıştır. Tülay KORKMAZ

 

C.53. Yaradılışımız evrimle değil Allah’ın varlığıyla açıklanabilir. Evrime göre uzaydan gelen bir hücre eşliğinde biz oluşmuşuz. Peki, ama o hücreyi uzaya kim koydu? Büyük patlama bir aldatmacadır. Fizikte enerji yoktan var vardan da yok edilemez kuralı vardır. Öyle ise hiçbir enerji yokken bu patlama nasıl oldu?    Şaban DOĞAN

 

C.53.Evren oluşurken büyük bir patlama geçirmiş olabilir,ama evrim yani insanların maymundan geldiği görüşü kabul edilemez bir görüştür.Biz Müslümanlar Allah’a, Kurana inanan bir toplum olarak yaradılışı sadece Kuran ışığında verilen bilgilere bağlı olarak biliyoruz.Ki zaten ortaya atılan diğer teoriler her şeyin bir tesadüften ileri geldiğini söyleyen,gerekçeleri,açıklamaları mantıki çerçeveye dayanmayan teorilerdir.   Şahver ERTUNÇ

 

C.53.Dünyanın oluşumunu büyük patlama olayıyla ilişkilendirmek çok yanlış bir şeydir.

Amaç Müslümanlara karşı gelmektir.Yabancı ülkelerin bu yaptıkları gülünç ve saçmadır.Figen ÜLKER

 

C.53. Evrim ve büyük patlama yaradılışın içinde vardır, yaradılış bunlar içinde değildir. Evrim ya da büyük patlama yaratmak demek değildir. Bunlar yaradılışın içinde vardır. Evrim ya da büyük patlama değişim demektir, yani olan bir şeyi değiştirmektir yoktan var etmek değildir. Dolayısıyla bunlar zaten yaradılışın içinde olan şeylerdir.   Vildan BAYKAR 

 

C53. Bu iki şeyin yaratılışı gerçekleştirmesi mümkün değildir. Ancak yaratılışta bu ikisi zerre miktarınca küçük kalır. Evrimin kendi kuramları bile birbirini çürütmesi mümkünken aynı zamanda büyük patlamanın kainatın işlenişi ve yaratılışı konusunda çok küçük kaldığı bir gerçektir. Tahir İGİT

 

C53. Hayatın başlangıcı olarak büyük patlama bir yaradılış gerçeği olarak kabul edilebilir. Evrim de canlıların gelişimi açısından kabul edilebilir. Fakat yaratılışı bunları doğrultusunda düşünmek yanlıştır. Çünkü büyük patlamanın olabilmesi için bir enerjinin olması gerekmektedir. Peki bu enerji kendiliğinden nasıl oluştu? Aynı şekilde evrim teorisinde canlıların atası kabul edilen canlının kendiliğinden nasıl ortaya çıkışı da kanıtlanamamıştır. Bu nedenle yaradılışı bunların metriksinde düşünmek yanlış olur. Hüseyin HASIRCI

 

 

C.53. Dinimize göre, tüm canlılar ayrı aykırı yaratılmıştır. Fakat bazı canlılar ortam şartlarının

değişmesiyle kendinden başka canlıya dönüşebilmektedir ve buda evrimin bazı canlılar için doğru

olduğunu göstermektedir.  İsmail TOPAL

C.53.Evrimi, Darvin’in teorisi olarak değil de hücrelerin gelişmesi olarak düşünürsek, evrimi ve büyük patlama kuramını da yaradılış içinde konumlandırabiliriz. Ama yaradılışı bunların içinde konumlandırmak mantığın kabullenemeyeceği bir olaydır. Gülistan DİKSİN

 

C.53. “Evrim ve büyük patlama kuramını yaradılış gerçeği içersinde konumlandırmak” bilimsel açıdan olasıdır. Çünkü bilim işe ilahi açıdan bakmaz. “Ancak yaradılışı evrim ve büyük patlama kuramı matrisinde düşünmek” gerçekten abes ve gülünçtür. Bizler Hz. Âdem (A.S.) ve Hz. Havva (A.S.)’ nın soyundan geldiğimize göre “evrim ve büyük patlama kuramı” dini açıdan saçma birer saplantıdan başka bir şey değildir.  Mehmet Rasim AKSUNGUR

 

 

C.53. Evrim ve büyük patlama yaradılışın miladı olamaz. Hiçbir olay yoktur ki kendiliğinden oluşsun. Fakat bu olaylar yaradılış gerçeğinin birer öğesi olabilir.  Damla TOPCU

 

C.53.Bence de yaradılışı evrimin metriksinde düşünmek abes ve gülünçtür. Çünkü gerçekten denildiği gibi hiçbir şey olamaz. Muhakkak ki evreni yaratan mutlak bir güç vardır. Ve o da ALLAH’ tır. Şüphesiz ki yeryüzünde hiçbir şey ondan habersiz gelişemez. Evrim konusuna değinecek olursam; mademki her şey evrimleşerek oluştu o zaman niye oluşmaya devam etmiyor… Ve bunca üzerinde durulan evrim bırakın canlıların tamamını canlının en küçük birimi olan hücreyi bile en ileri teknolojilere sahip laboratuarlarda sentezlenemezken nasıl bir canlıyı oluşturacak?  Oğur ABAY                                                                                                                                                                                           OĞUR ABAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

C.53.büyük patlama diye bir şey yoktur. Çünkü bizde ispatlı bir şekilde belge bulunmamaktadır eğer öyle bir şey olsaydı dünyada o kadar elçi geldi elbet bir kanıtı olurdu. Abdullah MÜZENNET

 

C.53.  Yaratılış kuramı içinde evrimi ve büyük patlamayı ele alıp değerlendirmek bir bakıma gerçekleştirilebilir fakat koskoca bir kainatın kendiliğinden oluşup canlıların rast gele meydana gelip geliştiği Allah’ın varlığını inkardan başka bir şey değildir. Çünkü hiçbir şey Allah’ın kudreti olmadan yoktan var olamaz. Adil ERDOĞAN

 

C.53. Büyük patlamadan sonra evrenin oluştuğu söyleniyor. Peki, patlamadan önce ne vardı ki patladı veya patlamadan önce ki ne kadardı gibi sorularında cevabı verilmesi lazım ama verilmiyor. Bu düşünceleri ortaya atan filozof, biyolog vb. araştırmacıların, din bilginlerinin, kâinatın sonradan yaratılmış olduğundan hareketle ‘’ kâinatın yaratıcısı kimdir? Gayesi nedir? ‘’ gibi soruları da çözmeye çalışmışlardır. Bunların cevabı da ilahi bir güçten başka hiçbir gücün yetmeyeceğini bulmuşlardır. Evrimi destekleyenler de insanın maymundan geldiğini ataları maymun olduğunu saymışlardır. Bir kâinatı bütünüyle yaratan yaratıcı insanı yaratamayacak mı?    Nihat ÇALKAN

 

C.53.Evrim ve büyük patlama kavramını yaradılış gerçeği içerisinde konumlandırmaktan öteye geçemez. Çünkü her şey yoktan ve cansız varlıklardan kendiliğinden türeyemez. Bu kâinatın bir yaratıcısı vardır. Büyük patlama gelince böyle bir patlamanın olabilmesi için enerji gereklidir peki böyle bir enerji nereden geldi? Erdal İNCİ

 

C.53.Bilimin metriksini ve doğasını aşamayan düşünce sistemine sahip bilim insanları kendilerini öyle bir yerde görürler ki sanki dünyanın en akıllı insanıymış gibi davranırlar. Evrim bazı konularda evet doğrudur ama bazı konularda da dinen yanlış olan şeyler de vardır. Saime SAVDA

 

C.53.Çünkü her şeyin bir çıkış noktası vardır.Allah insanları ve dünyayı bu süreçler sonunda ortaya çıkarmış olabilir.Ancak bunları kayıtsız şartsız kendi doğal süreci olarak değerlendirmek yanlıştır. Fatih EKECİK

 

C.53.Evrimin yaradılış gerçeği içerisinde bana göre yeri yoktur.Çünkü evrim teorisinde insanların maymundan türediğine inanılıyor.O halde niye insanlar maymundan hala türemiyor da kendi aralarında çoğalıyor? Emre ŞAHİN

 

 

 

 

 

 

C.53. Evrimin ve büyük patlama kuramını yaradılış gerçeği içinde konumlandırılması olası değildir.
Olasılık ifade edebilmesi için belli bir formel sistem gereklidir. Ancak Evrimin ve büyük patlama
kuramını yaradılış gerçeği içinde konumlandırılması durumunun formel bilim değerlendirmesinden
öte inançsal değerler çerçevesinde düşünülmesi farklı bir boyut gerektirir. Evrendeki her durumun
bir bilimse açıklamasının söz konusu olması mümkündür(bazı olay ve durumların bilimsel izahları
bilinmemekle birlikte hala araştırılma sürecindedir). Ancak bu durum dinsel bir boyuttan değerlendirildiğinde
kutsal kitaplar ve din literatüründe de bir izahı mevcuttur. Tanrı evrende var kıldığı her durum için
birde bilimsel gerekçe sunmuştur. Halk arasında depremin Allah’ın bir takdiri olduğu düşünülmesi ile
jeofizikçilerin ve sismologların bu konudaki değerlendirmelerinin ‘’yer kabuğunda uzun yıllar sonucu oluşan değişimler ve etkileri ‘’ şekilde olması buna örnektir.             
Emrah ÇUBUKÇU

 

                                                                                                                     

C.53.Evrim kuramı tamamen olasılıklar üzerine kurmuş bir kuramdır. Bu mükemmel doğayı ve sistemi olasılıklarla açıklamak mümkün değildir. Fikriye YAŞAR

 

C.53)Evrim ve büyük patlamaya göre; canlı varlıklar tesadüfen sudan karaya geçiş sağlayarak oluşmuştur. Ancak buna cevaben; yeryüzündeki hiçbir şey tesadüf değildir. Davut ARABİ

 

C.53. Dinimize göre, tüm canlıların her biri ayrı ayrı yaratılmıştır. Fakat bazı canlılar ortam şartlarının değişmesiyle ortama uyum sağlamak için kendinden başka canlıya dönüşebilmektedir ve buda evrimin bazı canlılar için doğru olduğunun bir göstergesidir.  Kadir GÖKPUNAR